Muş'ta 35.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Muş'ta 35.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Muş İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığı, Muş Merkez'de yer alan arsayı 35 milyon 774 bin 998 TL bedelle satışa çıkardı.


Muş İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığı, Muş Merkez'de yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın muhammen bedeli 35 milyon 774 bin 998 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Muş İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

1 -İhalenin Konusu:
Mülkiyeti Muş İl Özel İdaresine ait, Muş İli Merkez İçesi Kültür Mahallesinde bulunan ada, parsel numarası, yüzölçümü, geçici teminat tutarı ve muhammen bedeli aşağıda belirtilen taşınmazın satış işi.
2 - İhalenin Yapılış ve Ödeme Şekli
İhale konusu satış, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a Maddesi Kapalı Teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir. İhale satış bedelinin tamamı PEŞİN ödenecektir.
3 - İhale Şartnamesinin Temini ve Bedeli:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde 500,00 karşılığında Muş İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden (15 Temmuz Milli İrade Mahallesi Bitlis-Muş Caddesi No: 25 Merkez/MUŞ) temin edebilirler.
4 - Geçici Teminat Miktarı:
Geçici teminat tutarı Muhammen Bedelin %3 'üdür. Geçici teminat nakit olarak "İl Özel İdaresi Muhasebe servisinden alınacak Teslimat Müzekkeresi ile bankaya yatırılacak veya o iş için herhangi bir bankada bloke edilerek yatırılabilir" ibaresinin yazılması gerekmektedir.
Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları süresiz teminat mektuplarını vereceklerdir.
5 - İhalenin Tarihi Saati Yeri:
Söz konusu taşınmazın satış ihalesi 14/04/2021 Çarşamba günü 10:45'te Muş İl Özel İdaresi Hizmet Binası 15 Temmuz Milli İrade Mahallesi Bitlis-Muş Caddesi No: 25 Merkez/MUŞ) Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Muş

6 - İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:
a) Geçici teminatı yatırdığına dair belge
b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname
c) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)
d) Noterden tasdikli nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
e) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı), ayrıca irtibat için telefon veya faks numarası
f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (Güncel)
g) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir.
h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
ı) Vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden alınmış borcu yoktur yazısı. (Güncel)
i) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
j) İdaremize borcu olmadığına dair kurumumuz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur belgesi
k) Satışa sunulan taşınmazın yerinde görüldüğüne dair yer gördü belgesi
1) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
m) Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu.
7- İhale Komisyonu olan İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-İhaleden doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım
giderleri, sözleşme giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.
9-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi uyarınca Kapalı teklif usulüyle satış ihalesi yapılacak olan taşınmaz mal ile ilgili tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon
Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
10- İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
hükümleri uygulanır.

Muş

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM:
15 Temmuz Milli İrade Mahallesi Bitlis-Muş Caddesi No: 25 Merkez/MUŞ
Tel: 0436 212 11 65 Dahili: 1217
İlan olunur.