MBM Uluslararası Gayrimenkul Danışmanlık ve İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

MBM Uluslararası Gayrimenkul Danışmanlık ve İnşaat Anonim Şirketi kuruldu! MBM Uluslararası Gayrimenkul Danışmanlık ve İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

MBM Uluslararası Gayrimenkul Danışmanlık ve İnşaat Anonim Şirketi, Mehmet Eker Müdürlüğü'nde 60 bin TL'lik sermaye bedeli ile 20 Kasım'da Şişli, Esentepe Mahallesi, Kasap Sokak'ta kuruldu.

Hafta sonu gezilecek 10 proje 3 site!

MBM Uluslararası Gayrimenkul Danışmanlık ve İnşaat Anonim Şirketi, Mehmet Eker Müdürlüğü'nde 60 bin TL'lik sermaye ile 20 Kasım'da kuruldu. 


MBM Uluslararası Gayrimenkul Danışmanlık ve İnşaat Anonim Şirketi iş konusu; 1. GAYRİMENKUL a. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü gayrimenkul, arazi, arsa, bina , konut , site, alışveriş merkezi, otel ve tatil köyleri alımı, satımı,  kiralamak, kiraya vermek ve aracılık yapmak projeler hazırlamak ve danışmanlık hizmetleri faaliyetinde bulunmak.       2. İNŞAAT  TAAHHÜT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak ve her türlü inşaat malzemelerinin toptan ve perakende alımını satımını yapmak.  b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri, özel eğitim hizmetleri merkezi ,kültür ve spor tesisleri, ile bunlara benzer tesisleri inşa etmek, bu tesisleri kısmi olarak veya tamamen kiraya  vermek veya kendi nam ve adına işletmek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini yapmak.                    3 MİMARİ TASARIM a. Yurt içi ve yurt dışında her türlü mimarlık hizmetleri, dekorasyon, şehircilik, mühendislik, projelendirme, planlama, danışmanlık ve müteahhitlik faaliyetlerinde bulunmak. İç mekan düzenlemesi ve tasarım işleri yapmak b. Yapılaşma ve yerleşme yerleri ve inşa edilecek resmi ve özel yapılar için avam proje, tatbikat projesi, fikir projesi, kesin proje, uygulama projesi,  nazım plan, her çeşit mimarlık ve mühendislik projeleri yapmak c. Yol, meydan, çevre düzenleme, kentsel tasarım projeleri, koruma amaçlı imar planları, her ölçek ve özellikte imar planlarını yapmak, yaptırmak. Yeşil saha ,peyzaj düzenleme, metraj ve keşif projeleri hazırlamak ve danışmanlık hizmetleri vermek. 4.  TURİZM  a. Yurt içi ve Yurt dışında otel, tatil köyü, restoran, kafe, bar ,oyun salonları, turistik eğlence yerleri yapılması, inşa edilmesi, satın alınması, satılması ,kiraya verilmesi işletilmesi, av turizmi, golf turizmi, yat turizmi, spor tesisleri ve buna benzer tesisleri işletmek, kiralamak, kiraya vermek bizzat veya ortaklık tesis ederek çalıştırmak. Şirket 3. maddede yazılı olan faaliyet konularını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki işleri yapar. 1- Şirket yukarıda bahsedilen konularla ilgili yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösterebilir. 2- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek  verebilir ve ipotekleri fek edebilir. 3-Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. 4-Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how, marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap edebilir veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunabilir. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 5-Şirket konusuyla ilgili olarak şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, pay senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.  6-Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak pay senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir. 7-Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği distribütörlük, bayilik veya mümessillik yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.  


MBM Uluslararası Gayrimenkul Danışmanlık ve İnşaat Anonim Şirketi adres: Şişli, Esentepe Mahallesi, Kasap Sokak, 13/6.