MRB Gayrimenkul ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

MRB Gayrimenkul ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

MRB Gayrimenkul ve Ticaret Limited Şirketi Ataşehir'de 10 bin TL sermaye bedeli ile kuruldu. 


MRB Gayrimenkul ve Ticaret Limited Şirketi Ataşehir'de 10 bin TL sermaye bedeli ile kuruldu. 

MRB Gayrimenkul ve Ticaret Limited Şirketi konusu: 

Şirket`in başlıca maksat ve mevzu şunlardır: 1. Gayrimenkul yönetim faaliyetleri ile gayrimenkul destek, bakım ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve gayrimenkullerin işletilmesi; 2. Şirket ana amaçlarını gerçekleştirmek adına her türlü gayrimenkulü kısmen ya da tamamen iktisap edebilir, bunları kısmen ya da tamamen satabilir, trampa yapabilir, kiralayabilir. Gayrimenkulleri üzerinde ifraz, tevhit işlemleri yapabilir, intifa, irtifak veya diğer ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, kaldırabilir, gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak ipotek verebilir; 3. Her türlü mall ye ticari iş ve taahhütlere girmek, anIaşmalar yapmak, kısa, orta ye uzun vadeli krediler almak, teminatli ye teminatsız her türlü kredi temin etmek ye gerektiği takdirde Şirketin menkul ye gayrimenkul malları üzerinde ipotek tesis etmek. 4. Her türlü gayrimenkul satin almak, satmak, devralmak, devir ve temlik etmek, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde irtifak, iritifa, sükna hakları, gayrimenkul ipoteği, mülkiyet, kat irtifaki ye kat mulkiyeti dahil ayni ye şahsi her türlü haklari tesis etmek, her türlü gayrimenkulu devralmak, devir ve temlik etmek, inşa etmek. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekIeştirmek. 5. Her türlü menkul ye gayrimenkul mallar alım-satımı yapmak, kiralamak ye kiraya vermek. 6. Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde, üçüncü kişilere ait menkul ye gayrimenkul mallar üzerinde Şirket lehine rehin ye ipotek tesis ye tescil ettirmek ve bunlar üzerinde her türlü hak iktisap etmek. 7. Herhangi bir ticari marka, patent, telif hakkı, ticari sır veya diğer bir fikri mülkiyet hakkı, lisans, gizil usuller, tasarım, koruma ve imtiyaz için başvuruda bulunmak, tescil ettirmek, satın almak veya başka herhangi bir yolla iktisap etmek, korumak, süresini uzatmak ve yenilemek; bunlara iIikin feragat, tahvil ve tadillerde bulunmak, kullanmak ye değerIendirmek, üretmek veya bunlara ilişkin lisans veya ayrıcalık vermek ve Şirketin iktisap ettiği veya etmek lstedii herhangi bir patent, buIuş veya hakkın denenmesi, tecrübesi ve geIiştirilmesi için harcamalarda bulunmak; 8. Şirketin herhangi bir amacını veya Şirkete dorudan veya dolaylı bir menfaat sağIayabiIecek diğer her türlü amacın gerçekIetirilimesi veya doğrudan veya dolaylı olarak Şirketin menfaatlerine zarar verebilecek her tür işIem ve başvurunun engellenmesini sağIamak amacıyla idari otoritelere her tür izin veya lisans başvurusunda bulunmak ve almak.

Adres:Örnek Mah.Udi Hasanbey Sk. Gülveren Usta Apt.No:5-7/2 ATAŞEHİR