05 / 07 / 2022

Marınergy Yenilenebilir Enerji İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Marınergy Yenilenebilir Enerji İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Tuzla'da 1 milyon TL sermaye bedeli ile Mahmut Sami Serin, Tamer Özkan, Aras Marrine Yatırım Holding Anonim Şirketi ve YEO Elektrik Otomasyon Anonim Şirketi ortaklığında kuruldu.Marınergy Yenilenebilir Enerji İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Tuzla'da 1 milyon TL sermaye bedeli ile Mahmut Sami Serin, Tamer Özkan, Aras Marrine Yatırım Holding Anonim Şirketi ve YEO Elektrik Otomasyon Anonim Şirketi ortaklığında kuruldu.

Marınergy Yenilenebilir Enerji İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
Türkiyede ve yurt dışında genel müteahhitlik, konutlar ve ticari ve turistik binalar ve yerleşkeler, depolama tesisleri, stadyumlar ve genel spor tesisleri ve yerleşkeleri, hastaneler ve genel saglık hizmetleri yerleşkeleri, oteller, alışveriş merkezleri (AVM), genel su-elektrik-telefon-data altyapı işleri, su yapıları ve barajlar, tüneller, köprüler ve viyadüktler, yollar ve otobanlar, metro-hafif raylı-raylı ve demiryolu ulaşım ağları, petrol ve gaz boru hatları ve ağları, petrol/gaz ve petrokimya tesisleri ve rafineriler, havaalanları ve yardımcı tesisleri, uçuş pistleri ve helikopter pistleri, fosil yakıt ve yenilenebilir enerji santralları ve yardımcı tesisleri, enerji nakil hatları, elektrik trafoları ve şalt tesisleri ve yardımcı binaları, elektrik dağıtım ağları yapmak ve elektrik, mekanik, elektromekanik ve hidromekanik işler yapmak, ve tüm işlerle ilgili ihalelere katılmak Şirket, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek amacıyla; Elektrik üretim santralleri kurulması, kurulan santrallerin bakımı ve işletilmesi, üretilen elektrik enerjisinin ticareti ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır. Elektrik üretmek amacıyla yurt içinde veya yurt dışında elektrik santralleri kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek veya kurulmuş olanları satın almak. Gerektiğinde elektrik üretim lisansı almak, çıkartmak. Hidroelektrik santralleri, jeotermal elektrik üretim santralleri, güneş enerji santralleri, rüzgar enerji santralleri, rüzgar tribünlerini parça parça veya tüm olarak almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, kurulumunu yapmak, gerektiğinde bu santrallere ilişkin sökülebilen parçaların ithalat-ihracatını yapmak, bakım ve onarımını yapmak. Ürettiği elektrik enerjisini ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere, veya ilgili kuruluşlara ikili anlaşmalar yoluyla satmak. Şirket amaç ve konusu ile ilgili, hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydı ile, aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir. a) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak. b) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp yurt içi ve yurt dışında ihalelere girmek. c) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak. d) Faaliyet konusu ile ilgili, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla yerli ve yabancı şahıs şirketleri sermaye şirketleri adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla almak ve satmak. e) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. f) Faaliyet konuları ile ilgili her türlü enerji nakil hatları, tesis bina ve alt yapı inşaat işlerini yapmak veya başkalarına yaptırmak. g) Faaliyet konuları ile ilgili hisseli ve hissesiz arsa, arazi ve diğer gayrimenkulleri satın alabilir, satabilir parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere hukuki, mali ve ticari işlemler ile mevzi imar projeleri ve diğer projeleri yapım ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tahsisi, kat mülkiyeti, ifraz, tevhit yapar, devir ve ferağ verebilir. h) Faaliyet konuları ile ilgili her türlü yüzer duba ve sualtı ve su üstü ankraj imalatlarını yapmak, yaptırmak, bu konuda her türlü eksperlik, sörveyörlük, hakemlik, müşavirlik ve mesleki kontrol hizmetleri yapmak. i) Faaliyet konuları ile ilgili her türlü yüzer duba ve sualtı ve su üstü ankraj tasarımı, modelleme ve mühendislik hizmetleri vermek, yüzer duba sistemleri tasarlamak, monte etmek ve üretimini sağlamak. j) Her türlü deniz araçlarının satın alınması, satılması, işletilmesi, kiralanması , kiraya verilmesi, ithali, ihraç ve ticareti ile bunların araç gereç ekipman ve yedek parçalarının ithali, ihraç ve ticaretini yapmak, denizcilik sektörüyle ilgili her türlü makine, cihaz, ekipman, yedek parça ve malzemenin alım satım , kiralanması , kiraya k) Faaliyet konusuyla ilgili olarak, yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurt içi ve yurt dışında resmi ve özel ihalelere girebilir, taahhütte bulunabilir, l) İlgili mercilerden izin almak kaydıyla serbest bölgelerde faaliyette bulunabilir, yurt içi ve yurt dışında şube, irtibat bürosu, temsilcilik ve acentelikler kurabilir ve işletebilir, m) Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuki işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. n) Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket, işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir. o) Yukarıda sözü ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.