05 / 07 / 2022

Kütahya'da 18.9 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!

Kütahya'da 18.9 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!

Kütahya Belediye Başkanlığı, Kütahya'da yer alan 3 adet gayrimenkulü 18 milyon 487 bin 200 TL bedelle satışa çıkardı.Kütahya Belediye Başkanlığı, Kütahya'da yer alan 3 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 18 milyon 487 bin 200 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Kütahya Belediye Başkanlığından:

Konusu: Satış İhalesi
1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen taşınmaların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi
gereği Kapalı Teklif Usulü ihaleye konulmuştur.
2. İhale Tarihi / Günü / Saati: 29 Aralık 2020 / Salı / Tabloda belirtilen saatlerde
3. İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat: 2
4. Pazarlık Süreci:
a. İhale günü satılmayan ARSA; kanuni süre olan - 15 - gün pazarlığa bırakılır. Pazarlık süresinde de talipli çıkmazsa ihaleden kaldırılır.
5. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI:
a. Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.
b. Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla - 24 - ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9
vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.
- Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra; kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda, gün bazında
indirim uygulanacaktır.
6. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):
6-1)Gerçek kişiler için:
1. Nüfus cüzdan fotokopisi,
2. Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,
3. 2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
4. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak teminat mektubu aslı,
5. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
6. Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri 
6-2) Tüzel kişiler için:
1. Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi,
2. İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı,
3. İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
4. Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
5. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,
6. 2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
7. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,
8. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.
7. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri
Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37, 38, 39 ve 40’ıncı maddelerde yazılı olan hususlar
dahilinde yapılacaktır. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak)
yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana
gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.

Kütahya da 18.9 milyon TL ye satılık 3 gayrimenkul!

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul
İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası Kat: 2) müracaatları ilan olunur.