Lisanslı yediemin depoları hakkında yönetmelik taslağı!

Lisanslı yediemin depoları hakkında yönetmelik taslağı!Haczedilen malların muhafaza edileceği lisanslı yediemin depoları hakkında yönetmelik taslağında depolarının kuruluşuna, niteliklerine, işletilmesine, teminat alınmasına, bu depoların denetimi, faaliyetinin durdurulmasına ilişkin esaslara yer veriliyor...


HACZEDİLEN MALLARIN MUHAFAZA EDİLECEĞİ LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, haczedilen malların muhafaza edileceği lisanslı yediemin depolarının kuruluşuna, niteliklerine, işletilmesine, teminat alınmasına, sigortaya; Adalet Bakanlığı tarafından lisans ve işletme belgesi verilmesi, bu depoların denetimi, faaliyetinin durdurulması, lisansın ve işletme belgesinin iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca haczedilen malların muhafaza edileceği gerçek veya tüzel kişilere ait lisanslı yediemin depolarının kuruluşuna, bu depolarda bulunması gereken asgari niteliklere, depo için alınacak teminata, mallar için muhtemel rizikolara karşı yapılacak sigortaya, Adalet Bakanlığı tarafından bu lisans ve işletme belgesinin verilmesine, işletme yetkisinin devrine; Adalet Bakanlığının lisanslı işletmelerle ilgili görev ve yetkilerine, faaliyetin durdurulması ya da iptali gibi idari tedbir ve tasarruflara, söz konusu depoların denetimine, depolarda tutulması gereken kayıtlara, haczedilen malların muhafaza işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, İcra ve İflas Kanununun 2/7/2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunla değiştirilen 88 inci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avukat Bilgi Sistemi: Avukatların internet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi,

b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

c) Başkanlık: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığını,

ç) Depo: Adalet Bakanlığı tarafından yetki verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından işletilen haczedilen malların muhafaza altına alındığı lisanslı yediemin deposunu,

d) Depo işleticisi: Lisans sahibi veya yetki devri ile yetkilendirilmiş işletme belgesi sahibi sıfatıyla depoyu işleten gerçek ya da tüzel kişiyi,

e) Kanun: 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununu,

f) Kayıt: Fiziki veya elektronik ortamda üretilen ya da bu ortama aktarılan veya taşınan, bilgi, belge ve verinin saklanmasını,

g) Kurum Bilgi Sistemi: Tüzel kişilerin internet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi,

ğ) Mudî: Depoya teslim edilen malın sahibini,

h) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP): Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan yargı bilişim sistemini,

ı) Vatandaş Bilgi Sistemi: Vatandaşların internet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapmalarını sağlayan sistemi,

i) Yediemin Bilgi Sistemi: Depo işleticilerinin internet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Depoların Kurulması ve İşletilmesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Haczedilen Malların Muhafazası

 

Muhafaza işlemleri

MADDE 5 – (1) İcra müdürlükleri tarafından haczedilerek Kanunun 88 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca muhafaza altına alınan taşınır mallar, lisanslı yediemin depolarında muhafaza edilir.

(2) Muhafaza altına alınan mallar icra dairesinin yetki çevresindeki depoya teslim edilir. Muhafaza işlemini yapan icra dairesinin yetki çevresinde birden fazla depo bulunması halinde mal tesliminde, haciz mahalline mesafeleri de dikkate alınarak depolar arasında dengeli bir dağılım yapılmasına özen gösterilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Depoların Nitelikleri

 

Depolarda bulunması gereken asgari nitelikler

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe konu depoların;

a) Yüz metrekareden aşağı olmamak üzere kapalı alan ile araç kabul edilecek ise araçların park edilebileceği en az sundurma ile korunaklı, kapalı alana bitişik ya da makul uzaklıkta açık otoparkının bulunması,

b) Kapalı alanın tabanlarının beton veya aralıksız taş döşeli olması, sundurma ile korunaklı açık otoparkın çamur veya su birikintisini önleyecek şekilde betonlanmış veya kaplanmış olması,

c) Kapalı ve açık alanlarının, haczedilen malların taşınması, boşaltılması, yüklenmesi ve nakli için iş makinesi ve taşıma araçlarının kolayca çalışabileceği genişlik ve tavan yüksekliğine sahip olması,

ç) İdari işlerin yürütüleceği uygun bir kapalı alan ile iş sahipleri için bekleme salonunun bulunması,

d) Yeterli havalandırma sisteminin bulunması,

e) Yangına karşı gerekli önlemlerin alınmış olması,

f) En az otuz gün öncesine kadar kayıt verebilen güvenlik kamera sistemi ile güvenlik görevlisinin bulunması,

g) Kolay ve ekonomik ulaşım için yerleşim bölgelerine makul uzaklıkta olması,

ğ) Depolama hizmetleri ve ihtiyaç duyulan diğer yan hizmetleri yerine getirebilecek uygun ve yeterli alet, ekipman ve cihazlarla donatılması, depoda ihtiyaç duyulan teknik donanım ile bunları kullanacak yeterli ve nitelikli personel istihdamının sağlanması,

h) İşyeri açma ruhsat veya izninin bulunması,

gereklidir.

(2) Depoda elverişli kapalı alanın bulunması halinde müzayede ve teşhir salonu da açılabilir.

(3) Bakanlık, haczedilmiş malların sağlıklı muhafazasına yönelik olarak gerekli gördüğü diğer depo niteliklerini de lisans koşulu olarak arayabilir veya uygulamaya koyabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisans ve İşletme Belgesi Başvurusu, Başvuru Sahibinde Aranan Şartlar, Başvuruya Eklenecek Belgeler ve Başvuruların Değerlendirilmesi

 

Lisans başvurusu

MADDE 7 – (1) Gerçek veya tüzel kişiler depo açmak için lisans başvurusunda bulunabilirler.

 

Lisans başvurusunda bulunacaklarda aranacak şartlar

MADDE 8 – (1) Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak.

c) Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, yedieminlik görevini kötüye kullanma, 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılık suçlarından ya da kasten işlenmiş bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreli hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak.

ç) Yedieminlik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

d) Hakkında aciz vesikası düzenlenmemiş olmak.

(2) Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Tüzel kişilerin yönetim organlarında görevli gerçek kişiler yönünden birinci fıkradaki şartları haiz olmak.

b) Kendileri veya sınırsız sorumlu oldukları kuruluşlar hakkında aciz vesikası düzenlenmemiş, iflas kararı verilmemiş veya konkordato ilan edilmemiş olmak.

c) Yedieminlik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

 

Başvuru mercii ve aranılacak belgeler

MADDE 9 – (1) Lisans almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Başkanlığa bir dilekçe ile başvurur. Başvuru dilekçesinde başvuru sahibinin ya da temsilcisinin adı ve soyadı, varsa unvanı, T.C kimlik numarası, vergi kimlik numarası ile iletişim bilgilerinin yer alması zorunludur.

(2) Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:

a) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim organlarında bulunanların onaylı nüfus kayıt örneği ve arşivli adli sicil kaydı.

b) Kendileri veya sınırsız sorumlu oldukları kuruluşlar hakkında aciz vesikası düzenlenmemiş, iflas kararı verilmemiş veya konkordato ilan edilmemiş olduğunu gösterir belge.

c) Bizzat veya alt işletici tarafından açılacak deponun bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşıyacağı ve bu niteliklerin korunacağı, ayrıca yedieminlik faaliyetinin Kanuna ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yürütüleceği konusunda başvuru sahibi tarafından imzalanacak taahhütname.

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen lisans teminatı.

(3) Bakanlık kuruluş başvuru ve işlemlerinde, ihtiyaç gördüğü formların doldurulması ve sunulmasını isteyebilir.

 

Lisans başvurusunun incelenmesi

MADDE 10 - (1) Başvurular Başkanlık tarafından incelenerek karara bağlanır.

(2) İlk incelemede başvuru dilekçesinde veya bu Yönetmeliğe göre başvuruya eklenmesi gereken belgelerde eksiklik bulunduğu tespit edildiği takdirde başvuru sahibine eksikliği tamamlaması için iki hafta süre verilir.

 

Başvurunun kabul veya reddi

MADDE 11 – (1) Yapılan değerlendirme sonucunda; başvurunun Kanuna ve bu Yönetmeliğe uygun olduğunun anlaşılması halinde başvuru sahibine lisans verilir.

(2) Bu Yönetmelikte gösterilen belgelerin verilen sürede tamamlanmaması veya başvuru sahibinin aranan şartları taşımaması halinde başvuru reddedilir.

(3) Başvurunun kabul veya reddi işlemi Başkanlıkça alınacak Bakanlık oluru ile yapılır.

 

Tebligat

MADDE 12 – (1) Başvurunun ret veya kabulüne dair işlemler başvuru sahibine tebliğ edilir.

 

Lisans belgesi

MADDE 13 - (1) Başvuru sahibi adına, şekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenecek bir lisans belgesi düzenlenir.

 

Yetkinin devredilmesi

MADDE 14 – (1) Lisans verilen gerçek veya tüzel kişiler, bu yetkilerini yazılı bir sözleşme ile alt işleticilere devredebilirler. Alt işleticinin depo açabileceği yer ve depo sayısı sözleşmede açıkça belirtilir.

(2) Alt işleticinin, lisans başvurusunda bulunacaklar için bu Yönetmelikte aranılan şartları taşıması zorunludur.

(3) Devir sözleşmesi Bakanlık onayıyla geçerlilik kazanır.

(4) Bu devir, lisans verilen gerçek veya tüzel kişilerin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

 

İşletme belgesi verilmesi

MADDE 15 – (1) Lisans sahibi veya bu yetkiyi devralan alt işleticiler bir veya birden fazla yerde depo açabilirler. Aynı yetkiye dayanılarak açılacak depolar ayrı işletmeler olabileceği gibi şube şeklinde de açılabilir.

(2) Lisans sahibi veya bu yetkiyi devralan alt işleticilerin yedieminlik faaliyetine başlayacakları depo ya da şube için Bakanlıktan işletme belgesi almaları gerekir.

(3) İşletme belgesi almak isteyenler deponun bulunduğu yer icra müdürlüğüne başvurarak deponun bu Yönetmelikte belirtilen asgari şartları taşıdığına dair inşaat bilirkişisi marifetiyle bir tespit yapılmasını talep eder. Birden fazla icra müdürlüğünün bulunması halinde tespiti ikinci icra müdürü yapar. Tespit talebi muhabere kaydına işlenir. Başvuru sahibi, icra müdürlüğü tarafından takdir edilecek bilirkişi ücretini ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanuna göre icra müdürü için belirlenen yolluk ile diğer masrafları peşin olarak yatırır.

(4) İşletme belgesi verilmesi için Başkanlığa bir dilekçe ile başvurulur. Başvuruya, üçüncü fıkraya göre tespite ilişkin tutanak ve raporun bir örneği ile bu Yönetmeliğe göre gösterilen teminat ve sigorta yükümlülüğünün yerine getirildiğine dair sigorta poliçesi eklenir.

(5) Yapılan inceleme sonucunda deponun, bu Yönetmelikte belirtilen nitelik ve şartları taşıdığının tespit edilmesi halinde başvuru sahibine şekli ve içeriği Başkanlıkça belirlenecek bir işletme belgesi verilir. Aksi halde başvuru reddedilir.

(6) Başvurunun kabul veya reddi işlemi Başkanlıkça alınacak Bakanlık oluru ile yapılır.

(7) İşletme belgesi verilmesi veya bu talebin reddine dair işlemler o yer icra müdürlüklerine bildirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Depo İşleticisinin Hak ve Yükümlülükleri

 

Depo işleticisinin hakları

MADDE 16 - (1) Depo işleticisinin hakları şunlardır:

a) Yedieminlik hizmeti karşılığında Bakanlık tarafından çıkarılan ücret tarifesi çerçevesinde ücret talep etmek.

b) Haczedilen malların depo haricindeki bir satış mahalline getirilmesi ve götürülmesi için gerekli nakil masrafını talep etmek.

c) Ücreti ödenmemişse haczedilen mal üzerinde hapis hakkını kullanmak.

ç) Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen durumlarda malların muhafazasını reddetmek.

d) Kanun ve bu Yönetmelikte öngörülen diğer hakları kullanmak.

 

Depo işleticisinin yükümlülükleri

MADDE 17 - (1) Depo işleticisinin yükümlülükleri şunlardır:

a) İşletme belgesi verilmesi için aranan şartlarının korunması ve sürdürülmesi için gerekli tedbirleri almak ve bu şartların kaybolması hâlinde durumu derhal Bakanlığa bildirmek.

b) Bu Yönetmelikte izin verilen durumlar dışında, icra müdürlüğü tarafından muhafazası istenen haczedilen mallar ile icra daireleri ve adli merciler tarafından teslim edilen diğer malları depoya kabul etmek, teslim alınan malların korunmasında gerekli özeni göstermek ve her türlü tedbiri almak.

c) İcra müdürünün talebi üzerine haczedilen malları satış mahalline getirmek ve götürmek.

ç) Bu Yönetmelikte öngörülen kayıtları tutmak.

d) Doğrudan Bakanlık tarafından veya denetim sırasında istenecek bilgi, belge ve raporları vermek.

e) Bakanlık tarafından Kanun ve bu Yönetmelik çerçevesinde verilen diğer görevleri ve talimatları yerine getirmek.

f) Depoda yedieminlik dışında bir faaliyette bulunmamak.

g) Kanun ve bu Yönetmelikte öngörülen diğer hükümlere uymak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Depoya Kabul Edilemeyecek Mallar, Depoya Kabulü Zorunlu

Olmayan Mallar, Malların Depoya Girişi ve Çıkışı, Yedieminlik Ücreti

 

Depolara kabul edilemeyecek mallar

MADDE 18 - (1) Depoya;

a) Değeri süratle düşen,

b) Patlayıcı, yanıcı, tahrip edici ve aşındırıcı madde, zehirli gaz, nükleer yakıt, radyoaktif madde, can ve mal güvenliği yönünden tehlikeli olduğu saptanmış her nevi katı, sıvı ve gaz halinde olan,

c) Kısa sürede bozulabilecek gıda maddeleri, yaş sebze ve meyve ya da muhafazası özel bakım ve tesise lüzum gösteren,

ç) Bir arada bulundukları eşya için tehlike arz eden,

d) Kötü koku yayan,

mallar alınmaz.

(2) Depoya alınmayacak bu mallar hakkında Kanunun 113 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca icra müdürlüğünce işlem yapılır.

 

Depoya kabulü zorunlu olmayan mallar

MADDE 19 - (1) Depo işleticisi, Kanunun 88 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca muhafaza masrafı alacaklı tarafından peşin olarak icra müdürlüğüne ödenmemiş bulunan malları kabul etmeyebilir.

 

Malların girişi

MADDE 20 - (1) İcra müdürlüğü tarafından teslim edilen mallar depo görevlisi tarafından giriş makbuzu düzenlenerek depoya alınır ve depo emanet kaydına kaydedilir.

(2) Mallar teslim alınırken fotoğraf veya kamera görüntüleri alınır. Ayrıca araç, makine veya elektronik cihazların çalışır durumda olup olmadığı, herhangi bir parçasının sökülmüş veya eksik bulunup bulunmadığı ile araçların ruhsat ve anahtarlarının teslim edilip edilmediği kontrol edilip tutanağa bağlanarak giriş makbuzuna eklenir.

 

Malın etiketlenmesi

MADDE 21 - (1) Teslim alınan haczedilen malın cins, tür, marka, model, numara ve ölçü gibi benzerlerinden ayırmaya yeterli bütün nitelikleri ile icra dairesindeki dosya numarası, alacaklı ve borçlunun ad ve soyadlarını gösteren barkod veya benzeri sistemler kullanılmak suretiyle üretilmiş bir etiket mala yapıştırılır.

(2) Barkod veya benzeri sistem ile UYAP arasında gerekli uyum sağlanır. Bunun için gerekli tüm bilgiler UYAP Bilişim Sisteminde saklanır.

 

İcra müdürlüğü tarafından yapılacak işler

MADDE 22 – (1) Haczedilen malların depoya getirilmesi ve teslimi işleri, ilgili icra müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Bu işlere ait masraflar, icra dairesince alacaklıdan peşin alınan avanstan karşılanır.

 

Haczin takibi

MADDE 23 – (1) Depo işleticisi tarafından, haciz tarihinden itibaren altı ay geçmiş bulunan mallar üzerindeki haczin devam edip etmediği icra müdürlüğüne makul aralıklarla yazı yazılarak takip edilir.

(2) Yasal sürede satışın istenmemesi ya da diğer bir sebeple haczin kalktığının anlaşılması halinde, malın teslim alınmasının sağlanması, teslim alınmayan mallar hakkında ise Kanunun 88 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre işlem yapılması için icra müdürlüğüne yazı yazılır.

Malların çıkışı

MADDE 24 - (1) Depoda muhafaza edilen mal, ilgili icra müdürlüğünün yazılı talimatı doğrultusunda yazıda belirtilen şahsa kimliğini ispata yarayan belge karşılığında çıkış makbuzu düzenlenerek teslim edilir.

Yedieminlik ücreti

MADDE 25 - (1) Haczedilen malların depoda muhafazası karşılığında, Kanunun 88 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Başkanlık tarafından her yıl çıkarılan ücret tarifesinde belirlenen ücret ödenir. İcra müdürlüğü tarafından yapılacak ödeme, depo işletmesinin bildireceği banka hesabına yapılır.

(2) Depoya adli merciler tarafından teslim edilen diğer mallar hakkında da aynı Tarife uygulanır.

(3) Depo işleticisi, yedieminlik hizmeti karşılığında taraflardan ücret tarifesinde yazılı ücretin dışında ek bir ücret isteyemez.

 

ALTINCI BÖLÜM

Depolarda Tutulacak Kayıtlar, Makbuzlar ve Kartonlar

 

Kayıtların tutulması

MADDE 26 - (1) Depolarda, mali mevzuatın öngördüğü defter, kayıt ve belgelerin dışında bu Yönetmelikte düzenlenen kayıtların tutulması, makbuz ve kartonların kullanılması zorunludur.

(2) Bu Yönetmelik uyarınca depolarda tutulması gereken her türlü kayıt dosyalama, saklama ve arşivleme işlemleri ile uyum ve işbirliği sağlanmış birimlerle yapılacak her türlü işlemler UYAP ortamında gerçekleştirilir. UYAP’ın geçici olarak kullanılamadığı durumlarda işlemler fiziki ortamda yapılır ve en kısa sürede UYAP’a aktarılır.

(3) Depoların UYAP’la uyum ve işbirliğinin sağlanması için Bakanlık tarafından gerekli tedbirler alınır.

 

Tutulacak kayıtlar

MADDE 27 – (1) Depolarda aşağıda gösterilen kayıtların tutulması zorunludur:

a) Depo emanet kaydı.

b) Gelen ve giden evrak kaydı.

c) Zimmet kaydı.

 

Depo emanet kaydı

MADDE 28 - (1) Depoda muhafaza edilmek üzere icra müdürlükleri tarafından teslim edilen mallara ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.

(2) Depo emanet kaydı; sıra numarası, icra müdürlüğü esas numarası, alacaklı ve borçlunun adı, soyadı, unvanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adresleri, giriş ve çıkışta malı teslim eden veya teslim alanın adı soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, malın cinsi, miktarı, adedi, teslim tarihindeki evsafı, taşıtların modeli, markası, tipi, değeri, haciz tarihi, malın depoya giriş ve çıkış tarihi, kalma süresi, alınan ücret ve düşünceler sütunlarını içerir.

 

Gelen ve giden evrak kaydı

MADDE 29 - (1) Depoya gelen ve giden evraka ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.

(2) Gelen ve giden evrak kaydı; sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya gönderen daire, geliş veya sevk tarihi, evrakın konusu ve düşünceler sütunlarını içerir.

 

Zimmet kaydı

MADDE 30 - (1) Depodan çeşitli mercilere gönderilen evrakın işlendiği kayıttır.

(2) Zimmet kaydı; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği merci, alındığı tarih, evrakı alanın adı ve soyadı ve evrakı alanın imzası sütunlarını içerir.

(3) Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra ayrı bir kartonda saklanır.

 

 

Kullanılacak makbuzlar

MADDE 31 - (1) Depolarda aşağıdaki makbuzlar kullanılır:

a) Giriş makbuzu.

b) Çıkış makbuzu.

 

Giriş makbuzu

MADDE 32 - (1) Haczedilen malların depoya kabulü esnasında düzenlenecek olan giriş makbuzu aşağıda yazılı hususları içerir:

a) Sıra numarası.

b) Malı teslim eden icra müdürlüğünün adı ve dosya numarası.

c) Alacaklı ve borçlunun adı ve soyadı.

ç) Malın cinsi.

d) Malın haciz tutanağında belirtilen miktarı.

e) Malı teslim eden ve alanın adı ve soyadı ile imzası.

(2) Elektronik ortamda düzenlenen makbuzlar UYAP’ta yer alan icra dosyasına gönderilir. Bir örneği de giriş makbuzu kartonunda saklanır.

 

Çıkış makbuzu

MADDE 33 - (1) Haczedilen malların depodan çıkışı esnasında düzenlenecek olan çıkış makbuzu, giriş makbuzunda yer alan bilgileri içerir.

(2) Elektronik ortamda düzenlenen makbuzun bir örneği malı teslim alana verilir. Bir örneği UYAP’ta yer alan icra dosyasına gönderilir. Bir örneği de çıkış makbuzu kartonunda saklanır.

 

Kartonlar

MADDE 34 – (1) Depoda aşağıda yazılı olan kartonlar tutulur:

a) Giriş makbuzu kartonu.

b) Çıkış makbuzu kartonu.

c) Gelen evrak kartonu.

ç) Giden evrak kartonu.

d) Denetim kartonu.

e) Sigorta ve tazminatlar kartonu.

 

Yeni kayıt eklenmesi

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen kayıtlara gerek görüldüğünde Bakanlık tarafından yeni kayıtlar veya mevcut kayıtlara yeni sütunlar eklenebilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Teminat ve Sigorta

 

Depo teminatı

MADDE 36 – (1) Lisans almak üzere başvuranlardan üç yüz bin Türk Lirası teminat alınır.

(2) İşletme belgesi almak üzere başvuran lisans sahibi veya alt işleticilerden deponun açık ve kapalı alanının toplamı üzerinden metrekare başına beş yüz Türk Lirası depo teminatı alınır. Depo kapasitesi işletme belgesinde gösterilir. Lisans sahibinden lisans başvurusu sırasında alınan teminat lisans sahibinin bizzat açacağı depo için alınması gereken teminatı karşılıyorsa ayrıca depo teminatı alınmaz. Eksik kalması halinde ise tamamlattırılır.

(3) Teminat olarak kabul edilebilecek değerler şunlardır:

a) Tedavüldeki Türk parası.

b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

ç) Hisse senedi, sigorta teminatı, kefalet senedi ve nakde çevrilebilir diğer güvenceler.

(4) Teminatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde temerrüde düşülmesi halinde Bakanlığa bu tür teminatı alış ve satış, düzenleme ve transfer konusunda yetki veren bir gayri kabili rücu yetki belgesi de teminat ile birlikte verilir.

(5) Banka teminat mektubunun, Türkiye’de yerleşik bir bankadan alınması, vazgeçilmesi imkânsız, kesin ve şartsız olması gerekir. Ayrıca banka teminat mektubu ile diğer teminatların süresiz olması aranır.

(6) Kanun kapsamında alınacak teminatlar, Bakanlık adına ve lehine düzenlenir. Bu teminatların muhafazası, nakde çevrilmesi ve zarar görene ödenmesi, kanuni takibinin yapılması, ilgililer hakkında dava açılması, tahsili, yeterliliği, lisansın veya işletme belgesinin iptali durumunda depo işletmesinin yerine getirmesi gereken bir tazmin veya yükümlülüğünün bulunmadığının tespiti sonrası teminatın iadesi, teminatla ilgili diğer hususlar ve tasarruflar Başkanlıkça yerine getirilir.

(7) Lisansın veya işletme belgesinin iptali durumunda, depo işletmesinin yerine getirmesi gereken bir tazmin veya yükümlülüğünün bulunmadığı Başkanlık tarafından tespit edilmedikçe, teminatlar iade olunamaz.

(8) Bu maddede belirtilen teminat miktarlarını artırmaya ve eksiltmeye Bakanlık yetkilidir. Bu durumda alınmış bulunan teminatlar ilan tarihini takiben en geç 30 gün içinde tamamlanır ya da yenilenir.

(9) Eski teminat, talep halinde yenisi ile değiştirilebilir.

 

Sigorta

MADDE 37 – (1) Depo işleticisi, teslim aldığı haczedilen mallar için; hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yangın, duman, infilak, deprem, dâhili su basması, sel, grev, lokavt, toplumsal hareketler, terör, fırtına, kar ağırlığı, yıldırım, yer kayması, kara, deniz veya hava aracı çarpması ve benzeri diğer rizikolara karşı sigorta yaptırmak zorundadır. Bakanlık yeni rizikolar belirlemeye yetkilidir.

(2) Sigorta poliçesi ve sözleşmesi düzenlenirken bu maddede yazılı yükümlülükler de dikkate alınır.

(3) Depolanan mallar için düzenlenen sigorta poliçesinde, poliçe lehdarı, hasarın meydana geldiği tarihteki mudîdir.

(4) Depoda sigorta kapsamına giren bir hasar meydana gelmesi durumunda, depo işleticisi bu durumu ve muhtemel zarar miktarını derhal Başkanlığa ve ilgili sigorta şirketine bildirir. Zarar hesabında, zararın oluştuğu tarihteki malın değeri dikkate alınır.

(5) Depo işleticisi hukuken geçerli bir mazereti olmadıkça hasarın tespitini takiben en geç beş iş gününde istenen tüm belgeleri ilgili sigorta şirketine iletmek, sigorta şirketi de belgelerin ulaşmasını takiben en geç on iş gününde mudîye hasarın bedelini ödemek zorundadır.

(6) Sigorta sözleşmesinin feshedilmesi sonucunu doğuracak bir nedenin ortaya çıkması durumunda, ilgili sigorta şirketi bunu derhal Başkanlığa ve depo işletmesine bildirmekle yükümlüdür. Sigorta sözleşmesinin feshi, ancak söz konusu bildirimin Başkanlığa ulaştığı tarihten itibaren otuz günlük sürenin dolmasından sonra hüküm ifade eder.

(7) Depo işleticisi, sigorta poliçe ve sözleşmesinde öngörülen kurallara uygun davranmak ve personelinin de bu sigorta hükümlerini ihlal edecek veya geçersiz kılacak davranışlardan kaçınmalarını sağlayacak tedbirleri almak zorundadır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Depoların Denetimi, Lisansın İptali ve Faaliyetin Durdurulması

 

Depoların denetimi

MADDE 38 – (1) Depolar, deponun bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığının gözetim ve denetimine tâbidir.

(2) Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendirdiği Cumhuriyet savcısı depoların bu Yönetmelikte belirtilen asgari nitelikleri muhafaza edip etmediğini, kayıt ve belgeleri ile tüm işlemlerini her yılın mart ayında denetler. Şikâyet ve ihbar durumunda depo işletmesi her zaman denetlenebilir. Denetim sırasında teknik konularda, bilirkişi yardımından faydalanılabilir.

(3) Depo yöneticisi ve personeli; denetim amacıyla gelen Cumhuriyet savcısının işletme ve tesislere girmesine engel olmamaya, varlıklarını, numuneleri, cihazları, belgeleri, kayıt ve defterleri göstermeye, incelenmesine yardımcı olmaya, istenilen bilgileri eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak vermeye ve diğer her türlü yardımı ve kolaylığı göstermeye mecburdur.

(4) Denetim sırasında, gecikmesinde sakınca görülen durumlarda, hatalı ve yanlış işlemlerin önlenmesi ve eksiklerin giderilmesini Cumhuriyet savcısı isteyebilir.

(5) Denetim raporlarının birer örneği depo ve Cumhuriyet başsavcılığında muhafaza edilir. Bir örneği ise Başkanlığa gönderilir.

(6) Başkanlık gerek gördüğü durumlarda ve her halde iki yılda bir lisans veya işletme belgesi sahibinin bu Yönetmelikte aranılan şartları taşımaya devam edip etmediğini re’sen inceler.

 

Lisansın iptali ve son bulması

MADDE 39 – (1) Aşağıdaki hallerde lisans iptal edilir:

a) Lisans başvurusunda bulunacaklar yönünden bu Yönetmelikte aranılan şartların başlangıçta mevcut olmadığının anlaşılması ya da sonradan kaybedilmesi.

b) Teminatın tamamlanması ya da yenilenmesi gerektiği durumlarda verilen sürede gereğinin yapılmamış olması.

c) Lisans sahibinin lisansın iptalini talep etmesi.

(2) Gerçek kişinin ölmesi veya tüzel kişiliğin sona ermesi durumunda lisans kendiliğinden son bulur. Bu durumda alt işleticilere devredilen yetki de sona erer.

 

İşletme belgesinin iptali ve son bulması

MADDE 40 – (1) Aşağıdaki hallerde işletme belgesi iptal edilir:

a) İşletme belgesi başvurusunda bulunacaklar yönünden bu Yönetmelikte aranılan şartların mevcut olmadığının anlaşılması veya sonradan kaybedilmesi.

b) Teminatın tamamlanması ya da yenilenmesi gerektiği durumlarda verilen sürede gereğinin yapılmamış olması.

c) Depoda yedieminlik dışında bir faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi.

ç) Denetim sırasında depoda tespit edilen Kanuna ve bu Yönetmeliğe aykırı ya da eksik hususların verilen süre içerisinde giderilmemesi.

d) İşletme belgesi sahibinin belgenin iptalini talep etmesi.

e) Depolarda bu Yönetmeliğe göre bulunması gereken asgari niteliklerin başlangıçta bulunmadığının anlaşılması ya da sonradan kaybedilmiş olması.

f) Lisans sahibi ile alt işletici arasında yapılan yetki devri sözleşmesinin sona ermesi veya taraflarca feshedilmesi.

(2) Lisans sahibi ya da işletme belgesi sahibi gerçek kişinin ölmesi veya tüzel kişiliğin sona ermesi halinde işletme belgesi kendiliğinden son bulur.

(3) İşletme hakkının ölümle sona ermesi halinde miras şirketi tarafından üç ay içerisinde lisans veya işletme belgesi alınması halinde depo işletmesi faaliyetine devam eder.

(4) Depo işletmesinin herhangi bir nedenle kapanması veya hukuki ya da fiili olarak yönetim boşluğu oluşması halinde, geçici olarak yönetilmesi veya masrafı depo işletmesi tarafından karşılanmak suretiyle depoda bulunan malların başka bir depoya nakledilmesi gibi hususlarda Cumhuriyet başsavcılığı icra müdürlükleri ile koordineli bir şekilde gerekli tedbirleri alır.

 

İşletme belgesinin askıya alınması

MADDE 41 – (1) Yapılmış bir tespit veya denetim sonucunda mevzuata aykırılığın belirlenmesi durumunda Başkanlık tarafından fiilin önem ve mahiyetine göre işletmenin faaliyetlerinin tamamı veya bir kısmı durdurulabilir.

(2) Eksiklikleri gidermesi için depo işleticisine iki hafta süre verilir. Aykırılık ve eksikliklerin bu sürenin sonunda da giderilmemesi halinde işletme belgesi iptal edilir.

İptal ve askıya alınma usulü, bu işlemlerinin bildirilmesi ile belgelerin iadesi

MADDE 42 – (1) Lisans veya işletme belgesinin iptali ile faaliyetin askıya alınması Bakanlık oluru ile yapılır söz konusu işlem ilgililere ve icra müdürlüğüne bildirilir.

(2) Lisansın ya da işletme belgesinin iptal edilmesi durumunda, söz konusu belgeler Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla Başkanlığa iade edilir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Son Hükümler

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye ve herhalde en geç 05/01/2014 tarihine kadar o yerdeki mevcut depo ve garajlarda muhafaza işlemlerine, mevcut yönetmelik ve ücret tarifeleri çerçevesinde devam olunur. Lisanslı depo faaliyete geçtikten sonra diğer depolara haczedilen mallar teslim edilemez.

 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Depoların UYAP’la uyum ve işbirliği sağlanıncaya kadar elektronik ortamda tutulması gereken kayıtlar ile diğer işlemler fiziki ortamda yapılmaya devam olunur.

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 43 – (1) 13/07/1987 tarihli ve 19516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.