06 / 07 / 2022

Kütahya'da 10 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Kütahya'da 10 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Kütahya İli Gediz Belediye Başkanlığı, Kütahya Özyurt Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü 10 milyon TL bedelle satışa çıkardı.Kütahya İli Gediz Belediye Başkanlığı, Kütahya Özyurt Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 10 milyon TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Kütahya İli Gediz Belediye Başkanlığından:

İlçemiz Özyurt Mahallesi, Demirel caddesi üzerinde K 22-b-03-b-2-c İmar Planı içerisinde, Ticaret, Emsal=2.00, Hmax=Serbest yapılaşmaya müsait, mülkiyeti Gediz Belediyesine ait tapunun Dayınlar/gerence mevkii, 1062 ada, 1 parsel no.lu 1.780,58 m2 miktarında, arsa vasfındaki taşınmaz 15/02/2021 tarih ve 30 sayılı Encümen kararıyla; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü
ile satışa çıkarılacaktır.
Taşınmaza ait tahmin edilen bedeller ile geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda çıkarılmıştır.
İhale 08 MART 2021 PAZARTESİ günü Belediye Encümeni huzurunda, Belediye Meclisi toplantı salonunda, Saat: 14:00’ da ihale edilecektir. İhaleye son müracaat tarihi 08 MART 2021 PAZARTESİ günü saat 10.00’ dur.
İhaleye katılmak isteyenler;

Kütahya da 10 milyon TL ye satılık gayrimenkul!

1) T.C. Vatandaşı olmak,
2) Geçici teminatı yatırmış olmak,
3) Kanuni İkametgâh sahibi olmak,
4) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,
5) Tüzel kişilerin, tüzel kişiliğe yetkili olduklarına dair noterce tasdikli taahhütnameyi ihaleden önce komisyona ibraz etmesi gerekmektedir.
6) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge istenecektir.
7) Nüfus cüzdan fotokopisi
8) İhaleye katılanın kooperatif olması halinde;
a) İhaleye katılacak kooperatifin satın alma için Genel Kuruldan yetki belgesi almış olması,
Belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.
b) Kuruluş aşamasındaki kooperatiflerin kurucu üyeleri muvafakatini almış en az 2 yönetim kurulu üyesinin müracaatı
c) Kurulmuş kooperatiflerin imza sirküleri ve yetkililerin müracaatı
d) Kanuni ikametgâh belgesi, Tebligat adresi gösterilmesi, noter tasdikli imza sirküleri
e) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi istekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, Noterden düzenlenmiş vekâletname.
9) İhaleyi kazanan taraf uygulamak isterse Belediyenin daha önce çizdirmiş olduğu parsele ait projeleri bedelsiz olarak alabilir.
10) İhaleyi kazanan taraf ihale bedelinin %18 KDV’si ile İhale bedelinin %25’ini peşin, geri kalan kısmı 6 eşit taksitte ödeyebilir.
11) İhaleyi alan taraf ihale bedeli üzerinden aynı gün içinde geçici teminatı kati teminata çevrilir (%6).
12) İhaleye katılabilmeleri için dosyalarını 08 MART 2021 PAZARTESİ günü saat 10.00’ a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Belediye Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. İhaleye girebilmeleri için dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a) İç zarf.
b) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi.
c) Noter Tasdikli imza sirküleri.
d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin noter tasdikli imza sirküleri.
e) Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi.
f) Gediz Belediye Başkanlığı adına alınmış 300.000.00 TL tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu.
13) Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa dosya içerisindeki herhangi bir evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
14) İsteklilere ihale tarihinden önce ihaleye katılma belgesi verilmeyecek yeterliliksonucu encümence açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayacaklarının teklif zarfları açılmadan iade edilecektir.
15) Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
16) İdare İhaleyi Devlet İhale Kanununun 29. maddesine göre yapıp, yapmamakta serbesttir.
İhale hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın mesai saatleri dâhilinde
Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri;
İlanen duyurulur.

Kütahya da 10 milyon TL ye satılık gayrimenkul!