03 / 07 / 2022

Mepa Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi kuruldu!


Mepa Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi Ümraniye’de  1 milyon TL sermaye bedeli ile Mehmet Bülbül tarafından kuruldu.Mepa Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi Ümraniye’de  1 milyon TL sermaye bedeli ile Mehmet Bülbül tarafından kuruldu.

Mepa Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi konusu:
1-Şirket her türlü enerji ve yenilenebilir enerjisi konularında, teknolojilerinin araştırılması, geliştirilmesi, uygulaması , tasarımı, imalatı, inşaatı, montajı, operasyonu, etüd proje, organizsayon, planlama ve araştırması fizibilitesi, ithalatı ve ihracatı, ticareti ve ticari amaçla işletilmesi konularında her türlü projeye teknik ve idari konularda mühendislik ve danışmanlık hizmeti vermek, mevcut kanun, kararname ve yönetmelikler çerçevesinde her türlü enerjiyi üretmek amacıyla tesisler kurmak, işletmeye almak, kiralamak, elektrik ve ısı üretmek ve ürettiği elektrik ve ısı enerjisini ve veya kapasitesini satmaktır. 2- Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek, 3- Elektrik enerjisi üretmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli izin ve lisansları almak, her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, 4- Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek, 5- Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut Kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, maden ruhsatnameleri üzerinde ipotek ve rehin kurmak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak, maden cevheri üzerinde rehin tesis etmek, 6- Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, Şirket bu amacı gerçekleştirmek için; a) Yukarıda belirtilen konularla ilgili her türlü hammaddeyi, mamul, yarı mamul maddeyi gerekli parça ve malzemeyi, makina, komple tesis kalıp, yedek parça ve aksamını satın alabilir, imal ,ithal veya sair surette tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işledikten sonra her türlü ticari işleme tabi tutabilir. b) Bu imalat ve işlemlerin yapılabilmesi için gerekli sınai tesisler, fabrikalar atölye ve imalathaneler kurulabilir kurulu olanları devralabilir veya devredebilir, kiralayabilir. c) Şirket işleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında fason işleri yapabilir ve yaptırabilir. d) Aynı konu ile iştigal eden tesisler kurabilir kurulu olanlara iştirak edebilir, mümessillik verebilir, alabilir. e) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, Ortak Personel çalıştırmak, personel değişimi yapmak, gerektiğinde yabancı uzman çalıştırmak, f) Şirket amacı ile ilgili olarak marka,ihtira beratı,lisans,ruhsatname ve imtiyazları know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devredebilir, kiralayabilir, satabilir. g) Şirket amacı ile ilgili olmak üzere her türlü gayrimenkul iktisap edebilir, bunları satabilir ,kiralayabilir. Gayrimenkulleri üzerinde intifa, irtifak, veya diğer aynı ve şahsi hakları tesis edebilir,kaldırabilir,gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak ipotek verebilir.Şirket alacaklarının teminatı olarak başka şahısların gayrimenkulleri üzerinde ipotek alabilir,fek edebilir. h) Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, emval ve kefalet kredileri temin edebilir. ı) Şirket işleri için gerekli olan taşıtları(gemi dahil) iktisap edebilir devir edebilir ve bunların üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. j) Şirket konusuna giren işlerin gerçekleşmesinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir acenta bayilik ve mümessillik alabilir ve verebilir. k) Şirket amacının gerçekleşebilmesi için her türlü mali ticari idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. l)-İlgili resmi makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerce açılacak ihalelere katılmak ve gerekli yetki ve izinleri almak kaydı ile; içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının her nevi yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması, satım ve dağıtımının yapılması için; her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere tesisleri kurmak veya kurdurmak, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.