02 / 07 / 2022

Metis Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Hizmetleri Mühendislik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi kuruldu!    


Metis Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Hizmetleri Mühendislik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Tuzla'da 20 bin TL sermaye bedeli ile Arzu Tuskaya tarafından kuruldu.Metis Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Hizmetleri Mühendislik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Tuzla'da 20 bin TL sermaye bedeli ile Arzu Tuskaya tarafından kuruldu.

Metis Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Hizmetleri Mühendislik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi konusu:
1 -Çevre konularında her türlü faaliyette bulunmak, çevre danışmanlığı yapmak. Çevreyle ilişkili acil müdahale hizmetleri yapmak. 2- Çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek, 3 -Her türlü tehlikeli ve tehlikesiz, metal, plastik, cam, kağıt, tahta, kablo, elektronik, varil, inşaat atıkları gibi endüstriyel ve evsel atıkların toplanması, ayrıştırılması, depolanması, nakliyesi, fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilmek suretiyle geri dönüşümü, geri kazanımı, bertarafı ile bu faaliyetlerle ilgili aktarma istasyonlarının, ara depolama, depolama ve düzenli depolama, bertaraf tesislerinin kurulması, enerjiye dönüştürülmesi faaliyetlerinde bulunmak, biogaz ve kompost tesisleri kurarak gübre üretimi yapmak, bunlarla ilgili tesisler kurmak ve işletmek, kurulmuş olan tesisleri kiralamak, devralmak, satın almak veya herhangi bir hukuki yöntem ile bu tesislerden yararlanmak, atıklardan yarı mamül, mamül veya hammadde olarak üreterek satışını yapmak, 4 - Kâğıt, karton, plastik, cam, teneke, alüminyum kutu ve sair her türlü ambalaj atıklarının ve artıklarının ayrı ayrı veya birlikte toplanması, ara depolanması, ayrıştırılması, toplanan ve ayrıştırılan atıkların cinslerine göre tasnifi, geri dönüşümü ve geri kazanımlarını sağlamak, bununla ilgili tesisler kurmak ve işletmek, kurulmuş olan tesislerden yararlanmak. 5 - Her türlü elektronik atıklar, endüstriyel atıklar, röntgen atık suları, fotoğrafçılık atık suları gibi içerisinde kıymetli maden ihtiva eden atıklardan geri kazanım yoluyla altın, gümüş, platin gibi kıymetli madenleri elde etmek, bu madenleri işlemek, külçe veya işlenmiş olarak satmak. 6 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, her türlü atık ile ilgili geri dönüşüm faaliyetinde bulunmak, bu bağlamda geri dönüşüm tesisleri kurmak ve işletmek, toplama ayırma tesisleri kurmak ve işletmek, ilgili mevzuat hükümleri gereğince ihtiyaç arzolunan her nevi tesisi kurmak ve işletmek, gerektiğinde yurtdışına atık ihracatı ve yurtdışından atık ithali konusunda izinler almak. 7- Dökme demir, demir, demir çelik, saç ve saçtan mamul eşya ve hurdaları, bakır, nikel, alüminyum, magnezyum, berilyum, kurşun, çinko, kalay, başka adi madenler ve bunların hurdaları, adi madenlerden aletler, bıçak gibi mutfak eşyaları, sofra takımları ve hurdaları, adi madenlerden çeşitli eşyalar ve hurdaları; bu malların yurtiçinde ve yurtdışında pazarlanması, bunlar için gerekli pazarlama örgütlerinin kurulması veya mevcutlara iştirak edilmesi, bu malların satın alınması, satılması, ithali ve ihracı, 8 - Konusu ile ilgili her türlü ünite ve tesisi, yurtiçinde ve yurtdışında kurmak, çalıştırmak, bu konuda her türlü makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, satmak, kiralamak, ithal ve ihraç etmek, 9 - Atık suların (evsel ya da endüstriyel atık sular ile yüzme havuzlarının suları, vb) seyreltme, çökeltme, filtreleme, vb fiziksel, sedim kimyasal ve biyolojik işlemler aracılığıyla arıtılması, 10 - Kanalizasyon ve pis su kanallarının bakımı ve temizlenmesi, Kanalizasyon şebekeleri, kollektörler, tanklar ve diğer nakliye araçları (vidanjör, vb ) aracılığı ile bir veya daha fazla kullanıcıdan kaynaklanan endüstriyel ya da evsel atık suların ve yağmursularının toplanması ve taşınması, filtreleme, sedimantasyon, vb gibi fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemler aracılığıyla arıtılması, kanalizasyon atıklarının uzaklaştırılması ve arıtılması, kanalizasyon sistemlerinin ve atık su arıtma tesislerinin işletimi, foseptik çukurların ve havuzların boşaltılması ve temizlenmesi, 11 - Kullanılabilir metal dışında parçalar elde etmek veya yeniden satmak için ömrünü tamamlamış araçların, elektrikli ve elektronik eşyaların, vb diğer ekipmanın sökülmesi (demontajı), ayrıştırılması, satılması, 12 Tıbbi atıkların, anatomik atıklar, patolojik atıklar, anatomik olmayan atıklar, iğne ve neşter gibi kesici atıkların toplanması, 13 Kendi konusu da dahil olmak üzere her türlü iş ile ilgili taşımacılık hizmetleri yapmak, 14 - Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, pazarlamacılık, toptancılık işlerini yapmak. Şirket bu amaç ve konunun gerçekleştirilmesi için: A - İmtiyaz, yatırım, organizasyon, hizmet, danışmanlık, franchise, işletim sözleşmeleri ve alt işletim sözleşmeleri akdedebilir ve söz konusu sözleşmelerin ifasına ilişkin her türlü iş ve işlemi gerçekleştirebilir. B - Şirket maksat ve mevzu ile ilgili faaliyetleri için faydalı veya lüzumlu olan yurtiçi ve yurtdışı izin, ruhsatname, ihtira beratı, alameti farika, lisans, imtiyaz ve telif hakları, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarını, know-how, teknik bilgi gibi gayri maddi hakları kısmen ya da tamamen satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanıyabilir ve benzeri hukuki tasarruflarda bulunabilir. C -Şirket Konuları ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında serbest bölgelerde mümessillik, distiribütörlük yapabilir. Ardiye serbest bölgelerden özel depo ve özel antrepo işletmeciliği ve taahhüt işleri ile ilgili ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.