04 / 10 / 2023

Köy yerleşme alanı nasıl tespit edilir?

Köy yerleşme alanı nasıl tespit edilir?

Köy yerleşme alanı ile ilgili yasal esaslar, Köy yerleşme alanı uygulama yönetmeliği kapsamında yer alıyor. Yönetmeliğe göre, köy yerleşme alanı nasıl tespit edilir? İşte köy yerleşme alanının tesbiti...Köy yerleşme alanı nasıl tespit edilir?

Köy yerleşme alanı ile ilgili yasal esaslar, Köy yerleşme alanı uygulama yönetmeliği kapsamında yer alıyor. Yönetmeliğe göre, köy yerleşme alanını tespit ve planını hazırlamak üzere komisyonu görevlendiriliyor.


Köy Yerleşme Alanının Tesbiti

İlgili ilçe kaymakamının mütalaasını da dikkate alarak muhtarın talebini uygun görmesi veya doğrudan doğruya kendi kararına dayanarak; vali, köy yerleşme alanını tespit ve planını hazırlamak üzere komisyonu görevlendirir.


Komisyon öncelikle o köye ait harita, sosyal ve ekonomik durum gösteren dokuman ve gerekli diğer bilgileri derledikten sonra merkezde bir ön değerlendirme yapar. Müteakiben mahalline giderek, köyün istikbaldeki gelişme durumu da dikkate alınarak; ihtiyaç duyulan konut parsel sayısını, parsel büyüklüklerini, gerekli bulmuyorsa sosyal tesisler ve diğer genel ihtiyaçlar için tefrik edilecek arazi miktarını hesaplayarak, sonuç olarak köy yerleşme alanının ne genişlikte olacağına karar verir. Mevcut köy yerleşik alanı ile bütünlük teşkil edecek şekilde ve mümkün mertebe mera niteliğini kaybetmiş arazilerle verimi düşük ya da tarım dışı hazine arazilerine öncelik vererek, köy gelişme alanı için uygunluğuna karar verdiği sahanın sınırlarını belirler. Müracaatların çok olması halinde komisyon, nüfusu en çok olan köyden başlayarak bir önceki sıralaması yapar ve çalışmalarını buna göre yürütür. Bu amaçla gerektiğinde valilikçe ayrı ya da aynı vali yardımcısının başkanlığında birden fazla komisyon teşkil edilebilir. Komisyon yaptığı ve çalışmaları ve aldığı kararları bir tutanakla tespit eder.


Köy Yerleşme Alanına Ait Harita veya Ölçekli Krokinin Yapılması

Komisyon 5 inci madde uyarınca yaptığı tespitleri ve aldığı kararları, köy yerleşme planı yapılması üzere, köy hizmetleri il müdürlüğüne intikal ettirilir. Köy hizmetleri il müdürlüğü, komisyon tarafından tespit edilen köy yerleşme alanı sınırlarını, mümkün mertebe sabit noktalar arasından düz hatlar geçirerek sahada tespit eder ve köşe noktalarını kalıcı işaretlerle belirler. Daha sonra tespit edilen bu alan kadastro görmüş olan yerlerde 1/1000 ölçekli harita üzerine işlenir. Kadastro görmemiş yerlerde ise söz konusu alanın 1/1000 ölçekli haritası veya ölçekli krokisi yapılır veya yaptırılır.


Harita veya ölçekli kroki üzerinde belirlenen alan içinde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan mer‘a, yaylak, seyrangah, yol, harman ve panayır yerleri gibi alanlar ile Hazinenin mülkiyetinde olup bir kamu hizmetine tahsis edilmemiş yerlerden başka, özel mülkiyete konu olmuş veya olabilecek taşınmaz mal varsa, bunlar ya köy tüzel kişiliği tarafından kamulaştırılır veya uygulama dışında bırakılır.


Köy Yerleşme Planının Yapılması

Köy hizmetleri il müdürlüğü , hazırlanan harita veya ölçekli kroki üzerinde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce tespit edilecek teknik esaslara göre; konut, komisyon tarafından tespit edilen sosyal tesisler ve köyün diğer ihtiyaçları için gerekli parselleri ve yolları ölçek dahilinde işleyerek, köy yerleşme planını hazırlar. Köy yerleşme planını zemine aplike ederek parsel köşe noktalarını işaretler. Köy yerleşme planlarını yapmak üzere, köy hizmetleri il müdürlüğü veya bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünde gerekli teknik elemanların bulunmaması halinde, bu çalışmalar Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır veya yaptırılır.Köy yerleşme alanı uygulama yönetmeliği!


Geri Dön