28 / 05 / 2022

Maystro Energy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Maystro Energy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Kartal'da 300 bin TL sermaye bedeli ile Okan Ulaş tarafından kuruldu.Maystro Energy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Kartal'da 300 bin TL sermaye bedeli ile Okan Ulaş tarafından kuruldu.

Maystro Energy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi konusu: 

A- MÜHENDİSLİK VE ENERJİ HİZMETLERİ a- İzolasyon Trafosu -Redresör -Regülatör İmalatı alımı satımı ithalatı ve ihracatı b- UPS ve Akü Satışı İmalatı alımı satımı ithalatı ve ihracatı c- Elektrik sistemleri alt yapı ,üst yapı taahhüt işleri d- Yüksek gerilim mühendislik sorumluluk kabulü ve kontrolü e- Alçak gerilim ve orta gerilim sistemleri tesisi, bakımı ve onarımı f- Yüksek gerilim Şalt ekipmanları test ve bakımı g- Alçak gerilim, orta gerilim ve yüksek gerilim Şalt ekipmanları test ve bakımı ğ- Trafo Bakımı, onarımı ve Testleri imalatı alımı satımı ithalatı ihracatı h- Her türlü elektrik malzemesi, elektrikli aletleri, elektrikli cihazlar üretimi alımı satımı ithalatı ihracatı ı- UPS, Redresör bakımları i- Pano imalatı, alımı satımı ithalatı ihracatı ve montajı j- Trafo, Jeneratör, Mobil Aydınlatma,Yük bankası kiraya vermek ve kiralamak k- Her türlü transformatörleri, izolatör, kesici izole parçaları, her nevi izole elektrik malzemeleri ile sanayide kullanılan elektrik malzemelerinin imalini, ihracını ve yurt içinde pazarlanması ve ithalini yapmaktır. l-Elektrik sanayinde kullanılan mamül, yarı mamül, ham madde ve malzemeler ile silisli saç, cam elyafı, suni ve apoxi reçine, emaye bakır tel, kalıp ayırıcı, elektrik sanayinde kullanılan her türlü ölçü aletleri ve A.B.S plastik malzemelerinin imali, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmaktadır. B- SAHNE VE GÖSTERİ ORGANİZASYONLARI a- Sahne ses sistemleri tesisi üretimi kiralanması ve kiraya verilmesi b- Işık sistemleri tesisi üretimi kiralanması ve kiralaya verilmesi c- Sahne ışık ve ses sistemleri malzemeleri üretimi alımı satımı ithalatı ve ihracatı d- Sahne organizasyonları oluşturmak e- Orkestra kiralamak, sahne düzeni yapmak, ses efektlerini ayarlamak f- Sahne ses düzeni araç ve gereçleri imal etmek, müzik Aletleri kiralamak almak satmak ithal etmek ihracat etmek C- ŞİRKET BU AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ FAALİYETLERDE BULUNABİLİR. a- Konusu ile ilgili ihracat, ithalat , imalat, dahili ticaret komisyonculuk, taahhütlük, dış ve iç uluslar arası mümessilcilik pazarlamacılık, toptancılık, b- Şirket konusu ile ilgili ticari mamüllerin ithalat ve ihracatını yapar ve yaptırır. KOnusu ile ilgili mamüllerin pazarlamasını yapmak ve yaptırmak için bayilikler, acentelikler ve mümessilliklerini alır, işletir ve başklarına devredebilir. Konusu ile ilgili bayi ağları (franchising Yönetimi ile ) oluşturabilir. c- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli kredileri temin etmek, aval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri ihracat hazırlık kredileri, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek. d- Şirket kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak üzere eğitim programları düzenleyebilir. Yurt için de burslar verebilir. Şirket elemanlarının yararlanması için T.T.K`nu hükümkerinin müsade ettiği ölçüler içerisinde kültürel ve sosyal tesisler kurup donatabilir. e- Çalışma konularına girmek şartı ile maksat ve gayesini tahakkuk ettirebilmek için başka şirketleri devir alabilir veya bu şirketlerle birleşebilir. Yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla her türlü şirketler ve konsorsiyumlara, holdingleri katılabileceği gibi kendisine holdingler kurabilir. f- Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak. g- Şirket amaç ve konusu ile ilgili tüm özel ve resmi ihalelere katılabilir, pey sürebilir ve geri alabilir. h- Şirket amacının gerçekleştirebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. i- Şirket konusu ile ilgili bilcümle emtiaları mağaza veya fuarlarda teşhir edere tanıtımını yapabilir. j- Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini almak ve aracılık yapmamak şartıyla satma, mübadele etmek ve rehin teminat olarak göstermek. k- Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayri menkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayri menkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyetini ve kat irtifakı kat mülkiyeti tesis etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek, l- Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak. m- Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak. n- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (konwhow) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devirde ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans araştırmaları yapmak. o- KOnusu ile ilgili özel servisler, marketingler, atölye ve fabrikalar, depo ve antrepolar, mağaza ve dükkanlar inşa edebilir, açabilir ve kurabilir. Mevcut olanları satın alabilir ve kiralayabilir. Bayilik ve komisyonculuk araştırmaları yapabilir. Kara, hava ve deniz nakil vasıtaları alabilir, işletebilir ve satabilir. p- Şirket amacına ulaşması için, çalışa konularına giren hususlar ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres:Esentepe Mah.İnönü Cd.EA Gayri Menkul Kartal Kule No:147/118 KARTAL