Kütahya Tavşanlı'da 4 milyon TL'ye satılık arsa!

Kütahya Tavşanlı'da 4 milyon TL'ye satılık arsa!

Kütahya Belediye Başkanlığı, Kütahya Tavşanlı ilçesindeki Lala Hüseyin Paşa mahallesinde bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanın satış bedeli 4 milyon 75 bin TL olarak belirlendi.


ARSA SATIŞI YAPILACAKTIR


Kütahya Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen arsanın satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur.

İhale Tarihi / Günü / Saati             :  31.Mart.2016 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatlerde

İhalenin Yapılacağı Yer                :  Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

2 - ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI:

2.1. Vadeli Ödemelerde                :  İhalede belirlenen bedelin %50’si peşin, geri kalan kısmı ise 24 ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %4,5 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.

2.2. Peşin Ödemelerde                  :  İhalede belirlenen bedel, peşin satış bedelidir.

3 - K.D.V. VE DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS. HK.:

3.1. Aşağıdaki taşınmaz, ilgili Kanun gereği K.D.V. den muaf tutulmuştur.

3.2. Peşinatlar ile birlikte, varsa K.D.V. ve diğer vergi, harçlarla vs. birlikte yatırılacaktır.

4 - İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):

4.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4.2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,

4.3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.) (2013 tarihinden İhale tarihine kadar)

4.4. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

4.5. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, (2013 tarihinden ihale tarihine kadar)

4.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

4.7. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz) ve istenilen diğer belgeleri ihale anında ibraz etmeleri gerekmektedir.

4.8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince aşağıdaki taşınmaz ile ilgili olarak;

4.8.1. İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınmaz.

4.8.2. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

4.8.3. İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını 31.Mart.2016 tarihinde saat 13:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim edecek ve ihale saatinde istekliler ile birlikte Encümen huzurunda zarflar açılacaktır.


Cinsi:Arsa X

Mahalle:L. H. P.

Ada / Parsel:1746 / 101

Mevkii:Kütahya – Tavşanlı Yolu (Sağ) Eski Kamyon Garajı 

İmar Durumu:Ticari Tesisler, Otel Tesisleri, Turizm Tesisleri ve Özel Eğitim Tesisleri Alanı

Yüzölçümü metrekare:14.718,81

Muhammen Bedel:4.075.000,00 TL

Geçici Teminat:122.250,00 TL

İhale Saati:14:00


Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.