Çukurova Balkon

Kütahya Belediyesi'nden 6.7 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Kütahya Belediyesi'nden 6.7 milyon TL'ye satılık 2 arsa! Kütahya Belediyesi'nden 6.7 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Kütahya Belediye Başkanlığı tarafından Kütahya Lala Hüseyin Paşa ve Bosna-i Cedit mahallelerinde yer alan 2 adet arsanın satışı 6 milyon 700 bin TL'ye ihale edilecek.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


ARSA SATIŞI YAPILACAKTIR


Kütahya Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyetleri Belediyemize ait, aşağıdaki listede yazılı İmar Planlarına göre -2- adet ARSA’nın satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur.

(a) İhale Tarihi/Günü/Saati     :  31.Mart.2015/Salı/Tabloda belirtilen saatlerde

(b) İhalenin Yapılacağı Yer    :  Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

2 - Ödeme Şekil ve Şartları     :

2.1. Vadeli Ödemelerde - 1     :  İhalede belirlenen bedel, %10’u peşin geri kalan miktar -16- ay vade bedelidir.

2.2. Vadeli Ödemelerde - 2     :  İhalede belirlenen bedelin %50’sinin peşin ödenmesi halinde; geri kalan %50’lik dilim üzerinden %4 indirim uygulanacak ve -16- ay eşit vadeye bölünecektir.

Vadeli ödemelerde vade süresinden önce bütün borcun ödenmesi durumunda peşin ödemelerde uygulanan %8 indiriminin kalan vade süresine orantılanarak indirim uygulanacaktır.

2.3. Peşin Ödemelerde            :  İhalede belirlenen bedel üzerinden %8 indirim uygulanır.

3 - İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI)

3.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

3.2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,

3.3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.) (2013 tarihinden İhale tarihine kadar)

3.4. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

3.5. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, (2013 tarihinden İhale tarihine kadar)

3.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

3.7. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz) ve istenilen diğer belgeleri ihale anında ibraz etmeleri gerekmektedir.

3.7.1.1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince (Listede 1, 2, 3);

3.7.1.1.1. İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınmaz.

3.7.1.1.2. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

3.7.1.1.3. İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını 31.Mart.2015 tarihinde saat 14:00’ e kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim edecek ve ihale saatinde istekliler ile birlikte Encümen huzurunda zarflar açılacaktır.BELEDİYEMİZE AİT SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR (KAPALI TEKLİF USULÜ) (K.D.V. ve Diğer Vergi, Harçlar Hariç)


Sıra No: 1

Cinsi: Arsa

Mahalle: L.H.P.

Ada/Parsel: 2250/10

Mevkii: Kütahya - Tavşanlı Yolu (Sol)

İmar Durumu: Otel ve Ticari Tesis Alanı Özel Eğitim Tesisi

Yüzölçümü m2: 8.796,86

Muhammen Bedel: 2.200.000,00 

Geçici Teminat:   66.000,00

İhale Saati: 14:00


Sıra No: 2

Cinsi: Arsa

Mahalle: Bosna-i Cedit

Ada/Parsel: 726

Mevkii: Kütahya - Eskişehir Yolu (Sağ)

İmar Durumu: K. Sanayi Tes. Alanı – H 6,50 Mt.

Yüzölçümü m2: 12.647,57

Muhammen Bedel: 4.500.000,00 

Geçici Teminat: 135.000,00 

İhale Saati: 14:03


Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3.Kat) müracaatları

İlan olunur.


İrtibat: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü