Kumburgaz'da 1.1 milyon TL'ye satılık mermer atölyesi! İcradan!

Kumburgaz'da 1.1 milyon TL'ye satılık mermer atölyesi! İcradan!Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğü, İstanbul ili Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz mahallesinde bulunan mermer atölyesi ve meskeni 1 milyon 106 bin 952,50 TL'den satışa çıkardı. Satış, 22 Mayıs 2012 10:30-10:40 saatleri arasında gerçekleştirilecek


 

 

TAŞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA İLANI BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN DOSYA NO: 2011/5708 TAL. Satılmasına Karar verilen Taşınmazın Cinsi ve özellikleri. TAPU KAYDI: İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Kumburgaz mah. Köy Kenarı mevkii 336 parsel 1.264.00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazın 1/2 hissesi NİTELİKLERİ: Büyükçekmece 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 13/03/2012 tarih 2012/30 esas, 2012/386 karar sayılı ilamına dayanak 28.02.2012 günlü bilirkişi raporunda belirtildiği üzere: "1/2 hissesi itibariyle kıymet taktiri itirazına konu olan taşınmaz tapunun Büyükçekmece ilçesi, Kumburgaz mahallesi, Köy kenarı mevkii, 336 parsel numarasında kayıtlı, 1.264.00 m2 yüzölçümlü, "Arsa" nitelikli ana taşınmazıdır. Taşınmaz adres olarak Kumburgaz mahallesinde, Silivri istikametinde, TEM Kumburgaz kavşağını geçtikten sonra sağ tarafta, yan yol üzerinde yer almaktadır. Taşınmaz tapuca arsa nitelikli ise de üzerinde bilirkişi raporunda fotoğrafları görülen binalar bulunmaktadır. Binalardan ilki rapora ek krokide C harfi ile gösterilen, betonarme karkas tarzda inşa edilmiş, zemin, 4 adet normal kat ile teras kattan oluşan, zemin katları işyeri, normal katları ile teras katı mesken olarak dizayn edilmiş (her bir katta ikişer adet mesken olmak üzere) yapıdır. Bina zemine 190.00 m2 miktarında oturmaktadır. Binadaki toplam yapı alanı 1.250.00 m2 alanlıdır. Yıpranma oranı yüksek bir yapıdır. Diğer yapı rapora ek krokide D harfi ile gösterilmiş olup binanın zemine oturumu 130.00 m2 alanlıdır. Binadaki toplam yapı alanı 705.00 m2'dir. Betonarme karkas tarzda inşa edilmiş olan yapı bodrum, zemin ve 3 adet normal kattan oluşmaktadır. Zemin katı işyeri, normal katları ise mesken amaçlı tasarlanmıştır. Yıpranma oranı yüksek bir yapıdır. Krokide E harfi ile gösterilen yapı tek katlı ve çatılıdır. Mesken amaçlı tasarlanmıştır. Yapının zemine oturumu 75.00 m2 alanlıdır. Rapora ek krokide F harfi ile gösterilen yapı tek katlı olup basit/yığma tarzda inşa edilmiş olan yapının üstü oluklu elemanlar ile örtülüdür. Yapının zemine oturumu 40.00 m2 alanlıdır. Rapora ek krokide G harfi ile gösterilen yapı da basit/yığma tarzda inşa edilmiş olup üstü oluklu elemanlar ile örtülüdür. Mermer atölyesi olarak kullanılan yapının zemine oturumu 150.00 m2'dir. Parsel üzerinde sözü edilen yapılar haricinde bilirkişi raporunda resmi bulunan basit yapı da bulunmakta ise de söz konusu yapının ekonomik değerinin bulunmadığı kanaatine varılmıştır. Kıymet taktiri itirazına konu taşınmazların düzgün şekilli olup düz bir topografya yapısındadır. Taşınmazlar ulaşımı kolay bir bölgede yer almaktadır. Devlet karaloyula paralel yan yol üzerinde yer aldıklarından toplu taşım araçlarıyla geniş ulaşım olanağına sahiptir. Taşınmazlara TEM Kumburgaz bağlantısından da ulaşım mümkündür. Taşınmazlar çarşı, pazara, alışveriş ve ibadet yerlerine, okula yakın konumdadır. Taşınmazların yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları büyük oranda tamamlanmış olup bölgeye belediye ve kamu hizmetleri verilmektedir. Çevresinde konut ve konut + ticaret tipi yapılaşmalar bulunmaktadır. Taşınmazlar Devlet Karayolunun Silivri istikametinde sağ tarafta yer almakla beraber deniz sahiline yakın ve yürüme mesafesindedir." İMAR DURUMU: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 30/09/2011 tarihli yazısında; Büyükçekmece ilçesi, Kumburgaz Merkez mahallesi, 336 parsel sayılı taşınmazın 17/03/1995 onay tarihli 1/1000 ölçekli Kumburgaz Uygulama İmar planında kaldığı, TAKS: 0.40, KAKS: 1.60,4 kat, Ticaret + Hizmet alanı olarak ayrıldığı belirtilmektedir. KIYMETİ: 1.106.952,50 TL Birinci Satış günü: 22/05/2012,10:30-10:40 Saatleri arasında İkinci Satış günü: 01/06/2012,10:30-10:40 Saatleri arasında Büyükçekmece 3. icra Müdürlüğü odası- (E5 Karayolu üzeri Aymerkez AVM. karşısı, Uğurlu - Koza Plaza 1. Kat BÜYÜKÇEKMECE / İST.) Adresinde 1- Açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla Yukarıda yazılı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır, ikinci satış gününün resmi tatile rastlaması halinde ikinci satışın tatili izleyen ilk iş günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si oranında nakit veya bu miktar kadar bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan 0,18 KDV ile 1/2 tapu harç ve masrafları Alıcıya, 100,00 TL için Yüzde 2 aşan kısım için Yüzde 1 Tellaliye resmi borçluya ait olacaktır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İc. ifl. K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı tebligat verine geçerlidir.  (www.bik.gov.tr)  İlan için tıklayın!