Çukurova Balkon

Kıyı tesisi işletme izni süresi!

Kıyı tesisi işletme izni süresi! Kıyı tesisi işletme izni süresi!

Kıyı tesislerine işletme izni verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümlerine göre kıyı tesisi işletme izni süresi nedir? İşte kıyı tesisi işletme izni süresi ve geçici işletme izinleri...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Kıyı tesisi işletme izni süresi!

Kıyılarda doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlar üzerinde yapılabilen liman, kruvaziyer liman, yat limanı, yolcu terminali, rıhtım, iskele, yanaşma yeri, akaryakıt veya sıvılaştırılmış gaz boru hattı şamandırası veya platformu, balıkçı barınakları, gemi geri dönüşüm tesisi, tersane, tekne imal ve çekek yeri gibi tesisler ile bunlara bitişik diğer daimi tesisleri, deniz ulaşımına yönelik diğer alt veya üst yapı tesisleri ile duba, fener, mahmuz, kıyı perdeleri deşarj hattı, deniz altı kabloları ile açık deniz platformları ve benzeri yapılar, kıyı tesisi olarak tanımlanıyor.


İşletme izni süresi

İdarece en fazla beş yıla kadar işletme izni veriliyor. Kıyı tesisi işletmecisi tarafından, işletme izin süresi sona ermeden en geç üç ay öncesinden İdareye başvurusu üzerine, İdare tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak denetimin sonucunun olumlu olması halinde, işletme izni aynı şartlarla uzatılır.


İkinci fıkraya göre yapılan denetim sonucunda bir uygunsuzluğun tespiti  halinde, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümlerine göre hareket edilir.


Tesislere ilişkin, bakım, tutum, test, muayene, arıza, izleme, cihaz kalibrasyonları, kaza, acil durum, eğitim, müşteri şikayetleri, uygunsuzluk kayıtları sistematik olarak tutulur, işletme izni boyunca saklanır ve talep edilmesi halinde İdareye sunulur. 


Kıyı tesisi geçici işletme izni

Yatırımcısı tarafından talep edilmesi halinde, ikinci fıkrada belirtilen şartlar ile sınırlı kalmak kaydıyla, İdare tarafından kıyı tesislerine seyir emniyeti ve deniz güvenliği kapsamında altı aydan bir yıla kadar sürede geçici işletme izni verilebilir. Geçici işletme izin süreleri, tesisin durumu göz önüne alınarak İdarece gerekli görüldüğünde uzatılabilir veya iptal edilebilir.


Geçici işletme izinleri

3621 sayılı Kıyı Kanunundan önce yapımı gerçekleştirilmiş ve bir kamu kuruluşunca işletilmekte iken özelleştirme kapsamına alınan kıyı tesislerinde, halen tahmil/tahliye edilmekte olan yük cinslerinin tahmil/tahliyesine devam edilebilmesi veya mevcut yük tahmil/tahliyesine ilave olarak özel önlem gerektiren tehlikeli yüklerin tahmil/tahliye edilebilmesi yahut depolanması gayesiyle, talep halinde; 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında Özelleştirme Yüksek Kurulunca 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ve DLHİ’nin yetki alanına giren işlemlerin tamamlanmasına  imkan tanımak,


Kamu tarafından işletilmekte iken özelleştirilen veya bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce inşa edilerek lehlerine ön izin, kullanma izni, irtifak hakkı veya işletme hakkı devir işlemleri yapılmış olan kıyı tesislerinin faaliyetlerini aksatmamak ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun gereklerini yerine getirmek,


1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve uygulama projeleri onaylanmış bulunan ve MEGM tarafından irtifak hakkı tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre inşaatı kısmen tamamlanmış ve gemilerin yanaşmasında, tahmil/tahliye yapılmasında seyir emniyeti ve deniz güvenliği bakımından bir sakınca bulunmadığı İdare tarafından tespit edilen tesisin; inşaatın gerçekleşme aşamasını gösterir asıl veya onaylı termin planının İdareye ibraz edilerek, tesisin onaylı imar planındaki şekliyle tamamlanmasına imkan sağlamak,”


ç) Gerekli izinleri alarak faaliyet gösteren kıyı tesislerinde, mevcut tahmil/tahliye edilen yüklere ilave olarak, tahmil/tahliyesi talep edilen tehlikeli yükler kapsamında olup özel tedbirler alınmasını gerektiren yüklerin, mer’i mevzuatta yer alan emniyet tedbirlerine uyulması kaydıyla, kıyı tesisi içerisinde ayrılmış bir bölümde müstakilen ve/veya supalan olarak tahmil/tahliyesine imkan tanımak,


d) İdareden işletme izni veya geçici işletme izni alınarak faaliyetine devam etmekte iken, başka bir tüzel kişiliğe devredilen veya tüzel kişiliğinin değiştirilmesi talep edilen ve yeni duruma göre işletme izni alma çalışmaları devam eden kıyı tesislerinin faaliyetini aksatmamak, amacına yönelik olmak üzere, bu Yönetmeliğin 7, 8 ve 9 uncu maddeleri gözönüne alınarak verilir.


Geçici işletme izninde, kıyı tesisinde tahmil/tahliyesine izin verilen yük cinsleri ve gerektiğinde diğer ayrıntılar belirtilir. Belirtilmeyen yük cinslerinin tahmil/tahliye edilmesinin amaçlanması halinde, bu yükler için İdareden yeniden izin talep edilir.
Kıyı tesislerine işletme izni verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik!