Merkez Bankası Stratejik Planı'nda inşaat hizmetleri yer alıyor!

Merkez Bankası Stratejik Planı'nda inşaat hizmetleri yer alıyor!

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2011-2015 dönemini kapsayan Stratejik Planı yayımlandı...   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2011-2015 dönemini kapsayan Stratejik Planı yayımlandı.  Bankanın resmi web sayfasında yayımlanan Stratejik Planda, Merkez Bankasının kendisine yasayla verilen görevler ile kurumsal iç destek hizmetleri
 "Kamusal Alan Temaları, Küresel Alan Temaları, Kurumsal Alan Temaları" olmak üzere üç stratejik alan içinde toplandı.
         Kamusal alan temasına göre Merkez Bankası’nın temel amacı fiyat
 istikrarını sağlamak. Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamak üzere
 uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan
 kendisi belirleyecek.
         Merkez Bankası, hükümetle birlikte orta vade için belirlenen enflasyon
 hedefine ulaşmak amacıyla kısa vadeli faiz oranlarını temel para politikası aracı
 olarak kullanarak beklentiler, varlık fiyatları, bilanço, kredi, faiz ve döviz
 kuru kanallarıyla iktisadi birimlerin harcama, tasarruf ve yatırım kararlarını
 şekillendirecek.
         Banka, döviz kuru politikası olarak hükümetle birlikte belirlenmiş olan
 dalgalı döviz kuru rejimini uygulayacak. Dalgalı kur rejimi altında döviz kurları
 bir politika aracı ya da hedef olmayacak. Döviz kurları; uygulanan para ve maliye
 politikaları, uluslararası gelişmeler, ekonomik temeller ve bekleyişler sonucu
 piyasada ortaya çıkan arz ve talep koşullarına göre belirlenecek. Bununla
 birlikte, karşılaşılabilecek, iç ve dış şokların olumsuz etkilerini gidermek ve
 ülkeye duyulan güvenin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla döviz kuru
 politikasının bir parçası olarak güçlü döviz rezervi tutma politikası
 izlenecek.
         -STRATEJİK AMAÇLAR-
         Planda Merkez Bankasının stratejik amaçlarının bazıları sıralandı:
         -Orta vadede fiyat istikrarını sağlamaya ve sürdürmeye yönelik olarak
 oluşturulması gereken para politikası stratejisini saptamak, bu doğrultuda
 kullanılacak para politikası araçlarına ilişkin kararlar almak ve bu kararları
 uygulamak.
         -Piyasadaki TL likiditesi gelişmelerini yakından takip ederek sistemdeki
 likiditenin, kısa vadeli faiz oranlarında aşırı dalgalanmaya neden olmayacak
 şekilde etkin ve dengeli dağılımını sağlamak.
         -Etkin bir piyasa takibi yaparak döviz piyasasında derinliğin
 kaybolmasına bağlı olarak gerçekleşen sağlıksız fiyat oluşumlarını engellemeye
 yönelik politikaları belirlemek ve uygulamak.
         -Finansal sistemi ve bu sistemi etkileyen unsurları bir bütün olarak
 izlemek.
         -Bankaları ve ve finansal kuruluşları izleyerek kırılganlıkları zamanında
 belirlemek ve alınması gereken tedbirleri diğer otoritelerle işbirliği içinde
 almak.
         -Elektronik Fon Transferi (EFT) ve Elektronik Menkul Kıymet Transferi
 (EMKT) sistemlerini etkin, güvenlik, kesintisiz ve verimli bir şekilde ulusal
 altyapı üzerinde işletmek, teknolojik ilerlemeler doğrultusunda geliştirmek.
         -Ödeme sistemlerinin gözetimi ve denetimi için gerekli çalışmaları
 yürütmek.
         -Bankaya kanunla verilen mali ajanlık işlevi kapsamında, Hazine adına
 yürütülen DİBS ihraç, anapara ve faiz ödemeleri ile diğer mali servis işlemlerini
 ve nakit işlemlerini iç ve dış paydaşlar ile etkin iletişim sağlayarak hatasız ve
 zamanında gerçekleştirmek.
         -Piyasanın ihtiyacı olan TL banknot miktarını belirlemek. Sahtecilik
 faaliyeti ile etkili bir şekilde mücadele etmek.
         -Banknot üretim stratejisi, uluslararası standartlarda, estetik,
 dayanıklı, işlevsel ve güvenilir banknot üretmek olacak.
         -Parasal ve finansal istatistikler ile ödemeler dengesi ve reel sektör
 istatistiklerine ilişkin verileri güncel ve yayımlama takvimine uygun olarak
 tablolar ve raporlar halinde bütünsel ve maddi hatadan arındırılmış şekilde
 kamuoyunun bilgisine sunmaya devam etmek.
         -Şeffaflık ilkesi ve hesap verme sorumluluğu, bankaların etkililiğini ve
 güvenirliğini artıran temel olarak olarak benimsendi.
         -Kültürel, tarihi ve ekonomik olarak yakın ilişki içinde olunan bölge
 ülkelerindeki teknik altyapının oluşturulmasına ve geliştirilmesine destek
 sağlamak, insan kaynağının gelişimine katkıda bulunmak, ülkeler arası bilgi ve
 deneyim paylaşımını artırmak suretiyle bölgede etkili olmak.
         -FİNANSAL İSTİKRARIN SAĞLANMASINA KATKIDA BULUNMA-
         Merkez Bankası, finansal istikrarı, temel amacı olan fiyat istikrarının
 sağlanması konusunda vazgeçilmez bir unsur olarak değerlendirecek. Bu nedenle,
 finansal istikrar için potansiyel risk oluşturacak yapısal ve makro ekonomik
 gelişmeler ile finansal piyasalarda faaliyet gösteren kuruluşların etkinliğini ve
 sağlamlığını izlemeye büyük önem verecek.
         Finansal sistem TL ve döviz likiditesi akışkanlığı açısından izlenecek.
 Merkez Bankası, TL ve döviz piyasalarındaki aşırı dalgalanmaların neden olduğu
 olumsuz etkilere karşı etkin bir risk yönetimi kültürünün piyasalarda
 yerleştirilmesi için çaba gösterecek ve bu amaçla yapılan çalışmalara destek
 verecek.
         Banka, gerektiğinde Hazine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 (BDDK) ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) gibi otoritelere politika
 önerilerinde bulunabilecek.
         -ÖDEME SİSTEMLERİNİ KURMA, İŞLETME VE DENETLEME-
         Merkez Bankası, finansal sistemin sağlıklı işletilmesine ve para
 politikasının başarıyla uygulanmasına katkıda bulunmak üzere, ödeme ve menkul
 kıymet transferi ve mutabakat sistemleri kuracak, mevcut ödeme sistemleri ile
 kurulacak sistemlerin etkin, güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını
 sağlayacak teknik, operasyonel ve hukuki düzenlemeleri yapacak.
         Banka, AB uyum süreci kapsamında yapılması planlanan ödeme sistemlerine
 ilişkin düzenlemelerin hazırlanmasından da sorumlu olacak.
         -REZERV YÖNETİMİNDE ETKİNLİK-
         Banka, para ve kur politikalarına olan güveni sağlamak ve bu politikaları
 desteklemek, uluslararası piyasalara güven vermek, hükümetin yabancı para cinsi
 iç ve dış borç servisini gerçekleştirmek, kriz zamanlarındaki şokların ülke
 ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek gibi amaçlara yönelik
 olarak döviz rezervi tutacak. Döviz rezervlerinin yanında stratejik bir varlık
 olarak altın rezervi de bulunduracak.
         Stratejik planda, ülke döviz rezervlerinin ulaştığı seviye dikkate
 alınarak, döviz rezervinin kaynaklarından birisi olan döviz işçi döviz hesapları
 ile ilgili işlemlere tedricen son verilmesinin Merkez Bankası politikası olarak
 benimsendiği ve rezerv yönetim sürecine de yansıtıldığı vurgulandı.
         -MALİ AJANLIK, DANIŞMANLIK VE HAZNEDARLIK HİZMETLERİ-
         Stratejik Palana göre, Merkez Bankası, hükümetin mali ve ekonomik
 istişare organı olarak para ve kredi politikası konusunda hükümete, incelenmesi
 istenecek hususlarda görüş beyan edecek.
         Hükümetin mali ajan sıfatıyla her nevi Devlet İç Borçlanma Senedinin
 (DİBS) ihraç işlemleri ile anapara ve faiz ödemeleri başta olmak üzere tüm mali
 servis işlemlerini yürütecek.
         -EMİSYON POLİTİKALARININ UYGULANMASI-
         Merkez Bankası, tedavüldeki banknot ihtiyacını belirleyecek, banknot
 üretimini gerçekleştirecek, likidite ihtiyacını kesintisiz, uygun kupür
 kompozisyonunda karşılayacak ve diğer kurumlarla işbirliği içinde banknot
 sahteciliği ile mücadele edecek.
         -BANKALARIN VE FİNANSAL KURULUŞLARIN YERİNDE DENETİMİNDE ETKİNLİK-
         Bankalardan ve finansal kuruluşlardan temin edilen ve Merkez Bankasının
 kararlarına esas oluşturan bilgiler ile verilen tam ve doğru olup olmadığı
 finansal kurumlar nezdinde yapılan denetimler yoluyla değerlendirilecek. Hatalı
 uygulamaları tespit edilen bankalar ve finansal kuruluşlar idarece uyarılacak ve
 mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulanacak.
         Banka, finansal sistemle ilgili tüm istatistiki bilgiler ile ekonomide ve
 ödemeler dengesindeki gelişmelerin izlenmesinde gerekli görülecek diğer
 istatistiki bilgileri ilgili kurum ve kuruluşlardan derleyecek.
         -KÜRESEL ALAN-
         Merkez Bankası, Merkez Bankaları Yönetişim Ağının bir üyesi olarak
 kurumsal ve işlevsel konularda ihtiyaç duyulan bilgileri sağlayacak, bu konularda
 bilgi alışverişinde bulunarak diğer merkez bankalarının bilgi ve deneyimlerinden
 yararlanacak.
         Balkan, Ortadoğu, Afrika, Orta Asya ve Kafkas ülkelerini yakın çevre ve
 bölge kavramı içinde gören Merkez Bankası, bu tecrübeleriyle, bölge ülkelerden
 gelecek taleplerin karşılanması ve bölgeyi ilgilendiren ekonomik ve finansal
 gelişmelerin yakından ve daha iyi takip edilmesi için çevre ülke merkez
 bankalarıyla işbirliğini geliştirmeyi hedefleyecek.
         -AB’YE KATILIM SÜRECİNDE AKTİF BİR POLİTİKA İZLENECEK-
         Merkez Bankası Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde aktif bir politika
 izleyerek Bankanın görev alanına giren konularda ilgili kamu kurumları ile
 işbirliği içinde gerekli düzenlemeleri yapmak, idari kapasiteyi ve teknik
 altyapıyı uyumlaştırmakla sorumlu olacak.
         Bilişim teknolojileri alanındaki uluslararası standartları ve en iyi
 uygulamaları izleyecek ve bankaya uyarlayacak Merkez Bankası, parasal ve finansal
 sektöre, ödemeler dengesine ve reel sektöre ait verilerde uluslararası
 standartlara uyumun sağlanması amacıyla yeni uygulamaları ve standartları
 yakından takip edecek ve üretilen istatistiklere zamanında yansıtacak.
         Banka, banknot ve kıymetli evrak üretimindeki uluslararası uygulamaları
 takip ederek sektördeki son gelişmeleri yakından izleyecek.
         -ULUSLARARASI ANLAŞMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ-
         Gerek kurumun gerekse ülkenin üye olduğu uluslararası platformların ve
 imzalanan anlaşmaların getirdiği bazı yükümlülükleri taşıyan Merkez Bankası,
 uluslararası kuruluşlarla yapılan anlaşmalardan ve üyelik süreçlerinden doğan
 yükümlülükleri hatasız olarak zamanında yerine getirecek ve süreçlerin
 aksamamasını temin edecek. Merkez Bankasının 2011-2015 Stratejik Planında yer
 alan diğer başlıklar şöyle:
         -Liderlik, yönetişim ve stratejik planlama çalışmalarını geliştirme
         -Kalite yönetim sisteminin gereklerine uyma,
         -Örgüt yapısını geliştirme,
         -İnsan kaynaklarını geliştirme ve eğitim süreçlerini iyileştirme,
         -Teknolojik altyapıyı ve bilişim sistemlerini geliştirme,
         -Kurumsal iç iletişimi ve banka içine yönelik etkinlikleri geliştirme,
         -İnşaat, lojistik ve dış destek hizmetlerini geliştirme,
         -Kamuoyuyla ilişkileri, tanıtım faaliyetini ve banka dışına yönelik
 olarak düzenlenen etkinlikleri geliştirme,
         -İç kontrol sistemini yerleştirme ve geliştirme,
         -Denetim faaliyetinin etkililiğini artırma,
         -Hukuki yapıyı geliştirme,
         -Bilgi ve belgelerin üretilmesi ve yönetilmesiyle ilgili hizmetleri
 geliştirme,
         -Kurumsal devamlılığı sağlama ve güvenlik hizmetlerini geliştirme,
         -Muhasebe ve bütçeleme hizmetlerini geliştirme.
         -ŞUBELERDE VERİLEN HİZMETLERİ GELİŞTİRME-
         Ülke çapına dağılmış toplam 21 şubesi bulunan Merkez Bankası, şubelerin
 etkinliğini ve verimliliğini artırarak kaynakların tasarruflu şekilde
 kullanılması amacıyla hizmet ağını yeniden yapılandıracak ve şubelerin Bankanın
 asli fonksiyonlarına odaklanmasını sağlayacak.
         Para Politikası Kurulu kararlarına girdi teşkil etmek üzere fiyatlama
 davranışlarının ve iktisadi gelişmelerin daha yakından takip edilmesini
 sağlayacak bilgileri derleyecek ve İdare Merkezine ulaştırmak, bu çerçevede etkin
 ve kaliteli bilgi akışını sağlayacak.
AA