Lorde İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Lorde İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Nuh Kaymaz ve Muzaffer Kanat ortaklığıyla 500 bin TL sermaye ile 26 Mayıs'ta Gaziosmanpaşa, Karadeniz Mahallesi, Cebeci Caddesi'nde kuruldu.Lorde İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Nuh Kaymaz ve Muzaffer Kanat ortaklığıyla 500 bin TL sermaye ile 26 Mayıs'ta Gaziosmanpaşa, Karadeniz Mahallesi, Cebeci Caddesi'nde kuruldu. 


Lorde İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a. Her türlü inşaat taahhüt işleri: konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arazi ve arsalar üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde veya yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut , iş hanları, fabrikalar,yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri  ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma, ve pazarlık usulüyle ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve  büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının bakanlığa bağlı resmi kuruluşlarını, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireleri, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su kanalizasyon, doğal gaz, alt yapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e.Dekorasyonla ilgili  boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. f. Her türlü etüt, plan, proje, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, mühendislik yapıları, yerleşim alanları ve maden sahalarında; jeolojik, jeoteknik, jeofizik etütler ve maden etüdleri, hidrolojik, hidrojeolojik etüdler, sıcak su etüdleri, jeolojik inceleme ve harita yapımı, maden arama, araştırma ve mevcut maden sahalarında gerekli sontaj, inceleme ve etütlerin yapılması, rezerv hesaplarının yapılması, ön işletme ve işletme raporlarının hazırlanması, kıyı ve deniz jeolojisi proje ve uygulamaları, ÇED raporlarının hazırlanması, beton ve bitümlü kaplamalar dizayn ve mühendislik hizmetleri, jeolojik, jeoteknik, jeofizik danışmanlık ve mühendislik ve proje hizmetlerinin yapılması. g.İmar planları kadastro vb. paftaları sayısallaştırmak verileri bilgisayara aktarmak, farklı ölçekteki kadastro ve plan paftalarını tek ölçekte toplamak kendi bilgi sistemini oluşturmak ve sistemi kurmak. Mesleki programların temini ve eğitimini vermek haritacılık ile ilgili resmi ve özel ihalelere katılmak taahhütlere girişmek başkalarına bunu yapmak veya yaptırmak. h.Bilumum hırdavat malzemelerinin pazarlanmasını, ithalatını, ihracatını, toptan alımını satımını yapmaktır. ı. Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurum ve kuruluşların yemek hizmetlerini karşılamak, sanayi sektöründe fabrika vb. işletmelere yemek ihtiyaçlarında bulunmak ve bunları karşılamak. Bunu taahhüt edip taahhüdümü yerine getirmek, her türlü konusu ile ilgili bayilikler, şubeler açmak ve her türlü ihalelerde bulunmak. i Her türlü hazır yemek lokantacılık ağırlama ve catering hizmeti veren, lokanta, büfe ve benzeri işletmeler, her türlü gıda ve yemek üretim tesisleri kurmak bunları bizzat veya üçüncü kişilerle birlikte işletmek, bu tesislerde üretilen mamullerin toptan ve perakende  pazarlamalarını yapmak. j. Hava, deniz, kara vasıtalarının yurt içi ve yurt dışı her türlü yolcu ve yük taşımacılığı yapmak, yaptırmak ve kabil mahiyette işleri ifa için her türlü nakil vasıtaları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, komisyonculuğunu yapmak. Konusu ile ilgili her türlü ihalelere girmek ve taahhütlerinde bulunmak.           Yukarıda belirtilen amaç ve konuyu gerçekleştirmek üzere; a. Yukarıdaki konularda yerli ve yabancı , gerçek ve tüzel müşterek işler yapabilir, ve bu gerçek tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir. Yurt içi ve dışında şubeler, temsilcilikler açılabilir. b. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralaya verilebilir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesisi edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, ikinci ve üçüncü şahıslar adına ipotekler almaya ve vermeye , taşıtlar almaya , satmaya, devir ve kiraya vermeye şirket gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. c. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlanmaları akdedebilir, enval  ve kefalet kredileri emtia, akreditif yatırım krediler, esham ve tahvilat üzerinde avans kredileri ve benzer krediler temin edebilir. d. Giriştiği taahhütleri icap ettirdiği hallerde başkalarına ait ve menkul ve gayri menkuller işletme ve ruhsat ve imtiyazlar üzerine şirket lehine rehin ve ipotek, tesis ve tescil ettirmek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek. eMeri mevzuatlara göre ihtiyaç duyulan teşvik tedbirlerinden yararlanmak kredi talebinde bulunmak.


Lorde İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Gaziosmanpaşa, Karadeniz Mahallesi, Cebeci Caddesi 137/1