Neoline İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Neoline İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Neoline İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 10 bin TL sermaye ile bugün Koray Anar ve Onur Dayıoğlu imzasıyla kuruldu.


Neoline İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 10 bin TL sermaye ile bugün Koray Anar ve Onur Dayıoğlu imzasıyla kuruldu.


Neoline İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1.Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, rövele restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurtdışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. 2.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. 3.Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, menfi mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. 4.Her türlü inşaat taahhüt işleri;ipotekli,ipoteksiz konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, satmak ve kiraya vermek. Şirket satış vaadi yoluyla gayrimenkul alım satımı. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü hisseli veya müstakil gayrimenkul alabilir satabilir kiralayabilir kiraya verebilir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket satış vaadi sözleşmeleri ile kira sözleşmelerini tapuya şerh edebilir kaldırabilir. Şirket tapu kütüğü ve sicillerinde gayrimenkuller üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir.Şirket kat irtifakını terkin edebilir yeniden tesis edebilir kar irtifakını kat mülkiyetin mülkiyetine çevirebilir şirket yönetim planlarını imzalar şirket her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu dairleri nezdinde imar uygulaması işlemlerini cins tashihi bedelli veya bedelsiz kamuya terkler ifraz tevhid terk taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket kamu alanlarından ihdasen tescil edilecek taşınmazları şirket adına tescil eder lehte veya aleyhte olabilecek sınır ve yüzölçümü miktar tashihlerini kabul veya muvafakat eder. Şirket üçüncü veya gerçek veya tüzel kişilerin mevcut veya doğacak borçları için sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde ipotek dahil her nevi ayni ve şahsi hakları tesis edebilir. Şirket diğer üçüncü hakiki ve hükmi şahısların menkul ve gayrimenkullerini aldığı veya alacağı kredi ve kefalet iş ve işlemleri için ipotek ve rehin gösterebilir. Şirket kendisinin veya diğer üçüncü hakiki ve hükmi şahısların aldığı veya alacağı kredi ve kefalet işlemleri için kendi menkul ve gayrimenkullerini diğer üçüncü hakiki veya hükmi şahsıların menkul ve gayrimenkulleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen veya müstakil olarak ipotek edebilir rehin gösterebilir. 5.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek, satmak ve kiraya vermek. 6.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıları her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 7.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 8.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri ile ilgili tesisleri ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Neoline İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres; HASANPAŞA MAH. ALİ RUHİ SK.2 / KAT:1 KADIKÖY