Manavgat'ta 63 milyon TL'ye satılık sosyal tesis!

Manavgat'ta 63 milyon TL'ye satılık sosyal tesis!Antalya"da, 95.936 parsel de 7.620 km2 yüzölçüme sahip Hazine arsa ve arazileri bulunmaktadır. İlimiz yüzölçümünün 20.732 km2 olduğu göz önüne alındığında Antalya'nın 1/3 ünün tapuda Hazine adına tescilli olduğu görülmektedir


Bu orana, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerleri de eklediğimizde İlimizin yaklaşık % 60' ının Hazine taşınmazı olduğu görülecektir.

Dünya ekonomilerini incelediğimiz zaman, özellikle gelişmiş batı ekonomilerine baktığımızda hiçbirinde bu kadar fazla devlet arazisi ya da atıl sermaye bulunmamaktadır. Tamamına yakını ekonomiye kazandırılmıştır. Dünya ülkelerinin mülkiyet dağılımlarını, ülkelerin gelişmişlik ölçütlerinden biri olan kişi başına düşen milli gelirleri ile karşılaştırıldığında, görülmektedir ki; Bir ülkede özel mülkiyet oranı, Devletin mülkiyet oranından ne kadar fazla ise o kadar kişi başına milli gelirleri de yüksek olmaktadır. Diğer bir anlatımla, bir ülke atıl devlet arazilerini elinde tutmayıp özel müteşebbislere vererek yatırım ve üretime, dolayısı ile ekonomiye kazandırdıkça o kadar çok ekonomik yönden gelişiyor ve o ülkenin fertlerinin gelirleri arttığından yaşam seviyeleri yükseliyor. Aksine, Devletin mülkiyet oranı özel mülkiyet oranından ne kadar çok fazla ise o kadar az gelişiyor, milli gelir seviyesi düşüyor ve fertlerinin yaşam kalitesi azalıyor.

Taşınmazların ekonomiye kazandırılması, iktisadi kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla yaptığımız satış ihalelerine Kasım ayı içinde de devam edilmektedir.  

Bu çerçevede, Manavgat İlçesi, çolaklı Beldesinde deniz kenarında bulunan mülkiyeti Hazineye ait   33 bin 337 metrekare yüzölçümündeki 180 ada 1 parsel numaralı arsa, üzerinde bulunan 30 Ana Blokta 145 Apart daire 550 yatak kapasiteli eğitim ve dinlenme tesisi ile birlikte 63.378.460,39 TL (altmış üç milyon üç yüz yetmiş sekiz bin dört yüz altmış TL otuz dokuz Kuruş) bedel üzerinden satış ihalesine çıkarılacaktır. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kapalı teklif usulü ile Manavgat Malmüdürlüğünde 11 Kasım 2010 Perşembe günü Saat 10:30 da gerçekleştirilecektir. Satış bedeline taşınmazın üzerinde bulunan tesisler de dahildir. Taşınmazın tamamı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında   Turizm Tesis Alanı olarak ayrılmıştır. Otel yapılması halinde İ.A.K.S. (İnşaat Alanı Katsayısı) % 60, H (yükseklik) 13,70 metre, Tatil köyü yapılması halinde ise T.A.K.S. (Taban Alanı Katsayısı) % 15 H:7,10 metre olarak düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere Hazine tarafından yapılan satışlarda, satış bedelinin en az ¼ ü peşin olarak tahsil edildikten sonra, geriye kalan bedele 24 ay içerisinde 8 eşit taksitle ödeme imkanı getirilmiş olup, bu taksitlere ise aylık % 0,75 oranında düşük bir faiz uygulanmaktadır. Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ise her türlü vergi resim ve harçtan istisna olup, satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden 5 yıl süre ile emlak vergisine de tabi tutulmayacaktır.

Ekonomiye kazandırılması amacıyla ihalesi yapılacak olan Hazine taşınmazları hakkında bilgiler Antalya Defterdarlığı resmi web sitesinde (www.antalyadefterdarligi.gov.tr) yayınlanmıştır. Ayrıca vatandaşlarımız konuyla ilgili Antalya Defterdarlığı ( Batı Antalya Emlak Müdürlüğü ) ile Manavgat ve Alanya   Malmüdürlüğünden   ayrıntılı bilgi alabilirler.