Lotus Global Turkey Gayrimenkul İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Lotus Global Turkey Gayrimenkul İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Lotus Global Turkey Gayrimenkul İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Lotus Global Turkey Gayrimenkul İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt 1 milyon TL sermaye bedeli ile Vahid Karamimoghadam tarafından kuruldu.


Lotus Global Turkey Gayrimenkul İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt 1 milyon TL sermaye bedeli ile Vahid Karamimoghadam tarafından kuruldu.

Lotus Global Turkey Gayrimenkul İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
1-Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın ve hizmetin ihracatı, ithalatı, alımı ve satımı konularında faaliyetlerde bulunmak. 2-Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 3-Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 4-Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 5-Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 6-Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 7-Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 8-Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. 9-Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 10-Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. 11-Şirketin amacına ulaşabilmesi için her türlü mali, ticari ve sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. 12-Şirket maksadını gerçekleştirebilmek için faaliyet konularına giren işleri yapmak, hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil etmek, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve onların hisselerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydıyla ile almak ve satmak, mübadele etmek, rehin ve teminat olarak göstermek. 13-Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin kefalet ve diğer teminatları almak. 14-Şirket işleri için gerekli kara, hava, deniz taşıtları gemiler dahil iktisap etmek, devretmek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak, kiralamak, kiraya vermek. 15-Şirketin amacı ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, coğrafi işaretleri, endüstriyel tasarımları, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret unvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayri maddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, kendi adına tescil ettirebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, kiralayabilir, rehnedebilir, ayni sermaye olarak başka şirketlere koyabilir ve sair her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü know-how anlaşmaları yapabilir, kullanabilir. Herhangi veya tüm lisans, anlaşma, kararname, hak, öncelikli satın alma hakkı ve imtiyazları elde etmek için üçüncü kişiler veya resmi merciler, kuruluş, şirket veya şahıslarla anlaşmaya girmek, anlaşma imzalamak, anlaşma gereğini ifa etmek. 16-Şirketin işleri için gerekli görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde rehin, ticari işletme rehni ve ipotek verebilir, kabul edebilir veya şirket lehine ipotek, rehin, işletme rehni tesis edebilir, mevcut ipotekleri, şerhleri ve takyidatları fekkedebilir, hak ve alacaklarının temini, faaliyetlerin yürütülmesi ve tahsili için ayni veya şahsi her türlü teminatı, teminat ipoteği verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir. 17-Amaç ve konusundaki faaliyetleri yapmak üzere Serbest Bölge mevzuatına göre gerekli izinleri almak kaydıyla yurt içinde ve dışında serbest bölgelerde faaliyet gösterebilir, serbest bölgede işyeri, ofis açabilir, yurt içinde ve dışında serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere gerekli izinleri almak kaydıyla şube kurabilir, serbest bölgede kurulacak ya da kurulu şirketlere iştirak edebilir. 18-Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayrimenkulleri, menkul mallar, şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayrimenkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması. 19-Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin içi şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi. 20-Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret unvanlarının, brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi. 21-Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi.

Adres: Piri Reis Mah. Nazım Hikmet Blv. Semerkand Evleri No:76/9 ESENYURT