12 / 08 / 2022

Miryapı Grup Mühendislik Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Miryapı Grup Mühendislik Sanayi Ticaret Limited Şirketi Çekmeköy'de Ahmet Felat Yalçın tarafından kuruldu.
Miryapı Grup Mühendislik Sanayi Ticaret Limited Şirketi Çekmeköy'de Ahmet Felat Yalçın tarafından kuruldu.

Miryapı Grup Mühendislik Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Şirket kat karşılığı veya kendi kaynaklarıyla aldığı arsalar üzerinde, konut, konut siteleri ve kompleksleri, iş ve ticaret merkezleri, çarşı, turistik işletme, tatil köyü, çok amaçlı sanayi ve ticari bina veya binalarla bunların hizmet binalarını inşa etmek, altyapı, plan proje ve imalatlarını yapmak, her türlü kapalı ve açık alanlarda inşaat, mimari ve dekorasyon, peyzaj hizmeti ve düzenlenmesini üstlenebilir, bu tür işletmeler açabilir, yönetebilir, yürütebilir, işletmeciliğini yapabilir, alım satım devir işlerine aracılık edebilir. 2. Her türlü mühendislik mimarlık etüd, araştırma hizmetleri ile plan ve proje çizimleri, mesleki ve saha kontrollük hizmetleri, montaj, fizibilite, bayındırlık, yüklenicilik, taşeronluk hizmetlerini yerine getirir, içme ve kullanma suyu kanalizasyon sulama kanalları arıtma tesisleri, enerji ve iletişim hatları, direkleri, toplama ve dağıtım tesisleri kara deniz hava limanları ve meydanları, köprü viyadük inşaatları, eski ve tarihi eser restorasyon hizmetleri, kültür ve sanat merkez ve yapıları, okul, hastane, resmi ve özel hizmet binaları, endüstriyel ve tarımsal sanayi tesis ve yapılarının inşaat, plan, proje, tasarım, mimari ve teknik çizim hizmetleri ile gerek kendi hazırladığı gerekse başka proje firmalarınca hazırlanmış bu tür proje ve çizimlerin yapımı, taahhüt ve taşeronluğunu, uygulamasını ve yükleniciliğini, pazarlamasını üstlenir. 3. Şirket bu çerçevede işin ve hizmetlerin gerektirdiği koşullara uygun olarak bu tür işleri başka kişi ve kuruluşlarla birlikte alabileceği gibi aldığı ve yüklendiği işlerin bir kısmınıda başka kişi firma ve kuruluşlarla devredebilir. Bu tür işlerin bir kısmını veya tamamını devir alabilir. Bu proje ve inşaat hizmet ve işinin gerektirdiği aşağıda ayrı ayrı belirtilmiş ve her türlü ham, yarı mamul ve mamul inşaat ve dekorasyon malzemesinin ticareti alım satımı pazarlanması işleriyle iştigal eder. Bu ürünlerin temsilciliğini, komisyonculuğunu, yurtiçinde veya dışında üretim ticaret ve pazarlamasını dış alımını yada dış satımını yürütür. 4. Her türlü inşaat mimari uygulama ve dekorasyon işlerinde kullanılan masif ağaçtan veya sunta, mdf gibi türevlerinden üretilmiş ahşap, madeni ve çelik eşya ile her türlü hareketli ve sabit mobilya, bunların imalinde aksesuar ve dekoratif öğe olarak kullanılan; kurşun, bakır, krom, alimünyum gibi sarı veya beyaz madenlerden yapılmış levha, boru, profil, köşebent, lama kakma ve benzeri mamul ve yarı mamulleri alımı satımı ve üretimini yapar. 5. Her türlü inşaat mimari uygulama ve dekorasyon işlerinde kullanılan elektrik ve elektronik sanayi ürünleri tesisat malzemeleri elektronik devreler her türlü özel kablolar ses ve ışık sistemleri ampul, düğme, dekoratif elektrikli ve elektronik malzemeleri ve bunların yapımında kullanılan ham ve mamul ve yarı mamul maddelerle gerekli teçhizat alet ayar ve kontrol cihazları bilgisayarlar kontrol dağıtma ve toplama kabloları alımı satımı ve üretimini yapar. 6. Şirket gerek inşaatlar için gerekse inşaatların tamamlanmasından sonra her türlü kullanım için gerekli yeraltı ve yerüstü kaynaklarından yararlanmak suretiyle su sağlamak kuyular açmak, dolum tesisleri kurmak, bu suların çıkacak pompa tesisleri taşımasını sağlayacak su kanalları ve boru hatları, taşımasını sağlayacak tankerler, yeraltı ve yerüstü su depoları kurarak depolama ve pazarlama hizmetlerinide yürütür. 7. Şirket yukarıda sayılan her türlü hizmet, ürün ve emtianın ve bu hizmetlerin görülebilmesi gıda ürünlerinin temizlenmesinden paketlenmesine değin pazarlanabilmesi için gerekli makine motor cihaz, alet, yedek parça ve gerecin dış alımı, dış satımı, toptan yurtiçi pazarlaması vesaire ticaretini yapar. Bu konuda açılacak özel ve resmi ihalelere girer. Taahhütlerde bulunur. 8. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 9. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir 10. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir. 11. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir. 12. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde genel ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.