Meskun alan nedir?

Meskun alan nedir? Meskun alan nedir?

Meskun alan nedir? Meskun alanda inşaat şartları nelerdir? Meskun alanlarda yapılacak yapılar nasıl olmalı? İşte plansız alanlar tip imar yönetmeliğinde yer alan bilgiler bu haberde...Meskun alan nedir?

Meskun alan kelime anlamı olarak yerleşik alan ile aynı anlamı taşıyor. Meskun alan; Varsa üst ölçek plan kararlarına uygun olarak, imar planı ile belirlenmiş ve iskan edilmiş alan olarak tanımlanıyor.


Bir diğer ifade ile belediye ve mücavir alan sınırları içindeki imar plânı bulunmayan mevcut yerleşmelerin müstakbel gelişme alanlarının da içine alan ve sınırları Belediye Meclislerince karara bağlanan alanlar, yerleşik alan/meskun alan olarak karşımıza çıkıyor.


Meskun alanda yapı şartları..

- Planı bulunmayan ve/veya son nüfus sayımına göre nüfusu 10 000 in altında olan belediyelerin yerleşik alan sınırları içinde,


- Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki köy ve mezraların yerleşik alanlarında,


- Belediye ve mücavir alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alanları ve civarında,


- Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında imar planı ve yerleşik alan sınırları dışında kalan iskan dışı alanlarda, uygulanır.


Yerleşik alanlarda bina yükseklikleri

Madde 20 - 1) Yerleşik alanlarda yapılacak binalara yanındaki mevcut en yüksek bina yüksekliği kadar yükseklik verilir. Bu yükseklik (9.50) m.yi, (3) kat`ı geçemez.


2) İki yanındaki mevcut binaların yüksekliği daha az ise verilecek azami bina yüksekliği (6.50) m., (2) kat`dır.


3) Hiç uygulama görmemiş yerlerde, yol genişliği ve ön bahçe mesafeleri dahil iki bina cephesi arasındaki mesafenin yarısından fazla olmamak kaydı ile 3 kat`a (9.50) m. kadar yükseklik verilir.


4) Çekme ve çatı katı yapılamaz.


5) Meyilden dolayı birden fazla iskân katı kazanılamaz.


6) Zemin döşemesi üst seviyesi tabii zemine (0.50) m. den fazla gömülü olan hacimler iskân edilemez.


7) (Ek:RG-2/9/1999-23804) Çatı aralarına bağımsız bölüm yapılamaz. Bu kısımlarda ancak son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyesler yapılabilir.


Yerleşik alan nedir?