27 / 06 / 2022

Metruk binalar yıkılıyor!

Metruk binalar yıkılıyor!

TBMM’ye sunulan yasa teklifinin yasalaşması halinde uyuşturucu satıcıları ve madde bağımlıları tarafından mesken edinilen metruk binalar hızla yıkılacak.AK Parti’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu yeni yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilip yasalaşmasıyla, çoğunlukla uyuşturucu madde satıcıları ile madde bağımlılarının kullandığı, horoz dövüşlerinin yapıldığı, “metruk ve terk edilmiş binalar ile bir kısmı yıkılan yapıların” hızla yıkımına başlanacak. İstanbul Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği, Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesinin ardından gündeme gelen riskli yapıların dönüşümüyle ilgili yeni yasal düzenlemeler de yapılacak.

Milliyet Gazetesi'nden Bahar Atakan'ın haberine göre, yurt dışında bulunan vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi, entegre tesis olmamak kaydıyla köylerde tarımsal amaçla seraların kurulması, belediye sınırları ve mücavir sınırlar içindeki hazineye ait tarım arazilerinin satışı için başvurma süresinin uzatılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 

Teklifte öne çıkan bazı düzenlemeler şöyle:

- Valilik ve belediyenin, genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlikeli olarak tespit ettiği metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamı yıkılacak derecede tehlikeli olan yapıların sahiplerine, bunların izalesi için 3 gün içinde tebligat yapılacak.

- Yapı sahibine tebligat yapılamaması halinde, bu durum tebligatı yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süreyle ilan edilecek. Tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılacak ve muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilecek. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da tahliye kararı bildirilecek.

- Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun kaldırılmaması halinde, yıkım belediye veya valilikçe yapılacak.

- Yıkım masrafı, tehlikeyi ortadan kaldırmayan yapı sahiplerinden yüzde 20 fazlası
ile tahsil edilecek.

- Metruk bina yıkma yetkisi bakanlığa verilecek.

- Yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunduğu alanlar ile kendiliğinden çöken veya zeminin kayması, heyelan, su baskını, kaya düşmesi, yangın, patlama gibi sebeplerle ağır hasar gören veya ağır hasar görme riski bulunan yapıların bulunduğu alanlarda, dönüşüm uygulamaları maliklerin muvafakati aranmaksızın Bakanlıkça resen yapılabilecek. Riskli yapıların listesi, yapıların kapısına asılacak ve ilgili muhtarlıkta 2 gün ilan edilecek.

Polis ve jandarma tahliye edecek

- Riskli yapı tespitlerine karşı malikler veya kanuni temsilcileri iki gün içinde
itiraz edilebilecek.

- Yapıların tahliyesi Bakanlıkça verilen süre içerisinde yapılması mecburi olacak. Tahliye edilmemesi durumunda, tahliye ve yıktırmaya yönelik iş ve işlemler, gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin de yardımıyla Bakanlıkça yapılabilecek.

- Kira yardımı ödemeleri hariç olmak üzere, sözleşmenin taraflarından biri tarafından, diğer tarafa herhangi bir ödeme yapılmışsa, taraflar genel hükümler çerçevesinde karşılıklı olarak birbirlerinden talep etme hakkına sahip olacak.


İnşaata başlamayan müteahhide uyarı

- Kentsel dönüşüm alanlarında maliklerin, müteahhitlerden kaynaklı yaşadıkları sorunları bitirebilmek 
adına maliklere sözleşmeleri feshetme hakkı getirilecek.

- Yeni yapının, yapım işine başlanılmamışsa, yapım işi durdurulmuş 
ve en az 6 aydır inşai faaliyet devam etmiyorsa; maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınabilecek.

Hazine arazisine bina yapana satış süresi uzatıldı

- Kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan alanlardaki ağaç ve yapılar, belediye veya valilikçe bedeli ödenerek sökülüp yıkılabilecek.

- Yapılaşmamış parseller, idarelerden izin alarak yapı kapsamına girmeyecek şekilde açık otopark olarak işletilebilecek.

- Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin satışında başvuru süresi 31 Aralık 2019’a kadar uzatılacak. Bu arazilerin 3 yıl üst üste tarımsal amaçlı kullanılması terk edilirse bu araziler tekrar Hazine’ye iade edilecek.