19 / 08 / 2022

Konya Karatay'da 110.2 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Konya Karatay'da 110.2 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Konya İli Karatay Belediye Başkanlığı, Konya Karatay'da yer alan gayrimenkulü 110 milyon 200 bin TL bedelle satışa çıkardı.Konya İli Karatay Belediye Başkanlığı, Konya Karatay'da yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 110 milyon 200 bin TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Konya İli Karatay Belediye Başkanlığından:

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedeli yazılı gayrimenkul 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
2- İhale 20.10.2021 Çarşamba günü saat 15:00'de Belediye Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhaleye gireceklerin en geç 20.10.2021 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar geçici teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı Kanuna göre teminat yerine geçen belgeler ile 5. maddede belirtilen belgeleri encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.
4- Gayrimenkulün bedeli;
a) Satılacak gayrimenkulün bedeli sözleşme tarihinde ilk taksit peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 29 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecektir. Satışlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17-4/p maddesi gereği KDV’den muaftır.

Konya Karatay da 110.2 milyon TL ye satılık gayrimenkul!

5- Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;
A. Dış zarf
a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.)
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)
B. İç zarf
a) Teklif mektubu.
6- Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.
7- Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir

Konya Karatay da 110.2 milyon TL ye satılık gayrimenkul!