Milli Emlak 225 eleman alacak

Milli Emlak 225 eleman alacak

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 150 Milli Emlak Uzman Yardımcısı, 25 Devlet Malları Uzman Yardımcısı ve 50 Milli Emlak Denetmen Yardımcısı olmak üzere toplam 225 eleman alacak. Eleman alım ilanlarının tam metnini görmek için tıklayın! 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 150 adet Milli Emlak Uzman Yardımcılığı kadrosuna atama yapılmak amacıyla 08.03.2008 tarihinde Ankara'da giriş sınavı yapılacaktır.

Sınava Katılma Şartları :

1- Ö.S.Y.M. tarafından 10-11 Temmuz 2004, 01-02 Temmuz 2006 ve 30 Haziran - 1 Temmuz 2007 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Puan No: KPSSP:42 bölümünden 70 (yetmiş) ve daha yüksek puan almış olmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 800 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 800 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 800 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3- Üniversitelerin 4 yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurt dışındaki 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birisini bitirmiş olmak.

4- Giriş sınavının yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

5- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak.

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

Giriş sınavını kazanamayanlar ancak bir defa daha sonraki sınavlardan birine katılabilir.

Sınav Başvurusu :

Başvurular, 21 Ocak 2008 tarihinden itibaren en geç 08 Şubat 2008 tarihi mesai bitimine kadar, istenilen belgelerle birlikte, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü İlkadım Cad. Dikmen Yolu Kara Harp Okulu Kavşağı Dikmen/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler :

1- İş Talep Formu, (Söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten, İl Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüklerinden veya internet üzerinden "www.milliemlak.gov.tr" adresinden temin edilebilecektir.)

2- KPSS Sınavı Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı fotokopisi.

3- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı fotokopisi.

4- 2 adet vesikalık fotoğraf.

5- Nüfus cüzdanının noter onaylı fotokopisi.

6- Yabancı okul mezunları için denklik belgesi.

Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

 

 

 

 

Giriş Belgesi :

Aranılan şartları taşıyan ve istenilen belgeleri ibraz eden adaylara Milli Emlak Genel Müdürlüğünce, sınav tarihi ve yerini belirten fotoğraflı "Sınava Giriş Belgesi" verilir. Sınava Giriş Belgeleri adayların haberleşme adreslerine posta ile gönderilecektir. Sınava girecek adaylar giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere ayrıca, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulunduracaklardır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Şekli ve Konuları :

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır.

Yazılı sınav konuları:

a) Matematik ve İstatistik,

b) İktisat Grubu : Makro ve Mikro İktisat ile Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

c) Maliye Grubu: Maliye Teorisi, Maliye Politikası ve Kamu Maliyesi.

d) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku(Genel Hükümler-İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç) ve İcra İflas Hukuku (Genel Hükümler).

e) Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe.

f) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca ve Almanca Dillerinden birisi),

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirmesi ve Duyurulması :

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 70 puan almak gerekir. Sınav sonuçları sınav bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde liste halinde www.milliemlak.gov.tr web adresinde ve uygun yerlere asılarak duyurulur.

Ayrıca yazılı sınavda başarılı olanlara sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilir.

Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi :

Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Giriş Sınav Sonuçları :

Giriş sınavında başarılı olan adaylar sınav kurulunca belirlenerek ilan olunur ve adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilir.

Atama yapılabilecek boş kadro sayılarında ilgili makamlardan alınacak izinler çerçevesinde değişiklik olabilir. Ayrıca, giriş sınavı sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylardan, atanmaktan vazgeçenler veya atandığı halde göreve başlamayanların yerine atanma yapılabilmesini sağlamak amacıyla yeteri kadar yedek aday belirlenebilecektir.