Çukurova Balkon

ÖİB İzmir Menderes'teki gayrimenkulün imar planını onayladı!

ÖİB İzmir Menderes'teki gayrimenkulün imar planını onayladı! ÖİB İzmir Menderes'teki gayrimenkulün imar planını onayladı!

İzmir ili Menderes ilçesinde yer alan 2862 ada, 24 ve 25 parsellere ilişkin imar planları ve plan değişiklikleri onaylandı.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından (ÖİB) İzmir'deki bazı parsellerin imar planları ve plan değişikliklerine onay verildi.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Karar Sayısı: 1487

Mülkiyet Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan  İzmir  ili, Menderes ilçe 2862 ada 24 ve 25 parsellere ilişkin “Otel Alanı (Emsal: 0,45; Yençok 5 kat) Günübirlik Tesis Alanı (Emsal:0.10, Yençok:4.50m.), Kumsal-Plaj, Dere ve Yol kullanım kararlan getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ekli 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Plan. Değişikliğinin onaylanmasına, Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi re 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 29 uncu maddesi ile 703 sayılı Kanun üionünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.