Markalar kira yasasından dertli

Markalar kira yasasından dertli Markalar kira yasasından dertli

Bir­leş­miş Mar­ka­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Ek­rem Ak­yi­ğit, mar­ka­la­rın ge­le­ce­ği açı­sın­dan risk­ler ta­şı­dı­ğı­na dik­kat çe­ktiBir­leş­miş Mar­ka­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Ek­rem Ak­yi­ğit, mal sa­hi­bi-ki­ra­cı iliş­ki­le­ri­ni ye­ni­den dü­zen­le­yen ta­sa­rı­nın, mar­ka­la­rın ge­le­ce­ği açı­sın­dan risk­ler ta­şı­dı­ğı­na dik­kat çe­ke­rek, "Ye­ni ta­sa­rı mal sa­hi­bi ola­rak alış­ve­riş mer­kez­le­ri­ne ge­niş im­kan­lar ta­nır­ken, mar­ka­la­rı zo­ra so­ka­cak mad­de­ler içe­ri­yor .Ye­ni ya­sa­da AVM'le­rin ki­ra dı­şın­da­ki ge­nel gi­der­le­ri bir ge­lir ka­pı­sı ola­rak gör­me­le­ri ön­len­me­li­dir" de­di. Ta­sa­rı­nın Ada­let Ko­mis­yo­nu'ndan geç­ti­ği­ni ha­tır­la­tan Ak­yi­ğit, ta­sa­rı­nın ba­zı hü­küm­le­rin ti­ca­ri iş­let­me­yi de `ki­ra­cı - ev sa­hi­bi şab­lo­nu­na' sok­tu­ğu­nu di­le ge­tir­di. Ak­yi­ğit, "Özel­lik­le mar­ka­la­rın ev sa­hi­bi ko­nu­mun­da­ki alış­ve­riş mer­kez­le­ri ile ya­şa­dı­ğı ih­ti­laf­la­ra çö­züm ola­cak mad­de­ler ya­sa­da yer al­ma­lı. AVM'ler­de ki­ra öde­me­le­ri TL cinsinden yapılabilmeli. 15 yıl­lık uza­ma dö­ne­mi so­nun­da söz­leş­me­yi so­na er­dir­me hük­mü­ ta­sa­rı­dan çı­ka­rıl­ma­lı. Sa­de­ce mal sa­hi­bi­ni il­gi­len­di­ren yü­küm­lü­lük­le­rin de ki­ra­cı­la­ra yük­len­me­si­nin önü­ne ge­çil­me­li­dir" di­ye ko­nuş­tu.
Türkiye