Konut dokunulmazlığını ihlal suçu!

Konut dokunulmazlığını ihlal suçu! Konut dokunulmazlığını ihlal suçu!

Türk Cumhuriyeti Anayasası 21. maddesine göre, kimsenin konutuna dokunulamıyor. Söz konusu hak yasada "Konut dokunulmazlığı" olarak ifade ediliyor. Konut dokunulmazlığını ihlal suçu ve cezası ise Türk Ceza Kanununda şekilleniyor...Konut dokunulmazlığını ihlal suçu!

Türk Cumhuriyeti Anayasası hükümlerine göre kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. 


Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkmış olur.


Konut dokunulmazlığını ihlal suçu ve cezaları ile ilgili yasal hükümler ise Türk Ceza Kanunu kapsamında madde 116'da yer alıyor. İşte konut dokunulmazlığını ihlal suçunun unsurları TCK;


Konut Dokunulmazlığının İhlali

MADDE 116 - (1) Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


(2) Evlilik birliğinde aile bireylerinden veya konutun birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir. (Değişik 2. fıkra: 5328 – 31.3.2005 / m.8) (2) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi halinde, mağdurun şikayeti üzerine altı aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.


(3) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (Değişik 3. fıkra: 5328 – 31.3.2005 / m.8) (3) Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyerinin birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir.


(4) Fiilin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.


Örnek Konut dokunulmazlığının ihlali:


T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2010/16470

K. 2011/39182

T. 21.11.2011


• KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Ev Sahibinin Sanığı İçeri Davet Ettiği/Kapıyı Açan Katılanı Darp Eden Sanığın Katılanın İçeri Kaçması İle Peşinden Giderek Eylemine Devam Ettiği – Ev Sahibinin Şikayetçi Olmadığı/Suçun Ne Şekilde Oluştuğunun Karar Yerinde Tartışılacağı )


• EV SAHİBİNİN SANIĞI İÇERİ DAVET ETMESİ ( Kapıyı Açan Katılanı Darp Eden Sanığın Katılanın İçeri Kaçması İle Peşinden Giderek Eylemine Devam Ettiği – Ev Sahibinin Şikayetçi Olmadığı/Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunun Ne Şekilde Oluştuğunun Karar Yerinde Tartışılması Gereği )


• KASTEN YARALAMA ( Kanun Değişikliği İle Uzlaşma Kapsamına Alındığının Gözetileceği – Bu Tarihten Önceki İşlem İle Yetinilemeyeceği )


• UZLAŞMA ( Kasten Yaralama – Kanun Değişikliği İle Uzlaşma Kapsamına Alındığının Gözetileceği )

5237/m.86, 116

765/m.193,456

5271/m.253

ÖZET : Konut dokunulmazlığını bozma suçunda; ev sahibinin sanığı içeriye davet ettiği, kapıyı açan katılana saldıran ve eve kaçan katılanı darp etmeye devam ettiği olayda ev sahibinin şikayetçi olmadığı anlaşılmaktadır. Suçun ne şekilde oluştuğunun karar yerinde tartışılması gerekir.


Kasten yaralama suçunun ilk hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren Yasa ile uzlaşma kapsamına alındığı ve mağdurun şikayetçi olmadığı da gözetilmelidir. Bu tarihten önce yapılan uzlaşma işlemi ile yetinilmelidir.


DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:


KARAR : Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilirken sanığın kişilik özellikleri de dikkate alınarak bir daha suç işlemeyeceği hususunda mahkemeye olumlu kanaat gelmediğinin tartışılması karşısında tebliğnamedeki ( 1 ) nolu bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.


Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.


Ancak;


1- Oluşa ve dosya içeriğine göre, sanığın olay günü saat 21.30 sıralarında komşusu ve ev sahibi olan A.’in evine geldiği, kapıyı çalması üzerine, Ahmet’in eşinin kapıyı açtığı, evde diğer katılan Ş.’in de olduğunu öğrenen sanığın Ş.’i kapıya çağırdığı ve kapıya gelen Ş.’e saldırarak darp etmeye başladığı, içeri kaçan Ş.’in peşinden eve girip darp etmeye devam etmesi şeklinde gerçekleşen olayda, ev sahibi A.’in sanığı içeriye davet ettiği ve şikayetçi olmadığı da nazara alındığında rızası hilafına konuta girme unsurunun ne şekilde gerçekleştiği açıklanıp karar yerinde tartışılmadan sanığın konut dokunulmazlığını bozma suçundan mahkumiyetine karar verilmesi,


2- Sanığa atılı ve 765 sayılı TCK’nın 456/1. maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçunun ilk hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 19.12.2006 tarih ve 5560 sayılı Yasa ile uzlaşma kapsamına alındığı ve mağdurun şikayetçi olmadığı da gözetilmeden bu tarihten önce yapılan uzlaşma işlemi ile yetinilerek yazılı şekilde hüküm kurulması,


SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı istem gibi ( BOZULMASINA ), 21.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Konut dokunulmazlığı nedir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com