29 / 06 / 2022

Konya Büyükşehir 2 adet arsa satıyor: 60.8 milyon TL'ye!

Konya Büyükşehir 2 adet arsa satıyor: 60.8 milyon TL'ye!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Konya Selçuklu Sille'de yer alan 2 adet arsayı 60 milyon 840 bin TL bedelle satışa çıkardı.Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Konya Selçuklu Sille'de yer alan 2 adet arsayı satışa çıkardı. Arsaların toplam satış bedeli 60 milyon 840 bin TL olarak belirlendi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Konya Büyükşehir 2 adet arsa satıyor: 60.8 milyon TL ye!


1-Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
2- İhaleler, 22.02.2022 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Horozluhan Mh. Yeni İstanbul Cd. (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binası) No:72/64 Selçuklu/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.
3-İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
4-Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.
5-İsteklilerin, 22.02.2022 Salı günü en geç saat 11.00’e kadar teklif zarflarını Ferhuniye Mh. Sultan Mesut Sk. No:11/B Selçuklu/KONYA adresinde bulunan Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına bağlı Kararlar Şube Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Konya Büyükşehir 2 adet arsa satıyor: 60.8 milyon TL ye!

6-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.
7-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
7.1. Dilekçe,
7.2. Tebligat için adres beyanı,
7.3. Gerçek kişi olması halinde:
7.3.1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
7.3.2. İmza beyannamesi,
7.4. Tüzel kişi olması halinde:
7.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
7.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
7.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
7.5. İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/104 Meram/KONYA adresinde bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)
7.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,
7.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
7.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
7.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasındaki TR 2700 0150 0158 0073 0975 3004 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı DİK’in 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı DİK’e göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
8- Şartnameleri mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
a- Adres : Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA
b- Telefon : 444 55 42 Dahili : 4930-4932-4956
İlan olunur.