28 / 05 / 2022

ÖİB 10 ildeki 18 gayrimenkulü özelleştiriyor!

ÖİB 10 ildeki 18 gayrimenkulü özelleştiriyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 10 ilde yer alan 18 gayrimenkul satış yöntemi ile özelleştiriliyor...Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara, İzmir, Muğla, Aydın, Afyonkarahisar, Ağrı, Erzurum, Tokat, Niğde, Muş'ta yer alan 18  gayrimenkulü satış yöntemi ile özelleştiriyor. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen Varlıklar 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecektir.

ÖİB 10 ildeki 18 gayrimenkulü özelleştiriyor!

1. İhaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
2. Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla varlık için teklif verebilirler. Birden fazla varlık için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.
3. İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine/ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.
4. İhalelere katılacak teklif sahiplerinin her bir varlık için ayrı İhale Şartnamesi satın alması ve teklif ile istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17.00’ye kadar elden teslim etmesi zorunludur. Son teklif verme tarihi ve saatinden sonra İdare'ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez.
6. İhale Şartnamesinin banka dekontu karşılığı elden teslim alınması zorunludur. Banka dekontunda ihaleye teklif verenin ismi/unvanı, ihalenin konusu ve ihale kodu belirtilecektir (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir).
7. Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır.
8. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %25 (yüzde yirmibeş)’i peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %15 (yüzde onbeş) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır.
9. İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin;
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38
- T. Halk Bankası A.Ş. TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06
- T. Vakıflar Bankası T.A.O. TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 numaralı Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt Hesaplarından birine yatırılacaktır.

10. İhale konusu varlıkların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.
11. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
12. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.
13. Özelleştirme işlemleri; her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.
14. İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.
15. İhale konusu varlıklara ilişkin olarak yukarıdaki tabloda belirtilen irtibat numaralarından bilgi edinilebilir.