Manisa'da 17.8 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!

Manisa'da 17.8 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!


Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Manisa Şehzadeler'de yer alan 3 adet gayrimenkulü 17 milyon 797 bin 390 TL bedelle satışa çıkardı.


Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Manisa Şehzadeler'de yer alan 3 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 17 milyon 797 bin 390 TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden:

Manisa

1- Yukarıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyalarında mevcut genel ve özel şartlara göre hizalarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
2- İhaleler, Uncubozköy Mah. İzmir-Balıkesir Karayolu Üzeri Adliye Sarayı Yanı. No: 181- Yunusemre- Manisa adresinde bulunan Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3- Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde (08:30 - 17:30) Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
4- İhalelerde taşınmaz mal satış bedelleri peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı 5.000,00 TL'sını geçtiği takdirde, ihale bedelinin 1/4'i peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir. Taşınmaz mal kira bedelleri de yıllık peşin
ödenebileceği gibi 1/4 peşin kalanı 3 er aylık dönemler halinde ödenebilir.
5- 4706 sayılı Kanun’un 7.maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
6- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (İkametgâh Belgesi)
b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek.(Adres Beyanı)
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik Numarası,
d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk
vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.manisa.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilineceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr
adresinden öğrenilebilir.
TEL: 0236 233 26 70-71-72-73
İLAN OLUNUR.