Kütahya'da 19.8 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Kütahya'da 19.8 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü 19 milyon 850 bin TL bedelle okul yaptıracak.Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü 19 milyon 850 bin TL bedelle arsa karşılığı okul yaptıracak. Okul yapımı için belirlenen taşınmazın zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından gerçekleştirilecek.


Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden

Kütahya da 19.8 milyon TL ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

1  - Yukarıda belirtilen arsa karşılığı inşaat ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi  Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre belirtilen gün ve saat Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde (2. kat Milli Emlak Müdürü odası) toplanacak komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.
2 - Yukarıda belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan Okul Binaları (Çevre Düzenlemesi + KDV dahil) Milli Eğitim Bakanlığının  yukarıda  Uygulanacak  olan  Okul  binası  Çevre  Düzenleme  ve  KDV  dahil  Maliyeti  kısmında  belirtilen  OKUL  inşaatları  ve  çevre düzenlemelerine karşılık Hazine taşınmazları verilerek, Tabloların altında yazılı olan proje bedeli ile Hazine taşınmazları arasındaki Hazine lehine oluşan farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.
3  - Her bir okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatlarının alınması yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
4 - Projelerin uygulama süresi sözleşmetarihinden İtibaren 600 (altıyüz) gündür,
5 - Her bir yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur.
6 - Arsa karşılığı okul inşaatları yapılacak olan her bir ihale için doküman bedeli 500,00 TL (Beşyüz) dir.
7 - İhale 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir.
8  - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden  önce  komisyona ulaşması şarttır.İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
b)  Taşınmazların  karşılarında  belirtilen  geçici  teminat  bedellerinin  nakden  veya  Teminat  Mektubu  ile  verilebileceği,  nakit  yatırılması  halinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununagöre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ileaynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
e) Her bir ihale için ihale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında İbraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerintüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş İmza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerin İse tüzel kişilik adına İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir  belgeyi,  en  geç  İhale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
g) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
ğ) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.