Mardin Defterdarlığı 3 arsayı 3.1 milyon TL'ye satıyor!

Mardin Defterdarlığı 3 arsayı 3.1 milyon TL'ye satıyor!

Mardin Defterdarlığı; Midyat ilçesinde yer alan 3 arsayı satıyor. Ön görülen yatırım türü tekstil ürünleri imalatı alanı, entegre hayvancılık yatırım alanı ve turizm yatırım alanı olan arsaların toplam bedeli iseSöz konusu ilan şu şekilde; 

4706 sayılı Kanunun ek-3 maddesi ile 14.07.2009 tarih ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında mülkiyeti Hazineye ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz mallar üzerinde 49 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilecek.

1- Midyat ilçesi, Acırlı Beldesi, 3853 parsel numarasındaki imarsız tekstil ürünleri imalatı alanı. Yaklaşık yüzölçümü 10.728,50 metrekare rayiç bedeli ise 965 bin 565 TL.

2- Midyat ilçesi, Acırlı Beldesi, 3851 parsel numarasındaki imarsız entegre hayvancılık yatırım alanı. Yaklaşık yüzölçümü 62.094,74 metrekare rayiç bedeli ise 620 bin 947 TL.

3- Midyat ilçesi, Işıklar mahallesi, 380 ada, 106 parsel numarasındaki imarsız turizm yatırım alanı. Yaklaşık yüzölçümü 1.116.839,32 metrekare rayiç bedeli ise 1 milyon 575 bin TL.

Bütün taşınmazlar için komisyona son başvuru tarihi 1 Mart 2011 olarak belirlendi.

Teşvikten yararlanma şartları :

1- Hazine Müsteşarlığınca verilmiş yatırım teşvik belgesi veya yazısı (Yatırım yeri tahsisinin destek unsuru olarak teşvik belgesine kaydedilmesi gerekmektedir.) olan,

2- İrtifak Hakkına veya Kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz malın maliki idarelerce takdir edilen rayiç değerin tarım ve hayvancılık yatırımı için bir, turizm yatırımları için ( en az 3 yıldız ve üzeri otel) iki, diğer yatırımlar için üç katından, her hal ve durumda IV.bölge için 500.000 TL (beşyüzbin TL)' den az olmayan,

3- Entegre hayvancılık asgari yatırım kapasitesi; Süt inekçiliği entegre tesislerinde 300 adet büyük bas, büyükbaş besicilik entegre tesislerinde 500 adet büyük bas/dönem ,süt ve et yönlü küçük bas entegre tesislerinde 1.000 adet küçük bas/dönem kanatlı entegre tesislerine 200.000 adet/dönem,

4- Yatırım tutarının %20 sine kadar net öz kaynağa sahip olan,

5- Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,

6- Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı 10.000.000,00.TL (OnmilyonTL)’ yi aşan yatırımlarda, fizibilite raporu ve finans tablosu veren,

7- Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki sınırları içerisinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması halinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek bos parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartını taşıyan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecektir.

Başvuru Şekli :

1- İrtifak hakkı tesis edilmesine karar verilen taşınmazlar için, yatırımcılar tarafından imar planlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin, gereken hallerde ifraz, tehvid, terk vb. işlemlerinin yaptırılması,

2- Yatırımcı, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin Ek-1'de yer alan talep formunu ve Ek-6'da yer alan yatırım bilgi formunu doldurarak, Ek-2'de yer alan yatırımcıdan istenecek belgeler ile birlikte,

3- Başvuru öncesinde Mardin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine 1.000,00 TL ( bin TL.) yatırılarak, buna ilişkin makbuzun yukarıda sayılan belgelerle birlikte verilmesi gerekmektedir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan bas vurular değerlendirilmeyecektir.

4- Taşınmazlar için başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisi lehine irtifak hakkı tesis edileceğine ilişkin karar, Yönetmeliğin 14. maddesine göre kurulacak komisyonun yapacağı değerlendirme sonucunda verilecektir.

5-Yatırımcılar 01/03/2011 tarih ve saat 17:00' ye kadar bizzat başvuracakları gibi taleplerini Posta (PTT) aracılığı ile de yapabilirler, Ancak postada doğabilecek gecikmeden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

6- Ayrıca irtifak hakkı tesisine ilişkin bütün bilgiler; www.milliemlak.gov.tr internet adresinden, Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden ve (0482-2121275) telefondan alınabilir.