ÖİB'den Ankara'daki imar planı değişikliğine onay!

ÖİB'den Ankara'daki imar planı değişikliğine onay! ÖİB'den Ankara'daki imar planı değişikliğine onay!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Çankaya'daki bazı parsellerin imar planları ve plan değişiklikleri onaylandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından (ÖİB)  Ankara  Çankaya'daki bazı parsellerin imar planları ve plan değişikliklerine onay verildi.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Mülkiyeti Maliye Hâzinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı Mahallesi, 60868 ada, 1 parsele ilişkin “Ticaret+Konut (Emsal: 0,50; Yençok: Serbest), Park ve Yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve 10/1/2019 tarihli ve 589 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine, karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 29 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.