Nazilli'de 2 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat yaptırılacak!

Nazilli'de 2 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat yaptırılacak! Nazilli'de 2 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat yaptırılacak!

Nazilli Belediye Başkanlığı tarafından 1.914,03 metrekare arsa üzerine toplam inşaat alanı yaklaşık 2871 metrekare olan inşaat yapım işi 2 milyon 9 bin 700 TL'ye kapalı teklif usulü ile kat karşılığı ihaleye çıkarılıyor.KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR


Nazilli Belediye Başkanlığından:


Madde l - İhale Konusu İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı;

İlçemiz Dallıca mahallesinde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait olan, tapuda 1676 parsel numarası ile kayıtlı 1.914,03 m2 arsa üzerine toplam inşaat alanı yaklaşık 2871 m2 olan inşaat yapımı 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı ihaleye çıkarılmıştır.

Madde 2 - İhale Dokümanının Temini;

İhale dokümanı 350,00 TL bedel karşılığı Nazilli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden (Yeni Mah. Hürriyet Cad. No: 180 Nazilli/AYDIN adresinde) temin edilecektir.

Madde 3 - İhalenin Yapılacağı yer, Tarih, Saat ve İhale usulü;

a) İhalenin yapılacağı yer; Nazilli Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Yeni Mah. Hürriyet Cad. No: 180 Nazilli/AYDIN)

b) İhale tarihi       :  14.05.2015 Perşembe günü

c) İhale saati         :  15:00

d) İhalenin Usulü :  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi hükmüne göre kapalı teklif ihale usulü.

Madde 4 - Muhammen Bedel ve Geçici teminat;

2.009.700,00 TL (ikimilyondokuzbinyediyüzTL) olup, geçici teminatı 60.291,00TL (altmış-binikiyüzdoksanbirTL)'dir.

Madde 5 - İhaleye katılabilmek İçin Gereken Belgeler;

- Dış Zarf:

a) Kanuni ikametgah belgesi,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

h) İhale dosyasını satın aldığına dair belge

i) Mali durumlarını gösterir belgeler (Banka hesapları, tapu belgeleri, banka referans mektubu vb...)

- İç Zarf

- İhale teklif mektubu "

Madde 6 - Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati;

a) Tekliflerin Sunulacağı Yer    : Nazilli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

b) Son Teklif Verme Tarihi       : 14.05.2015 Perşembe günü

c) Son Teklif Verme saati          : 15:00

Madde 7 - Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Madde 8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedel tespitinde serbesttir.