Konut Değerleme Uzmanlığı!

Konut Değerleme Uzmanlığı! Konut Değerleme Uzmanlığı!

Konut Değerleme Uzmanlığı işini Sermaye Piyasası Kurulu’nun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde “Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı” almış olan kişiler yapabiliyor. Peki kimler Konut Değerleme Uzmanı olabilir?

Konut Değerleme Uzmanlığı!

Konut değerleme uzmanı, sadece konut değerlemesi yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde “Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı” almış olan kişilere "Konut Değerleme Uzmanı" deniyor.


Konut değerleme uzmanlığı lisansının alınabilmesi için bazı şartlar gerekiyor. Söz konusu şartlar şu şekilde sıralanıyor:

- Dört yıllık üniversite mezunu olmak,

- Konut değerleme uzmanlığı lisanslama sınavında başarılı olmak,

- Konut değerlemesi alanında en az bir sene tecrübe sahibi olmak.


Tecrübe şartını sağlamayan kişiler yine de sınava girebilmekte ve başarılı oldukları takdirde sonradan gereken tecrübe şartını sağladıklarında lisans almaya hak kazanıyor.


Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan ancak gayrimenkul değerlemesi alanında üç senelik mesleki tecrübesi bulunmadığından Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansını alamayan kişiler, bir senelik mesleki tecrübeye ulaştıklarında talep etmeleri halinde Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı alabiliyor.


Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı: 

Konut değerleme uzmanının lisans alabilmesi için konut değerleme uzmanlığı sınavına girmesi be bu sınavda başarı göstermesi gerekiyor.


Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı Konuları; 

1 - Konut Değerlemesi ve Temel Finans Matematiği

2 - Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar, İlgili Vergi Mevzuatı


Konut Değerleme Uzmanlığı Sınav Başvuruları

a) Bankacılık mevzuatı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan dolayı hüküm giymemiş olmaları ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi 2 yıl veya daha uzun süreli hapis gerektiren veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya bu suçlara iştirakten hüküm giymemiş olmaları,


b) Kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması,


c) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut bors üyeliği iptal edilmiş kuruluşlarda iptalde veya bu Tebliğ uyarınca listeden çıkarılan şirketlerde listeden çıkarmada sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,


d) Sermaye Piyasası Kanununa muhalefetten dolayı mahkumiyetlerinin bulunmamış olması,


e) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca işlem yasaklı olmaması,


f) Emlak komisyonculuğu alanında faaliyet gösteren herhangi bir şirkete ortak olmaması veya herhangi bir unvanla görev almaması şartlarını sağlamaları gerekmektedir.


“Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı”nda başarılı olan adaylar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’nden lisans belgelerini alırlarken; Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerinde belirtilen şartları sağlamak durumundadırlar. Konut Değerleme Uzmanı olarak görev yapmak isteyenlerin lisans belgesi verilmesi aşamasında gayrimenkul değerlemesi alanında en az 1yıllık tecrübeye sahip olmaları ve asgari 4 yıllık üniversite mezunu olmaları şarttır. 1 yıllık tecrübe koşulunu belgelemeye yönelik olarak Kılavuzun 4-III Bölümünde Gayrimenkul Değerleme Uzmanları için aranan belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. Ancak; aday tarafından hazırlanan en az 1 yıla ait olmak üzere en az iki adet gayrimenkul değerleme raporunun adayın hazırlamış olduğu gayrimenkul değerleme raporlarını gösteren liste ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.
Gayrimenkul değerleme uzmanlığı!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com