Manisa Büyükşehir'den 28.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Manisa Büyükşehir'den 28.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yukarı Mahallesi'nde yer alan arsayı ihale ile satıyor. İhale 7 Kasım'da gerçekleşecek..
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Şehzadeler İlçesi Yukarı Mahallesi 3582 ada 3 parselde kayıtlı 18 bin 834 metrekarelik arsa vasıflı taşınmaz ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 28 milyon 251 bin lira olarak belirlenen arsanın satış ihalesi 7 Kasım'da yapılacak.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Manisa İli Şehzadeler İlçesi Yukarı Mahallesi 3582 ada 3 parselde kayıtlı 18 bin 834 metrekarelik arsa vasıflı taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. Satışı yapılacak taşınmaz 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. (p) hükmü gereğince Katma Değer Vergisinden istisnadır.

Söz konusu arsa vasıflı taşınmaz idari şartnamesi hükümleri uyarınca satılacak olup, ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır.

İhale günü, saati ve ihale yeri: İhale 7 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 15:00'de Merkez Efendi Mahallesi 3819 Sokak. No:80/B Yunusemre / Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

Muhammen satış bedeli: 28 milyon 251 bin lira

Geçici teminat bedeli 847 bin 530 lira

İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler


A. Gerçek Kişilerden;
İkametgâh Belgesi, Türkiye'de tebligat için adres göstermek, Nüfus Cüzdan Sureti, Noter Tasdikli İmza  Beyannamesi, Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu, Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait noter tasdikli imza sirküleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmeyler Dairesi Başkanlığından borcu yoktur belgesi.

B. Tüzel Kişilerden;
Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri, Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri, Derneklerden; ihaleye katılmak üzere
yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, geçici teminat mektubu veya makbuzu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmeyler Dairesi Başkanlığından borcu yoktur belgesi.

C. Ortak Girişimlerden;
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.
Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, yabancı istekliler, gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (A) veya (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, işbu belgeler yurtdışında düzenlenmiş ise her
türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gereklidir.

İhaleye ait satış şartnamesi Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir

Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce idareye ulaşmaşı şarttır. 

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Faks ve internetle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Büyükşehir Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbestiir.