Nasıl yediemin olunur?

Nasıl yediemin olunur?Nasıl yediemin olunur? Nasıl yediemin deposu açılır? Gerçek veya tüzel kişiler yediemin deposu açmak için lisans başvurusunda nasıl bulunabilir? İşte yedieminlik ile ilgili sorularınızın yanıtı...


Nasıl yediemin olunur?

Gerçek veya tüzel kişiler yediemin deposu açmak için lisans başvurusunda bulunabilirler. Lisans başvurusunda bulunacaklarda aranacak şartlar şu şekilde sıralanıyor.


Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak.

c) Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, yedieminlik görevini kötüye kullanma, 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılık suçlarından ya da kasten işlenmiş bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreli hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak.

ç) Yedieminlik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

d) Hakkında aciz vesikası düzenlenmemiş olmak.


Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Tüzel kişilerin yönetim organlarında görevli gerçek kişiler yönünden birinci fıkradaki şartları haiz olmak.

b) Kendileri veya sınırsız sorumlu oldukları kuruluşlar hakkında aciz vesikası düzenlenmemiş, iflas kararı verilmemiş veya konkordato ilan edilmemiş olmak.

c) Yedieminlik yapmaktan yasaklanmamış olmak.


T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü


Sayı :B.03.0.HİG.0.00.00.03-622.01-43-2006 ..../..../2006

Konu :

………………CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

Mahcuz malların muhafaza edilmesi için faaliyet gösteren yediemin deposu ve otoparkı için ruhsatlandırma talebinde bulundukları 27/03/2006 tarihli yazı ve konu incelendi.

 

2004 sayılı İcra İflas Kanununun 88. maddesinin 4. fıkrasında “Adalet Bakanlığı, mahcuz malların muhafazası için uygun göreceği yerlerde depo ve garaj açabileceği gibi; Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına da açtırabilir veya işletme hakkını verebilir. Alınacak depo ve garaj ücretleri Adalet Bakanlığınca belirlenir. Bu yerlerin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.” hükmü ve yine İcra İflas Kanununun, 4949 sayılı kanunun 105. maddesiyle eklenen geçici 4. maddesinde “Adalet Bakanlığı veya Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfınca mahcuz malların muhafazası için depo ve garajlar açılıncaya kadar, özel depo ve garajlarda, Adalet Bakanlığınca çıkartılan ilgili yönetmelik ve ücret tarifelerinin uygulanmasına devam olunur.” hükmü yer almakta olup, Bakanlığımızca özel kişi veya özel tüzel kişilere mahcuz malların muhafazası için depo ve garaj açma izni, yedieminlik ruhsatı verilmesi ya da işletme yetkisinin devredilmesi söz konusu değildir.


Diğer taraftan, 13 Temmuz 1987 tarih ve 19516 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 26 Aralık 1992 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazetede 28.maddesinin 1.fıkrasında değişiklik yapılan, Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik ile depo ve garajların açılması, nitelikleri, çalıştırılması ve denetimlerine dair esas ve usuller düzenlenmiştir.


Bunun dışında, özel şahıslar tarafından açılacak depo ve garajlarda aranacak nitelikler konusunda kanuni bir düzenleme bulunmamakla birlikte, özel şahıslarca depo ve garaj açılması halinde bu yerler hakkında da anılan Yönetmelik hükümleri kıyasen uygulanmakta ve sözü edilen yerlerin öngörülen şartlara sahip olup olmadığını değerlendirme yetkisi ile buralardan mahcuz malların getirilmesi, teslimi, yerleştirilmesi ve geri alınması hususlarında karar verme yetkisi ilgili hâkim ve icra müdürlüklerine ait bulunmaktadır.


Bilgi edinilmesini ve keyfiyetin ilgililerine iletilmesini rica ederim.

Hâkim


Satışa arz şerhi için müzekkere örneği!