16 / 08 / 2022

Milli Emlak'tan Şişli ve Silivri'de 39 milyon 234 bin 76 TL'ye satılık 6 arsa!

Milli Emlak'tan Şişli ve Silivri'de 39 milyon 234 bin 76 TL'ye satılık 6 arsa!

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı; Şişli ve Silivri'de yer alan spor tesisi ve sağlık tesisi imarlı 6 arsayı ihaleye çıkarıyor. İhale; 7 Mayıs'ta yapılacakİstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı; Şişli Teşvikiye ve Merkez'de toplam 4 hastane binasını, Kaptanpaşa'da arsayı ve Silivri, Piri Mehmet Paşa'da spor-sağlık tesisi imarlı arsayı ihaleye çıkarıyor. 


İhale; pazarlık usulü ile 07/05/2014 tarihinde saat 14:00’de İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale salonunda yapılacak. İhalenin toplam bedeli ise 39 milyon 234 bin 76 TL olarak belirlendi. İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'ndan açıklama;


Milli Emlak tan Şişli ve Silivri de 39 milyon 234 bin 76 TL ye satılık 6 arsa!

 

1 - Yukarıda Tablo 2’de belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazların üzerlerindeki muhdesatları ile birlikte yükleniciye devredilerek karşılığında Tablo 1’de belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerine Sağlık Bakanlığınca kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan CD’deki avan projeye göre hizmet binası yaptırılmak üzere 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile 07/05/2014 tarihinde saat 14:00’de İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale salonunda Arsa Karşılığı İnşaat İhalesi yapılacaktır.

2 - İhale, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Tabi Değildir.

3 - Taşınmazlara ait arsa karşılığı inşaat ihalesine ilişkin İhale dokümanı (Teknik Şartname, Yapım İşleri Özel Teknik Şartnamesi ve Genel Şartname) İdaremizde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak talep edilmesi halinde 100,00-TL. karşılığında satın alınabilir.

4 - İhalenin toplam tahmini bedeli 39.234.076,50.- Türk Lirası (Otuzdokuzmilyonikiyüzotuzdörtbinyetmişaltı-TL Elli-KR)  olup, geçici teminat miktarı 5.885.112,00.-TL ((beşmilyonsekizyüzseksenbeşbinyüzonikiTL) dir.

5 - (1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),

ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.

(2) Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.

(3) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

(4) Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyatî tedbir konulamaz

6 - İhaleye katılacaklar nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

7 - Söz konusu taşınmazın üzerine projesine göre yapımı planlanan 44.500,389 m2 inşaat alanlı 39.249.343,098 TL maliyet bedelli hizmet binasına karşılık mülkiyeti Hazineye ait Şişli İlçesinde bulunan 834 ada 22 ve 25 parsel, 840 ada, 1 parsel, 1023 ada, 56 parsel no.lu taşınmazlar ile Silivri İlçesinde bulunan 1052 ada, 1 parsel no.lu taşınmaz olmak üzere toplam 8.208,56 m2 yüzölçümlü ve 39.234.076,50 TL bedelli taşınmazların bu kapsamda değerlendirilerek yükleniciye verilmesi, bedeller arasında Hazine aleyhine meydana gelen 15.266,598 TL fark bedeli gözetilmeksizin ihale edilerek, Hazine lehine nakit teklif alınacaktır.

8 - Teklifler, yükleniciye devri öngörülen taşınmazların toplam tahmini bedeli (39.234.076,50 TL) üzerinden artırım şeklinde alınacak olup, artırımlar sonucundan oluşan ihale bedeli ile yaptırılacak binanın toplam yaklaşık maliyet bedeli (39.249.343,098TL) arasında meydana gelecek fark, sözleşme düzenlenmeden önce peşin olarak Hazineye ödenecektir.

9 - Taşınmazın bedeli 2863 sayılı Kanun gereğince verilen sertifika ile ödenemez.

10 - İnşaat karşılığı verilecek olan mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz mallar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca bu taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. Bundan ayrı olarak sözleşme imzalanması ve projenin uygulanması sırasında oluşabilecek her türlü vergi, resim, harç ve her türlü masraf yükleniciye aittir.

11 - İhaleye katılabilmek için İstekliler;

a) Türkiye’de tebligat için adres göstermek.

b) Bu iş için yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin teminat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Kanunun 27 nci Maddesi uyarınca yayımlanan Devlet İhale Genelgesinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) taşıması gerekir.

c) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. Kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesini, Özel hukuk Tüzel kişilerin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odası veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi;

Kamu Tüzel Kişilerin ise tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi (Ortak girişim olarak teklif verilecekse, ortak girişim beyannamesinin noter tasdikli olması zorunludur)

İhale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak teslim etmeleri gerekmektedir.

12 - İhale ilanı İstanbul Defterdarlığı internet adresinde (www.ist-def.gov.tr) ve İhale

Servisinde görülebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

13 - Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.