09 / 08 / 2022

Koruma yüksek kuruluna yapılacak itirazlar!

Koruma yüksek kuruluna yapılacak itirazlar!

Arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, mimarlık ve şehir planlama dallarında uzmanlaşmış kişilerden Bakanlıkça seçilen beş temsilciden oluşan Koruma yüksek kuruluna nasıl itiraz edilir? İşte koruma yüksek kuruluna yapılacak itirazlar...Koruma yüksek kuruluna yapılacak itirazlar!


Koruma yüksek kurulları, Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulunca seçilen üyelerden ve Kurum temsilcisi üyelerden oluşuyor. Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulunca seçilen üye kriterleri şu şekilde sıralanıyor:


Arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, mimarlık ve şehir planlama dallarında uzmanlaşmış kişilerden Bakanlıkça seçilecek beş temsilci,


Yukarıdaki bentte belirtilen ve koruma bölge kurulunun ihtiyacına göre Bakanlıkça talep edilecek dallardan Yükseköğretim Kurulunca seçilecek iki öğretim üyesinden oluşur.


Bakanlık personeli üye seçilemez. Seçilecek üyenin koruma konusunda ve alanında uzman kişiler olması tercih edilir.


Kurum temsilcisi üyeler kimlerdir?


Görüşülecek konu, belediye sınırları içinde ise Büyükşehirlerde Büyükşehir belediye başkanı veya teknik temsilcisi ile ilgili ilçe veya ilk kademe belediyesi başkanı veya teknik temsilcisi, belediye sınırları dışında ise ilgili valilikçe seçilecek teknik temsilci,


Görüşülecek konu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile ilgili ise Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünden bir teknik temsilci,


Görüşülecek konu, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili ise, Vakıflar Bölge Müdürü veya teknik temsilcisi,


Görüşülecek konu, Çevre ve Orman Bakanlığı ile ilgili ise konuyla ilgili teknik temsilci,


Görüşülecek konu, müze müdürlüğü ile ilgili ise ilgili müze müdüründen oluşur.


İlgili meslek kuruluşları ile sivil toplum örgütleri temsilcileri koruma bölge kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler. 


Rölöve ve anıtlar müdürlüğünü ilgilendiren konularda ilgili rölöve ve anıtlar müdürü oy hakkı olmamak kaydıyla toplantıya danışman olarak çağrılabilir.


Ayrıca, gerek görülmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından oy hakkı olmaksızın görüş alınmak üzere uzman çağrılabilir.


Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara İlişkin Usul ve Esaslar 


Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlar


Plânlama yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile valilik ve belediyeler, kurullarca alınan kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanları, sit alanı, derecelendirilmesi, sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları, koruma amaçlı imar plânları ve revizyonlarına ilişkin kararlara karşı altmış gün içerisinde Koruma Yüksek Kuruluna itiraz edebilir.


Koruma Yüksek Kuruluna yapılacak itirazlarda kamu kurum ve kuruluşları ile valilik ve belediyeler plânlama yetkisine sahip olduklarını ve yasal dayanaklarını belirterek başvurularını Genel Müdürlüğe yaparlar.


İtirazlar başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay içinde karara bağlanır. Alınan kararlar Genel Müdürlükçe ilgili koruma bölge kurulu ve itiraz edene bildirilir.


Koruma Yüksek Kuruluna yapılan itirazlar sonuçlanıncaya kadar itiraza konu koruma bölge kurulu kararının uygulanmasına devam edilir. İtiraz sonucu koruma bölge kurulu kararı Koruma Yüksek Kurulu tarafından kaldırılır ise koruma bölge kurulu müdürlüğünce kararın dağıtıldığı yerlere yeniden dağıtımı yapılır.Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Yönetmeliği!
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu!