Namık Kemal Üniversitesi'nden 3.6 milyon TL'ye satılık lojman!

Namık Kemal Üniversitesi'nden 3.6 milyon TL'ye satılık lojman! Namık Kemal Üniversitesi'nden 3.6 milyon TL'ye satılık lojman!

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından mülkiyeti üniversiteye ait kullanım vasfını yitirmiş 22 adet daireden oluşan lojman ihale usulü ile satılıyor...Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından mülkiyeti üniversiteye ait 100. Yıl Mahallesi'nde yer alan kullanım vasfını yitirmiş 1 blok 40-90 metrekare arası değişen 22 adet daireden oluşan lojmanın satışı yapılıyor. Satış ihalesi 21 Eylül Perşembe günü saat 14:00’de yapılacak.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:


1 - İHALE KONUSU ve ŞEKLİ

Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Mülkiyeti Üniversitemize ait 100. Yıl Mahallesi 1461 Ada 97 numaralı parsel 1490 m2 ve 1461 ada 98 numaralı parsel 542 m2 olmak üzere toplamda 2.032 m2 arazi ve arazi üzerinde yer alan kullanım vasfını yitirmiş 1 blok 40-90 m2 arası değişen 22 adet daireden oluşan lojmanın satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulüne göre ihale ile satılacaktır.

 

SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER2 - İHALE YERİ, TARİH VE SAATİ:

Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları belirtilen Namık Kemal Üniversitesine ait gayrimenkuller Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünce 21/09/2017 Perşembe günü saat 14:00’de aşağıda belirtilen saatte Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük İhale Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

3 - ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görebilir ve Taşınmaz mal satış şartnamesini 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında satın alabilirler, Ayrıca Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve www.nku.edu.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesini bedelsiz olarak görebilirler.

4 - İHALE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:

1) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi satın aldığına dair belge.

2)Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan.

3) Geçici Teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına dair makbuz veya Teminat mektubu.

4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden alınmış) ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

5) Gerçek kişiler için ikametgah sahibi olduğunu gösterir belge

6) Gerçek kişiler için İmza beyanı (Noterden tasdikli olmak kaydıyla) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı

7) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri

8) İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,

9) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi

10) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.

11) Ortak girişimlerde mal satış şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 4, 5, 6, 7 ve 8. Sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

12) İhaleye katılacak gerçek ya da tüzel kişilikler; Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ile aralarında sözleşme veya herhangi bir sebepten doğan icra yada takipli borcu olmadığına dair Namık kemal Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş borcu yoktur yazısı, (Üniversite ile Gerçek veya Tüzel kişilik olarak yapılan sözleşmeden doğan alacaklardan şirket ortakları, şirket müdürleri ihaleye gerçek kişi olarak iştirak etmek isterse Üniversiteye olan borç ödenmeden borcu yoktur yazısı verilmeyecektir.)

13) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

14) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Geçici Teminat ve Şartname bedelleri Namık Kemal Üniversitesi Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı TC. Ziraat Bankası Hürriyet Mahallesi Şubesindeki TR57 0001 0027 0846 5855 4053 02 İBAN hesabına yatırılmalıdır. (İlgili hesaba yatırılan şartname bedeli veya geçici teminat bedeli için düzenlenen dekontlarda ihale adının ve isteklinin TC Kimlik No veya Vergi Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.) Yatırılan şartname bedeli dekontu ile Namık Kemal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından şartname alınabilir.

İlan olunur.