Çukurova Balkon

Manavgat Belediyesi'nden 8.5 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Manavgat Belediyesi'nden 8.5 milyon TL'ye satılık 2 arsa! Manavgat Belediyesi'nden 8.5 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Manavgat Belediyesi, Ilıca ve Odaönü Mahalleleri'ndeki 2 arsayı ihale ile satıyor. İhale 18 Temmuz'da gerçekleşecek...


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Manavgat Belediye Başkanlığı tarafından Ilıca ve Odaönü Mahalleleri'nde yer alan 2 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 8 milyon 510 bin 430 TL olarak belirlenen gayrimenkullerin ihalesi 18 Temmuz'da yapılacak.

ARSALAR SATILACAKTIR

Manavgat Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda Tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen parsellerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesi kapsamında kapalı teklif (arttırma) usulü ile satılacaktır.

2 - SATILACAK ARSALARIN NİTELİKLERİ:

3 - Tapu kayıtlarının, yürürlükteki İmar planlarının incelenmesi ve arsanın bulunduğu yerin görülmesi, arsanın bulunduğu yer itibariyle, yetkili Manavgat Belediyesi’nden bilgi alınması; arsayı almak isteyen ve bu amaçla ihaleye katılmayı arzulayan isteklilerin sorumluluğundadır.

4 - İhale ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Belediye Encümeni, ihale komisyonu olarak gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleyi yapmama kararı kesindir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İta Amiri kanuni süre içinde ihaleyi onaylar veya iptal edebilir.

5 - İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

5.1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında kapalı teklif (arttırma) Usulü ile ve tahmini bedelin artırılması suretiyle ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

5.2. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülmesi ve 200,00 TL karşılığı temini mümkündür.

İstekli tarafından;

5.3. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi

5.4. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

5.5. Noter tasdikli imza sirküsü

5.6. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezini bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2018 yılı içinde alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

5.7. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

5.8. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri istenen şartları ayrı ayrı sağlamak zorunda olup belgeleri aynı zarfta ayrı ayrı sunacaklardır. Ayrıca Ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı noter tasdikli ortaklık sözleşmesi

5.9. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2018 yılında alınmış belge

5.10. Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

5.11. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu

5.12. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilecek İhale Şartnamesi’ne ait ödeme makbuzunun aslı

5.12. İhale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasının Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne verilmesi şarttır.

5.13. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan verilecektir.

6 - Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 -  Arsanın geçici teminatı tahmin edilen bedelin %3 (yüzde üç)’üdür.

8 - İadeli taahhütlü mektupla yapılacak teklifler geçerlidir; ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 38 inci maddesi hükümleri uygulanacaktır.

9 - İhaleye katılacakların yukarıda belirtilen belgelerini ihale günü en geç saat 9.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda Bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne vermeleri gerekmektedir.

10 - Her türlü vergi, resim, harç, sözleşme giderleri ve diğer giderler alıcıya aittir ve alıcı tarafından ödenecektir.

11 - Türkiye Radyo Televizyon (TRT) Kurumu’nun saati esastır.