Muğla Milas'ta 59.1 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat yapım işi!

Muğla Milas'ta 59.1 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat yapım işi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Muğla Milas'ta kat karşılığı inşaat yapım işi ihale edecek.Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Muğla Milas'ta 59 milyon 101 bin 500 TL bedelle kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi düzenliyor. İhale 23 Eylül 2021 tarihinde saat 14:30'da gerçekleştirilecek. 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTER
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Bölge Müdürlüğü’nce, aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklifi usulü ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 28.06.2021 tarihli ve 242/243 sayılı Kararı gereği kat karşılığı inşaat yapım ihalesine çıkartılmıştır.

Muğla Milas ta 59.1 milyon TL ye kat karşılığı inşaat yapım işi!

A- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın;
a) 1) Mimari avan projeye göre yapılacak inşaatlardan en az 403/1 parselde B Blok-1 No, D Blok-1 No, E Blok-1 No, H Blok-1 No, I Blok-1 No, bağımsız bölümler, 404/1 parselde 1, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 32 no.lu bağımsız bölümler ve 405/1 parselde 1, 2, 8, 9, 11 no.lu bağımsız bölümlere ilave olarak 51.500,000 TL nakit paranın vakfına alınması, paylaşım dışı kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi,
2) 634 sayılı yasa gereğince taşınmazın fonksiyonuna uygun yönetim planının Bölge Müdürlüğü gözetiminde hazırlanması,
3) Mimarlar Odası en az bedel hesap cetveline göre belirlenen bedeli geçmemek üzere avan proje bedelinin sözleşme imzalanmadan önce müellifine yüklenici tarafından def’aten ödenmesi,
4) Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi,
5) İmar durumu veya başka herhangi bir nedenle avan projede iyileşme olması halinde sözleşme oranında İdaremize yansıtılması,
6) İşe ait uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli her türlü izin ve onayın alınması, onay gereği yapılacak imalatlar ile konuya ilişkin her türlü masrafın işin yüklenicisince karşılanması.
b) Yüklenici; 28.06.2021 tarihli ve 242/243 sayılı Vakıflar Meclisi Kararı alındıktan sonra 11.07.2021 tarih ve 31538 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre “Katlar Alanı Hesabına Dahil Edilmeyen  Kullanımlar” ve “Taban Alanına dahil Edilmeyecek Kullanımlar” maddelerinde değişiklikler yapılmasından dolayı; iş bu ihale ekinde yer alan avan projeleri üzerinden maksimum inşaat alanlarının hesap edilerek uygulama mimari projelerini hazırlayıp sunması gerekmektedir. Pay paylaşım, sunulan projeler üzerinden oluşan ihale oranına göre Vakıflar Meclisi’nce yeniden değerlendirilecektir.
Kayıt ve şartlarıyla kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
B- İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında ihale salonunda toplanacak olan İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.
C- İhale Şartnameleri ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Güzelhisar Mh. Yedi Eylül Cad. No: 3 Kat: 3-4-5 Efeler/AYDIN adresinde bulunan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında ücretsiz olarak görülebilir. İhale dökümanı satış bedeli: 750,00-TL olup Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar Hesabı’nın T.C. Vakıflar Bankası Aydın Merkez Şubesi nezdindeki TR 60 0001 5001 5800730 964 8814 IBAN nolu hesabına
işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek İhale dökümanı satın alınacaktır.
D- İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 6.(altıncı) maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 12.(onikinci) maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim edecektir.(verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.)
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 
c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

Muğla Milas ta 59.1 milyon TL ye kat karşılığı inşaat yapım işi!

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne hitaben alınmış yukarıda belirtilen geçici teminat bedeline ait ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar Hesabı’nın T.C. Vakıflar Bankası Aydın Merkez Şubesi nezdindeki
TR 60 0001 5001 5800730 964 8814 nolu hesabına yatırıldığına dair banka makbuzu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır.)
f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3)
g) Tahmin edilen bedelin %50'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
h) Tahmin edilen bedelin %70'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, ( 4734 sayılı Kanunun 62/h maddesi kapsamındaki inşaat mühendisi veya mimarın lisans diplomasının aslı veya noter onaylı sureti ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti )
İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.
h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,
h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi, 
İsteklinin, iş deneyimine ilişkin yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:9).
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden
doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:5),
k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:6),
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
m) Şartnamenin 11. maddesine göre hazırlanmış, şartname eki örneğe uygun teklif mektubu (Ek:7) ve pay-puan cetvelini içeren iç zarf
E- Artırım teklifleri; teklif mektubuyla yapılan ilk teklif de dahil olmak üzere, ihalenin tüm aşamalarında, nakit para ve/veya bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Ancak teklif edilen nakit para toplamı bağımsız bölüme tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır.
F- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
G- Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ile ihale karar pulu, damga vergisi ve her türlü vergi ve harçlar ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir.
H- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.