Kırıkkale'de 30 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Kırıkkale'de 30 milyon TL'ye satılık 2 arsa!Kırıkkale İli Yahşihan Belediye Başkanlığı, Kırıkkale Seyrantepe ve Erenler'de yer alan 2 adet arsayı 30 milyon 24 bin 289 TL bedelle satışa çıkardı.


Kırıkkale İli Yahşihan Belediye Başkanlığı, Kırıkkale Seyrantepe ve Erenler'de yer alan 2 adet arsayı satışa çıkardı. Arsaların satış bedeli 30 milyon 24 bin 289 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Kırıkkale İli Yahşihan Belediye Başkanlığından:

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen 2 adet taşınmazın 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile artırma yapılmak suretiyle satışı
yapılacaktır.

Kırıkkale

2-İhale ilanda belirtilen tarih ve saatte Yahşihan Belediyesi Başkanlık Makam Odasında yapılacaktır.
3-İhale Şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 100.00 TL Bedel karşılığında satın alınacaktır.
4-İhaleye katılmak İsteyen Kişilerde Aranan Şartlar;
1. Katılımcı gerçek kişi ise;
a) Nüfuz cüzdanı sureti.
b) Tebligat adresi
c) Vekâleten katılıyor ise vekâletname ve vekalet verenin imza sirküsü. (noter onaylı olacak)
d) Geçici teminat bedelini (ihale bedelinin % 3 oranında olması) 12.07.2021 saat 17:00’den önce Yahşihan Belediyesi Ziraat Bankası TR 59 0001 0017 1709 8528 10 5001 nolu hesaba yatırılarak makbuzunun veya bankalardan alınacak banka teminat mektubunun ihale dosyasında teslimi ile ibraz edilmesi
e) Şartname Bedelinin satın alındığına dair makbuz
f) İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri kapalı zarf içerisinde 12.07.2021 tarih saat
17:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
2. Katılımcı tüzel kişi ise;
a) Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirket siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge (Tescil Belgesi )
b) Şirket adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküsü
c) Geçici teminat bedelini (ihale bedelinin % 3 oranında olması) 12.07.2021 saat 17:00’den önce Yahşihan Belediyesi Ziraat Bankası TR 59 0001 0017 1709 8528 10 5001 nolu hesaba yatırılarak makbuzunun veya bankalardan alınacak banka teminat mektubunun ihale dosyasında teslimi ile ibraz edilmesi
d) Şartname Bedelinin satın alındığına dair makbuz
e) İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri kapalı zarf içerisinde 12.07.2021 tarih saat 17:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
3. Ortak girişim ise;
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı (1) ve (2)
fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi
2886 sayılı DİK.’nun 6. Maddesince yazılan kişiler ve tüzel kişiler ile, ihalelere katılmaktan
yasaklı kişiler ve tüzel kişiler gerek doğrudan, gerekse bir vekili aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu
hükümlere aykırı hareket edenler, ihale üzerlerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat
irat kaydedilir.

Kırıkkale

5-Vergi, Resim ve Harçların Kimin Tarafından Ödeneceği Bu gayrimenkulün satışı ile ilgili resim harçlar ve her türlü alım satım vergileri ile ipotek tesis harçları ve sözleşme giderleri alıcıya ait olup, alıcı bu konu konuda Belediyeden hiçbir hak iddia edemez.
6-İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararları ita amirince, karar tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde alıcıya veya vekiline tebliğ edilir. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun bu kararına itiraz edilemez. Maddelerin yürürlüğünde meydana gelebilecek bir anlaşmazlıkta, Belediye Başkanı tek taraflı ihaleyi fesih edebilir. Bundan dolayı alıcı kişi zarar ziyan davası açamaz, hak talep edemez.
7-İhale Tutanağı İta Amirince onaylandıktan sonra, ihaleyi kazanan alıcı ihale bedelinin tamamını 15 (ONBEŞ) iş günü içerisinde peşin olarak, Yahşihan Belediyesi Ziraat Bankası TR 59 0001 0017 1709 8528 10 5001 nolu hesaba yatırılması ve makbuzu ibraz etmesi
8-Belediyemiz tarafından satışı yapılacak taşınmazlar 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-P bendine istinaden KDV istisnasına tabii olduğundan bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.
9-İMAR DURUMU
1) 606 ada 9 parsel konut alanı, ayrık nizam, Emsal: 2,50 Yençok: 45,50 m
2) 1766 ada 5 parsel konut alanı, ayrık nizam, Emsal: 2,75 Yençok: 45,50 m
5506/1-1