07 / 07 / 2022

Kırşehir'de 21 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!

Kırşehir'de 21 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!

Kırşehir Belediye Başkanlığı, Kırşehir Merkez'de yer alan 3 adet gayrimenkulü 21 milyon TL bedelle satışa çıkardı.Kırşehir Belediye Başkanlığı, Kırşehir Merkez'de yer alan 3 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 21 milyon TL olarak belirlendi.

GAYRİMENKULLER (DÜKKÂNLAR) SATILACAKTIR
Kırşehir Belediye Başkanlığından:

TAŞINMAZIN ADRESİ : Kırşehir İli Merkez Kuşdilli Mahallesi Terme Cad. No: 8 TAŞINMAZIN MAHALLESİ : Kuşdilli ADA PARSEL NO : 6497/1
İMAR PLANI KULLANIMI : B-2 Kat Ticari Alan
TAŞINMAZIN ARSA ALANI: 307,00 m²

Kırşehir de 21 milyon TL ye satılık 3 gayrimenkul!

Mülkiyetleri Kırşehir Belediyesine ait yukarda ki tabloda tapu bilgileri, İmar durum bilgileri ile Muhammen bedeli ve geçici teminatı verilen gayrimenkuller (dükkânlar) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” uygulanacaktır. İhale 20.10.2021 Çarşamba günü saat 14:30’da başlamak üzere Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi zemin katında bulunan Belediye Meclis Salonunda toplanacak olan Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
YETERLİLİK İÇİN İSTENEN BELGELER
1) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından bulunduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Şirket ana sözleşmesi, yetki belgesi ve imza sirküleri.
2) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık beyannamesi.
4) İsteklilerin adına vekâlet edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekilinin noter tasdikli imza sirküleri.
5) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, tüzel kişiliklerden istenilen belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, genel kurulundan alınmış yetki kararı.

Kırşehir de 21 milyon TL ye satılık 3 gayrimenkul!

6) Kırşehir Belediyesine borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi.
7) Şartname ödenti makbuzu (İhale dosya bedeli 1.000,00 TL’dir.)
8) Kırşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış % 3 geçici teminata dair tahsilât alındı makbuzu banka dekontu veya süresiz banka teminat mektubu. (Teminat olarak kabul edilecek değerler: Nakdi Türk Lirası, Devlet İç Borçlanma Senetleri (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili), Teminat mektupları)
9) 2886 sayılı D.İ.K’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf. (Bütün bu belgeler ve teklif mektubunu içeren iç zarf dış zarfın içine konularak dosya şeklinde 20.10.2021 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar Kırşehir Belediyesi Ahi Evran Mahallesi Prof. Dr. M. Ali Altın Bul. No: 1’deki Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne imza karşılığında verilmiş olacaktır.
10) Mektup ve Faks ile yapılan müracaatlar değerlendiremeye alınmayacaktır.
11) İstekliler Şartname ve eklerini Kırşehir Belediye Başkanlığı Ahi Evran Mahallesi Prof. Dr. M. Ali Altın Bulv. No: 1’de ki Belediye Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne 08.00-17.00 saatleri arasında görebilecekleri gibi, Şartname ve eklerini 1.000,00 TL karşılığında satın alacaklardır.
12) İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları ve alım satım masrafları ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.
13) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
14) 2886 sayılı D.İ.K.’nun 17. maddesi gereğince;
İLAN OLUNUR.