ÖİB Adana Ceyhan'daki 9 gayrimenkulün hissesini satıyor!

ÖİB Adana Ceyhan'daki 9 gayrimenkulün hissesini satıyor! ÖİB Adana Ceyhan'daki 9 gayrimenkulün hissesini satıyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Adana Ceyhan'da yer alan taşınmazlarda bulunan Hazineye ait hisseler bir bütün halinde satıyor..

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından  Adana  Ceyhan'da yer alan taşınmazlarda bulunan Hazineye ait hisseler bir bütün halinde satılıyor. Adana Ceyhan'da yer alan 9 gayrimenkulün Hazineye ait hisseleri için son teklif verme tarihi 8 Şubat'ta yapılacak.

TAŞINMAZLARDA BULUNAN HAZİNEYE AİT HİSSELER BİR BÜTÜN HALİNDE SATILACAKTIR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen taşınmazlarda bulunan Hazine'ye ait hisseler bir bütün halinde satış yöntemi ile özelleştirilecektir.

1.) İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulü" ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2.) İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/Ankara adresine son teklif verme tarihi saat 17.00'ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

3.) İhaleye konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli İdare'nin hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi ile ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

4.) Taşınmazlar üzerinde, diğer ortakların ön alım hakkı bulunmakta olup, ihalede oluşacak en yüksek teklif tutarı ön alım hakkı sahibine teklif edilecektir. Yapılan teklif sonucunda ön alım hakkı sahibinin kendisine verilen süre içerisinde teklifi kabul etmesi halinde taşınmazların satışı ön alım hakkı sahibine yapılacaktır.

5.) Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır.

6.) İhaleye konu taşınmazların yabancı uyruklu kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye'de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu, apu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

7.) Özelleştirme işlemleri, her türlü resim, vergi, harç ve KDV'den muaftır.

8.) Ayrıca, 0 312 585 82 30 numaralı telefondan, 0 312 585 81 94 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.
 

pus