09 / 08 / 2022

M Proje İnşaat Satış ve Pazarlama Limited Şirketi kuruldu! 


M Proje İnşaat Satış ve Pazarlama Limited Şirketi Zeytinburnu'da 10 bin TL sermaye bedeli ile Majed Hussien ve Meltem Yalçın ortaklığında kuruldu. M Proje İnşaat Satış ve Pazarlama Limited Şirketi Zeytinburnu'da 10 bin TL sermaye bedeli ile Majed Hussien ve Meltem Yalçın ortaklığında kuruldu. 

M Proje İnşaat Satış ve Pazarlama Limited Şirketi konusu:
BİNA Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: a) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü gayrimenkul alım, satım ve kiralamasına aracılık yapmak, komisyonculuk ve danışmanlık hizmeti vermek, b) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmaları yapmak ve bunların satın alımları sonucunda gerekli kamu, kurum ve kuruluşlarındaki iş ve işlemleri takip etmek, c) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek, d) Yurtiçinde ve yurtdışında yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmaları yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli kamu, kurum ve kuruluşlarındaki iş ve işlemleri takip etmek e) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek, sözleşmeler düzenlemek, f) Komisyon mukabilinde yurtiçinde ve yurtdışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı ve pazarlamasını yapmak, g) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü inşaatların taahhüt ve müteahhitlik işlerini yapmak inşaat konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında toplu veya münferit konut faaliyetleri, iş merkezleri, ofis, alışveriş merkezleri, eğlence yerleri, sanayi yapıları turistik tesisler, sosyal hizmet yapıları kara yolları, kanallar, kanalizasyonlar, köprüler, barajlar, limanlar, her türlü hafriyat işleri ve benzeri kamu ve özel teşebbüslerin ihale ve taahhütlerine iştirak etmek, her türlü inşaat ile ilgili menkul ve gayrimenkulleri almak satmak, kiralamak ve kiraya vermek. Yukarıda sayılan işler için gerekli her türlü inşaat malzemeleri demir, profil, sac, çimento, kum, çakıl, kereste, boya, tuğla, kiremit, fayans ve buna benzer inşaat malzemelerinin alım, satım, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak, h) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü inşaat ve taahhüt işlerinin projelendirilmesi, inşası ve bunlara ilişkin elektronik, elektrik ve mekanik tesisatın yapımı, işletmeye hazır hale getirilmesi işlerini yapmak ve yaptırmak, i) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek, yerli ve yabancı turistlerin konaklama, seyahat, taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek, seyahat acenteleri kurmak, her türlü taşıma aracı ile ilgili bilet satışı yapmak ve işletmeciliğini yapmak, uçak, otobüs, minibüs, otomobil, gemi gibi her türlü taşıma aracının yurtiçinde ve yurtdışında işletmeciliğini yapmak, Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konuları gerçekleştirebilmek için; 1. İmtiyaz, yatırım, organizasyon, hizmet, danışmanlık, franchise, işletim ve alt işletim sözleşmeleri akdedebilir ve söz konusu sözleşmelerin ifasına ilişkin her türlü iş ve işlemi gerçekleştirebilir, 2. Arsa veya arazi satın alabilir, kiralayabilir, 3. Şirket amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için yurtiçinden ve yurtdışında her türlü finans kuruluşları ile genel kredi sözleşmeleri ve finansal kiralama sözleşmelerini imzalayabilir, nakdi ve gayri nakdi kısa, orta, uzun vadeli bilcümle kredi kullanabilir, bu hususta tüm işlemleri ve kredi sözleşmelerini ve tüm dokümantasyonu ve bu hususta gereken her türlü anlaşmaları akdedebilir, 4. Şirket maksat ve mevzu ile ilgili faaliyetleri için faydalı veya lüzumlu olan yurt içi ve yurt dışı izin, ruhsatname, ihtira beratı, alameti farika, lisans, imtiyaz ve telif hakları, marka, model, resim ve ticaret unvanlarını, know-how, teknik bilgi gibi gayri maddi hakları kısmen ya da tamamen satın alabilir, kiralayabilir, kullanabilir, satabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanıyabilir ve benzeri hukuki tasarruflarda bulunabilir, 5. Yerli ve/veya yabancı şirketlerle anlaşmalar yaparak yurt içinde ve yurt dışında ihalelere girebilir ve taahhütte bulunabilir, 6. Kurucu ortak olarak katıldığı veya iştirak ettiği şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlayabilir, 7. Faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak danışmanlık ve kontrollük hizmetleri verebilir fizibilite etütleri, proje tanzimi, teknik ve ekonomik etütleri yapabilir, yaptırabilir, yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla ticari faaliyetlere girebilir, 8. Amaç ve konusu ile ilgili malların toptan ve perakende alımı ve satımı, nakliyesi, pazarlanması, ithalatı, ihracatı, mutemetliği ve transit ticareti ile iştigal edebilir, ihale, artırma ve eksiltmelere girebilir, gümrük komisyonculuğu yapmamak üzere konusu ile ilgili gümrük işlem ve muamelelerini yapabilir, 9. Şirket amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirebilmek, ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirmek için her türlü gayrimenkul ve menkul mal ve hakları satın alabilir, satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, gayrimenkuller üzerinde üst hakkı tesis edebilir, bunların tapuya tescillerini ve şerhlerini yaptırabilir. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, 10. Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.