Mitec Laboratuvar Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu!   

 Mitec Laboratuvar Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu!   Mitec Laboratuvar Hizmetleri Anonim Şirketi bugün Esenyurt'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile Esra Mirmahmutoğulları tarafından kuruldu.


Mitec Laboratuvar Hizmetleri Anonim Şirketi bugün Esenyurt'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile Esra Mirmahmutoğulları tarafından kuruldu.

Mitec Laboratuvar Hizmetleri Anonim Şirketi konusu:Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır 1- Toprak, yaprak, su, gübre ve her türlü kimyasal analizleri yapmak sonuçlarını raporlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve bu amaçla laboratuvarları kurmak ve işletmek. 2- Her türlü çevre ve gıda analizleri yapmak sonuçlandırmak,danışmanlık hizmeti vermek ve bu amaçla laboratuvarlar kurmak işletmek. 3- Konusu ile ilgili kalibrasyon laboratuvarları açmak ve işletmek. 4- Her türlü kimyasal maddeler analiz ile ilgili maddeler, hormonlar tabi gübreler, organik gübreler, çimlendiriciler, bitki köklendiricileri, tarımda kullanılan her türlü malzemeleri imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek, almak, satmak ve pazarlamasını yapmak. 5- Şirket her türlü tarım ilaçları, kimyevi maddeler, gübreler, bitki gelişim düzenleyicileri, organik, inorganik ve her türlü kimyasal maddeler imal etmek, ithal ve ihraç etmek veya başkaları tarafından imal veya ithal edilmiş her türlü tarım ilaçları, kimyevi maddeler, gübreler, bitki gelişim düzenleyicileri, organik ve her türlü kimyasal maddeleri satın alma, satmak ve pazarlamak. 6- Asfalt, zemin, beton ve yapı malzemeleri laboratuarı kurmak, beton kalitesini belirlemek amacıyla taze ve sertleşmiş betondan deneyler yapmak. 7- Kalite kontrolü amacıyla özel ve tüzel kuruluşlar ve kişiler tarafından gönderilen inşaat ile kagir her türlü yapı malzemelerini (Taş, toprak, tuğla, kiremit, demir ahşap v.) ilgili standartlara ve şartnamelere göre muayene ve deneylerini yapmak. 8- Beton üretiminde kullanılacak malzeme (Agrega, çimento, su katkı maddesi vb.) numuneleri üzerinde deneyler yaparak değişik kalitedeki betonlar için karışım oranlarını belirlemek. 9-Her türlü zemin etüdü deneylerini yapmak ve yaptırmak.İştigal ettiği konularda teknik görüş vermek, araştırma uygulama hizmeti yapmak, rapor vermek. 10- Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuar kurmak, araç ve gereç, doküman ve laboratuar malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak 11- Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak. 12- Konusu ile ilgili laboratuvar malzemeleri alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. 13- ARGE konusunda gerekli laboratuar ve araştırma merkezleri kurmak veya kurdurmak . 14- Şirket hedeflerini yerine getirebilmek, için sınai, ticari, mali, zirai ve her çeşit konuda faaliyet gösteren, her çeşit sermaye şirketine kurucu ortak olarak katılabilir,kurulmuş veya kurulacak olanların paylarını satın alarak ortak olabilir. 15- Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 16- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul, nakil vasıtalarını alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket herhangi bir kayda bağlı olmaksızın üçüncü kişilere borçlanabilir, yükümlülük altına girebilir, üçüncü kişiler lehine teminat verebilir, kefil olabilir. 17- Şirket faaliyetinin devamlılığı için gerekli her türlü kredileri yerli yabancı finans kurum ve işletmelerinden temin edebilir. 18- Şirket Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerini kullanmak sureti ile yukarıda yazılı olan işlerden başka işleri yapabilir.

Adres:Atatürk Mah.Adnan Menderes Cd. No:6/1 ESENYURT