Çukurova Balkon

Konutların çevre temizlik vergisi 2014!

Konutların çevre temizlik vergisi 2014! Konutların çevre temizlik vergisi 2014!

Çevre temizlik vergisi, işyeri, konut ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için ödeniyor. İşyeri ve diğer yapılar için vergi belediyeye ödeniyor. Peki, konutların çevre temizlik vergisi nasıl ödenir?


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Konutların çevre temizlik vergisi 2014!

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş olarak hesaplanacağı; işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde % 25 artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.


Bakanlığımızca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.


Konutlarda çevre temizlik vergisi 2014..

Evlerin çevre temizlik vergisi su faturası na yansıtılıyor. Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 24 kuruş, diğer belediyelerde 19 kuruş olarak hesaplanacaktır.


Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, tebliğte yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.


İndirimli çevre temizlik vergisi..

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin on ikinci fıkrasında, "Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir." hükmü yer almaktadır.


Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının(3) 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.


Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 9 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.


1. Grup

1. Derece 1.150

2. Derece 900

3. Derece 750

4. Derece 600

5. Derece 500


2. Grup

1. Derece 750

2. Derece 550

3. Derece 445

4. Derece 350

5. Derece 300


3. Grup

1. Derece 500

2. Derece 385

3. Derece 300

4. Derece 240

5. Derece 190


4. Grup

1. Derece 240

2. Derece 190

3. Derece 145

4. Derece 115

5. Derece 90


5. Grup

1. Derece 145

2. Derece 115

3. Derece 80

4. Derece 75

5. Derece 60


6. Grup

1. Derece 75

2. Derece 60

3. Derece 40

4. Derece 35

5. Derece 25


7. Grup

1. Derece 25

2. Derece 20

3. Derece 14

4. Derece 12

5. Derece 9


Çevre temizlik vergisi hangi kuruma ödenir?