Koçcity Gayrimenkul Yatırımları İnşaat Hafriyat Ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Koçcity Gayrimenkul Yatırımları İnşaat Hafriyat Ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Koçcity Gayrimenkul Yatırımları İnşaat Hafriyat Ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bugün Gaziosmanpaşa'da 500 bin TL sermaye bedeli ile Mikail Koç ve Mustafa Koç ortaklığında kuruldu.


Koçcity Gayrimenkul Yatırımları İnşaat Hafriyat Ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bugün Gaziosmanpaşa'da 500 bin TL sermaye bedeli ile Mikail Koç ve Mustafa Koç ortaklığında kuruldu.

Koçcity Gayrimenkul Yatırımları İnşaat Hafriyat Ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi konusu:
Gayrimenkul Yatırımları: 1 Arsa,tarla,binalar satın alarak veya kat karşılığında konut,işyeri,çarşı,iş hanı,dükkan,inşa etmek,bunları,bütün olarak veya bölümler halinde satmak,kiraya vermek,işletmek,ve ihalelere girmek. 2 - Her türlü inşaat yapmak inşaatlarla ilgili maddeler ,malzemeler, makineler,ve ekipmanların imalatı ithalatı ihracatı ve dahili ticaretini yapmak her nevi müteahhitlik işleri konut ve bilumum yapı işleri mühendislik ve mimarlık işleri,inşaat taahhüt işleri faaliyetlerde bulunmak,inşaat sektörü ile ilgili her türlü,ihaleye girmek kurulmuş yerli ve yabancı ortaklıklara iştirak etmek bizzat veya birlikte ihalelere katılmak,lüzumlu gayri menkulleri ve gayrimenkul hisselerini satın almak,satmak,ipotek etmek ipoteği kaldırmak,irtifak,kat irtifakı ve kat mülkiyeti ve intifa hakları tesisi ve tescil ettirmek,gayrı menkul üzerine inşaat yapmak veya yaptırmak kat karşılığı inşaat ve taşeron sözleşmeleri imzalamak,taahhüt etmek ve yaptırmak,ilgili tapu sicil müdürlüğünde resmi akitleri ve beyanları veya ferağ takrirlerini vermek sahibi bulunduğu menkul ve gayri menkul mal ve tesisleri ahara satmak devretmek kiralamak ve kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirmek. 3 -Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli ikrazatlar akit etmek turizm kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri emtia, akreditif yatırım kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek. 4 - Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve iştiraklere devir ve ferağ etmek. 5 - Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni şahsi tasarruflarda bulunmak. PETROL: 1 Her türlü petrol ve petrol kimya ürünleriyle her türlü akaryakıt ve madeni yağlar gibi kimyevi ürünlerin imalatı,alımı,satımı,dağıtımı,ithalatı ve ihracatını yapmak.Şirketin mevzuu ile ilgili faaliyetlerde bulunmak ve bu faaliyetler için gerekli izinleri almak bayilikler açmak ve dağıtımlarını sağlamak. 2 Benzin istasyonları,gaz istasyonları açmak işletmek kiralamak ve kiraya vermek Her türlü kimyasalların üretimi alım,satımı,dağıtımı,ithalatı ve ihracatını yapmak. 3 - Turizm işletmeciliği yapmak her sınıf cins ve kategoride ki otel motel pansiyon kamping karavan gibi turistik yatırımlarda bulunmak.İşletmek ve kiralamak,kiraya vermek.Kafeteryalar,çay ocakları, marketler,alışveriş merkezleri açmak işletmek,kiralamak ve kiraya vermek.Konusuyla ilgili her türlü ihalelere katılmak,arttırmak ve eksiltmelere katılmak 4 Her türlü kara hava ve deniz yollar ile yurt içi ve yurt dışı yolcu ve yük taşımacılığı yapmak.Özel oto parklar yapma,işletmek kiralamak , kiraya vermek. HAFRİYAT: Her nevi dekapaj hafriyat işlerinin yapılması yüklenmesi ve nakliyesisin yapılması. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket 3.kişiler lehine kefil ve garantör olabilir 2.Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.3.kişilere ipotek verebilir ve alabilir. 3.Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4.Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. İntifa hakkı koyabilir, koyulmuş olan intifa haklarını kaldırabilir, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Fevzi Çakmak Mah.Efe Mehmet Sk.No:2-4/11 Gaziosmanpaşa